جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 15328/ت 20225هـ

وزارت جهاد و سازندگی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1379 بنا به پیشنهاد شماره 22472/ ومورخ 11/6/1377 وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (2) بند (12) قانون الحاق بندهای (11)و(12) به قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب 1376-اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – کلیات :
ماده1-نام مؤسسه جهد توسعه است که در قالب مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره و در این اساسنامه اختصارا مؤسسه نامیده می شود و مرکز آن تهران است .
ماده 2-مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و ادارای است که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر برمؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می شود .
ماده 3- موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:
1- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه های عمرانی ملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی.
2- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه های عمرانی در خارج از کشور
تبصره 1- مؤسسه می تواند برای انجام مفاد این ماده نست به انجام فعالیتهای سرمایه گذاری ، بازرگانی و اجاره و استیجار و واردات وصادرات هر نوع لوازم و ابزار و مصالح و ماشین آلات و تولیدات صنعتی مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره 2- در اجرای مفاد موضوع این ماده مؤسسه صرفا از طریق شرکتهای تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا باهمکاری اشخاص حقیقی دیگر می توانداقدام نماید.
ماده 4- فعالیت شرکتهای وابسته به مؤسسه باشخصیت حقوقی و مالی مستقل به شرح زیر ادامه می یابد و اساسنامه آنها حداکثرظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه درچهارچوب این اساسنامه اصلاح و به تصویب مجمع عمومی آنها می رسد.
1- شرکت جهاد توسعه منابع آب.
2- شرکت توسعه سیلوها.
1-2-شرکت ساخت و نصب صنایع ایران .
3- شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی.
4- شرکت کران دریا .
5- شرکت آب و خاک .
6- شرکت جهان کوثر.
7- شرکت پناهساز ایران .
8- شرکت خاک و سنگ .
9- شرکت بناء مهندسی ساختمان .
10- شرکت ایران تواناب .
تبصره 1- هیأت مدیره مؤسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر اتخاذ تصمیم می کند.
تبصره 2- شرکتهای وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالکیت سهام آنها می توانند با رجوع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رتبه پیمانکاری اخذ نمایند.
تبصره 3- ایجاد هر گونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکتهای وابسته نیز با تصویب مجمع عمومی مؤسسه می توانند شرکت جدید ایجاد کنند که در این صورت بیش از پنجاه درصد سهام شرکتهای جدید باید متعلق به بخش خصوصی باشد.
ماده 5- مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه وضعیت کلی شرکتهای وابسته به مؤسسه را از نظر ادامه فعالیت ، ادغام یا انحلال ، در جهت کاهش تعداد این شرکتها مشخص کندو نتیجه را به هیأت دولت را ارایه نماید.
تبصره 1- در صورت ادغام شرکتهای تابعه بر اساس تکلیف قانون الحاق بندهای (11)و(12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی – مصوب 1376- مؤسسه یاهر یک از شرکتها و مؤسسات تابعه آن که امکانات شرکت ادغام شده را به عهده گرفته اند متعهد به انجام تعهدات شرکت ادغام شده خواهند بود.
تبصره2- مجمع عمومی در خصوص واگذاری سهام شرکتهایی که به طریق فوق تعیین تکلیف می شوند به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی تصمیمات مقتضی را اتخاذ می نماید.
فصل دوم – ارکان مؤسسه :
ماده6- ارکان مؤسسه عبارت است :
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
پ – مدیر عامل
ت – بازرس قانونی
ماده 7- اعضای مجمع عمومی متشکل است از:
الف – وزیر جهادسازندگی (رئیس مجمع)
ب – وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1- تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرایی مؤسسه.
2- بررسی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مؤسسه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مؤسسه.
3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره .
4- نصب وعزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد رئیس مجمع.
5- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و سایر آیین نامه های مور نیاز مؤسسه .
6- تصویب تشکیلات مؤسسه .
7- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل همچنین حق الزحمه بازرس قانونی .
8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره .
9- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح بارعایت قوانین و مقررات مربوط .
10- اتخاذتصمیم در مورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسهای داخلی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11- اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام یا انحلال شرکتها بنابه پیشنهاد هیأت مدیره پس از اجرای ماده (4) این اساسنامه.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش یا واگذاری اموال غیر منقول .
13- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
14- اتخاذ تصمیم در مورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و اساسنامه پیشنهادآن
به هیأت وزیران جهت تصویب.
ماده 9- جلسه های مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تصویب بودجه و ارزیابی عملکرد مؤسسه و سایر موارد مندرج در ماده(8) این اساسنامه بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.
تبصره- تشریفات مربوط به نحوه زمان دعوت ، حفظ و نگهداری صورتجلسات و مصوبات ، حد نصاب معتبر جهت تصمیمات مجمع عمومی و سایر موارد به تصویب مجمع عمومی می رسد.
ماده 10- هیأت مدیره مؤسسه مرکب از سه یا پنج نفرعضو است . رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص واجد صلاحیت ومورد اعتماد با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی اکثریت کل اعضای هیأت مدیره معتبر است.
تبصره 1- پس از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره سابق همچنان وظایف خود را انجام می دهد .
تبصره2- در صورت فوت استعفا یا عزل هریک از اعضای هیأت مدیره ، مدت تصدی مسؤولیت عضو جدید همراه با سایر اعضا پایان می پذیرد.
ماده 11-وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از :
1- پیشنهاد خط مشی کلی مؤسسه به مجمع عمومی .
2- اجرای مصوبات مجامع عمومی .
3- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی و تسلیم آنها به بازرس قانونی و مجمع عمومی
4- پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومی .
5- پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انحلال یا ادغام شرکتهای وابسته در داخل کشور.
6- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه به مجمع عمومی .
7- تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری ، مالی ، استخدامی ، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
8- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
9- بررسی و تأیید استفاده از انواع تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف مؤسسه.
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران ، ختم نیل دعوی از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات جاری و ارایه به مجمع عمومی .
11- نظارت برحسن جریان امور اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل .
12- تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای وابسته یا شرکتهایی که با مشارکت مؤسسه ایجاد شده اند .
13- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جزء موضوع هایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره – هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 12- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی است که از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود. مدیر عامل مسؤول حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق ، منابع و اموال مؤسسه می باشد و در برابر هیأت مدیره مسؤول است انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .
ماده 13- حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت است از :
1- اجرای مصوبات هیأت مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
2- مدیر عامل با رعایت مصوات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و دارای تمام اختیاراتی است که برای اداره امور مؤسسه لازم است .
3- افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آنها بنام مؤسسه با رعایت ماده (22)اساسنامه.
4- انجام کلیه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتها و مؤسسات و بانکها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای مؤسسه با رعایت مقررات مربوط .
5- مسؤولیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی ،مدیریت امور کارکنان و تشکیلات ، معاملات ، حفظ اموال و داراییها . نظارت مستمر در امور اداری مالی و فنی و تحقیقاتی .
6- برگزاری مناقصه و مزایده در جهت خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مؤسسه در چهارچوب آیین نامه های مصوب .
7- اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیئت مدیره .
8- رهن گذاردن اموال غیرمنقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیأت مدیره .
9- طرح و اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هر گونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه مراحل دادرسی با تعیین وکیل" href="/tags/54096/حق-تعیین-وکیل/" class="link">حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس.
10- بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابعه به هیأت مدیره .
11- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارایه به هیأت مدیره .
12- تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان وگزارش تفریغ بودجه سالانه مؤسسه و ارایه به هیأت مدیره طی فرصتهای قانونی .
تبصره – مدیر عامل می تواند با مسؤلیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و یا مدیران و یا کارکنان مؤسسه ، واگذارنماید.
ماده 14- بازرس قانونی مؤسسه ، سازمان حسابرسی است.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 15- سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان ساب خاتمه می یابد .
ماده16- حسابهای مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود و مواعد مقرر در خصوص ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مؤسسه به بازرس قانونی و مجمع عمومی ،حسب مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوط است.
ماده 17-کلیه اموال و دارایی های متعلق به مؤسسه در شرکتهای وابسته جزو اموال و دارایی های مؤسسه باقی می ماند.
ماده18-در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.
ماده 19-ارزیابی داراییهای مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می آید ، در تراز نامه باید استهلاک اموال در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سودی باقی نماند . پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاک خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاک منظور می گردد.
ماده 20-برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده 21-تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب برای هیأت مدیره است .
ماده 22-حق امضا کلیه قراردادها ، چکها ، سفته ها،بروات ، اوراق و اسناد مالی تعهدآور با مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره است . مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هر یک از کارکنان مؤسسه تفویض نماید و این امر نافی مسؤولیت مدیر عامل در قبال امضای اسناد فوق الذکر نیست.
ماده 23-سود مؤسسه در اجرای بند (4)تبصره(2) ماده واحده قانون الحاق بندهای(11)و(12)به قانون فهرست نهادهاو مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب 1376 – در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهادسازندگی به تشخیص وزیر جهادسازندگی به مصرف می رسد.
تبصره – در اجرای ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا یک درصد (1%) از درآمدهای مؤسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می شود واریزمی شود تا براساس دستورالعملی که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود به تأیید وزیر جهادسازندگی می رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان ، ایثارگران ، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهادسازندگی هزینه شود. مبلغ فوق از نظر مالیات به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و طبق ضوابط قابل پذیرش و پرداخت می باشد.
ماده 24-نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از اعضای رسمی وزارت جهاد سازندگی که به این مؤسسه و شرکتهای وابسته انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد .
ماده 25-منابع مالی موسسه از طریق همیاری مردمی ، قبول وجوه نقد ، صلح و هبه اموال منقول و غیر منقول یا منافع آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه اهدا می گردد ، همچنین سود شرکتهای وابسته تأمین می شود.
ماده 26-مؤسسه موظف است در اساسنامه شرکتهای وابسته پیش بینی لازم را برای قابلیت واگذاری سهام تقویم شده آن شرکتها به کارکنان مؤسسه ،شرکتهای وابسته و ایثارگران جهدسازندگی بنماید.
ماده 27-کلیه اموال و دارایی های امانی وزارت جهادسازندگی و سازمانهای تابعه نزد مؤسسات و شرکتهای وابسته در قالب اجاره به شرط تملیک به مؤسسه و شرکتهای وابسته براساس قیمت گذاری به ارزش کارشناسی انتقال می گردد.
ماده 28-مواردی که تکلیف خاصی برای آنهادر این اساسنامه پیش بینی نشده تابع سایر قوانین و مقررات مربوط است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
16134
تاریخ تصویب :
1379/02/14
تاریخ ابلاغ :
1379/04/28
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :