جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


تاریخ 8/5/70 شماره دادنامه 52 کلاسه پرونده 69/150

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دستورالعمل شماره 1/4969-3/7/62 سازمان تامین اجتماعی که در لایحه شماره 909/د/10-1/2/70 آن سازمان پیشنهادذکرشده مورد شکایت واقع گردیده ودرآن پیشنهادآمده است که باتوجه به درخواست تعدادی از همکاران براستفاده از بازنشستگی پیش ازموعد باسنوات خدمت به کلیه همکاران واجدشرایط ابلاغ فرمائید درصورت تمایل نسبت به تنظیم سندرسمی طبق فرم پیوست دردفترخانه اسنادرسمی اقدام وبه ضمیمه تقاضای بازنشستگی که به تائید مقام مافوق رسیده باشدبارعایت سلسله مراتب اداری ارسال دارند تا نسبت به بازنشستگی آنان رسیدگی واقدام گردد.ودرفرم تنظیمی آمده است : اینجانب ... درکمال آزادی واختیار و رضایت باتوجه به ماده 114 قانون تامین اجتماعی ناظربه تبصره ا ماده 74 قانون استخدام کشوری تعهدمی نمایم ... صلح بلاعوض می نمایم ...حق هرگونه آغازسخن باادعائی را درآتیه نسبت به مبلغ مذکور از خود سلب نموده و... فاقد هرگونه ارزش اعتبارقانونی خواهندبود. نظربه اینکه تنظیم سندرسمی فوق الاشعار در ماده 114 قانون تامین اجتماعی وتبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری پیش بینی ومقررنشده به نظراکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گرفتن تعهد و صلح بلاعوض وسلب حق آغازسخن ویاادعائی درآتیه ازافرادجدا و شرایط استفاده ازبازنشستگی پیش ازموعدباسنوات خدمت مخالف قانون وخارج ازحدوداختیارسازمان تامین اجتماعی بوده وحکم به ابطال آن صادرو اعلام می نماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدحسین کتابیان
طرف شکایت :سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 1/4969-3/7/62
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است :ماده 114 قانون تامین اجتماعی که مسلمایکی ازقواعدآمره است ،مقررمی دارد:
"ضوابط سنی ومدت خدمت برای احتساب مستمری وبازنشستگی کارکنان سازمان قبل ازموعدمقررتابع ضوابط ومقررات قانون استخدام کشوری وتغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهدبودوحقوق بازنشستگی این افرادبرابربامتوسط حقوق ومزایای دوسال آخرخدمت که ماخذپرداخت حق بیمه بوده می باشد."از قانون مذکورصدهانفرازکارکنان سازمان تامین اجتماعی استفاده نموده وبه افتخاربازنشستگی نائل گشته اندولی متاسفانه ازمهر1362 آقای ابوالفضل غرضی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باصدوردستور اداری شماره 1/4969- 3/7/62 به انضمام متن تعهدنامه ای که قبلا تنظیم شده ،به کارکنان متقاضی اعلام نموده اندکه ماده 114 فوق الذکررا فقط درصورت تنظیم وامضاءصلح نامه محضری وبدون احتساب ارفاق مقرر قانون اجراءخواهندکرد. وباین ترتیب باصراحت قانون معتبر و لازم الاجراءراشخصا لغونموده اند.آیامقام مسئول اداری واجرائی حق واجازه دارد قانون مصوب قوه مقننه یعنی قاعده آمره رابه هردلیل وبه دلخواه خود لغونموده ومصوبه خودرااعمال نمایند.
رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 909/د/10-1/2/70 درپاسخ اعلام داشته اند:پیشنهادشماره 1/4969- 3/7/62 این سازمان درجهت کمک وارفاق به آن دسته ازکارکنانی صادرشده که متقاضی بازنشستگی بابیست سال سنوات خدمتی بوده اندودراین رابطه هیچگونه الزامی درمتابعت ازپیشنهادمزبوربرای هیچیک ازکارکنانی که بدین نحوبازنشسته گردیده اند وجودنداشته است تاعلیرغم میل خودتقاضای بازنشستگی نماینددلیل این مدعاتنظیم صلح نامه محضری است وحسب قسمت پایانی مفادآن حق هرگونه آغازسخن ویاادعائی راپس ازنیل به بازنشستگی نسبت به مبلغ موردصلح ازخودسلب نموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 591 تا592
روزنامه رسمی شماره 13582-4/8/1370
----------------------------------------------------------
بسمه تعالی
امروز دولت راه انقلاب را دنبال می کند و باید تقویت شود
امام خمینی
معاونت
منطقه
اداره کل
شعبه
با توجه به درخواست تعدادری از همکاران مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت خواهشمند است به کلیه همکاران واجد شرایط ابلاغ فرمائید در صورت تمایل نسبت به تنظیم سند رسمی طبق فرم پیوست در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام و به ضمیمه تقاضای بازنشستگی که به تائید مقام مافوق رسیده باشد با رعایت سلسله مراتب اداری ارسال دارند تا نسبت به ابزنشتگی آنان رسیدگی و اقدام گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و قائم مقام وزیر بهداری در سازمان تامین اجتماعی
دکتر ابوالفضل غرضی

رونوشت:
- معاونت مدیر عامل ودر امور اداری.
- معاونت مدیر عامل در امور مناطق جهت اطلاع ضمناً دفتر خانه اسناد رسمی شماره 144 در تهران جریان این صلح نامه بوده و به همکاران معرفی گردد.
- معاونت مدیر عامل در امور فنی و مالی و درآمد.
- دفترخانه اسناد رسمی شماره 144 تهران عطف به نامه شماره 995 مورخ 30/2/1362 آن دفتر اشاره می دارد:
چون حسب بند هـ ماده 4 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی یکی از منابع درآمد این سازمان از محل کمک های هدایا می باشد اینک

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1370/05/08
تاریخ ابلاغ :
1370/08/04
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :