جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده -نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش ،شهربانی ، ژتندارمری )می توانندآن دسته ازپرسنل فنی ،مهندسی ،عملیاتی خود راکه طبق قوانین ومقررات مربوطه تاتاریخ تصویب این قانون باز خریدازخدمت شده انددرصورت ضرورت ونیازبه خدمات آنان درجنگ یا امورفنی وموافقت پرسنل فقط برای یکباربادرجه یارتبه وقدمت خدمت قبلی ورعایت شرایط زیربه خدمت اعاده نمایند:
1-درمدت انقطاع خدمت بازخرید،به موجب احکام صادره ازمراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران ازاشتغال به مشاغل دولتی ووابسته به دولت محروم نگردیده باشند0
2-استعدادوتوانائی لازم برای انجام وظایف متناسب بادرجه ورتبه و تخصص مربوطه وسپردن تعهدحداقل 5سال خدمت 0
3-علت بتزدیدسوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران ویاعدم استعدادوتوانائی افسران موضوع قانون الحاق ماده واحده به استخدام ارتش" href="/tags/39745/قانون-استخدام-ارتش/" class="link">قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیرماه 1345 (تشخیص استعدادوتوانائی افسران )نباشد0
4-علت بازخریدسوابق خدمت پرسنل آراء صادره ازکمیسیونهای پاکسازی نباشد0
تبصره 1-تشخیص ضرورت ونیازبه خدمات پرسنل برعهده فرماندهان نیروهای سه گانه وفرمانده ژاندارمری ورئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران 0
تبصره 2-علاوه براحرازشرایط فوق صلاحیت مکتبی وحفاظتی این قبیل افرادبایدمانندپرسنل جدیدالاستخدام موردتاییدمراجع ذیربط قرار گیرد0
تبصره 3-افرادی که به این ترتیب خدمت اعاده میگردندملزم به پرداخت کلیه مبالغ دریافتی بابت خربدسوابق خدمت خودبصورت نقدی ویکجابوده مگراینکه عدم توانائی آنان دربازپرداخت مبالغ دریافتی بطورنقدی ویکجابه تشخیص سازمان مربوط محرزباشد.که دراین صورت باپیشنهادسازمان وبادرنظرگرفتن فاصله بازخریدشدن باتصویب بالاترین مقام نیروویگان ذیربط متناسب باباقیمانده خدمت شخص حداکثرمدت پنج سال بصورت اقساط مساوی ازحقوق دریافتی ماهیانه آنان برداشت خواهدگردید0
قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه روزیکشنبه دوم دیماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 6/10/1363به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11618
تاریخ تصویب :
1363/10/02
تاریخ ابلاغ :
1363/10/23
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :