جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


تاریخ : 21/4/1379 - شماره 15482/22957
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران –وزارت تعاون
نظر به اینکه در آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور – موضوع تصویب نامه شماره 10733 / ت 22957هـ مورخ 21/3/1379 – که بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنظیم و ابلاغ شده است اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود:
1- درسطر پنجم ماده (14) عبارت «و طرحهای تعاونی بانوان »حذف می شود.
2- عبارت ذیل جدول شماره (7) به شرح زیر تغییر می یابد :
« به استثنای ردیف های (8) ، (9) ، (10) ،30% از تسهیلات فوق برای طرحهای تعاونی که تا پایان آذر ماه توسط وزارت تعاون به بانک عامل معرفی می شود اختصاص خواهند یافت»
دبیر هیأت دولت – حسین رحیم زاده
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :