جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 47850 / 23750

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نظر به اینکه در ارقام مندرج در مواد (1)و(6) آیین نامه اجرایی بندهای (ب) و(ج) ماده (102) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 44308/ت23750 هـ مورخ 4/10/1379 که بر اساس متن پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ شده ، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است ، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود:
« در ماده (1) ارقام(51%)،(63%)،(75%)،(87%) به ترتیب به پنجاه ویک صدم درصد(51/0%)،شصت و سه صدم درصد(63/0% )هفتاد و پنج صدم درصد(75/0%)
هشتاد و هفت صدم درصد (87/0%)و در ماده (6) ارقام (26%)،(32%)،(38%)،(44%)به ترتیب به بیست وشش صدم درصد(26/0%)،سی و دو صدم درصد(32/0%)،سی و هشت صدم درصد (38/0%)،چهل و چهار صدم درصد(44/0%) اصلاح می گردد.»
دبیر هیأت دولت – حسین رحیم زاده
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16291
تاریخ تصویب :
1379/10/24
تاریخ ابلاغ :
1379/11/08
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :