جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

شماره 15277 / ت 23009 هــ 20/4/1379
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلحوزارت کشور – ستاد نیروهای مسلح
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 29/12 /708 / م /4 ن مورخ 9/3/1379 ستاد کل نیروهای مسلح وبه استناد بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
ماده 1 – مشمولان قانون خدمت وظیفه عمومی زیر ، در صورتی که واجد شرایط اعزام به خدمت باشند ، در ازای پرداخت مبالغ تعیین شده ، پس از طی دوره آموزشی نظامی از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می شوند :
1 – مشمولان دیپلم وپایین تر متولدین سال 1338 تا پایان سال 1360 .
2 – مشمولان فوق دیپلم متولدین سال 1338 تا پایان سال 1358 .
3 – مشمولان لیسانس متولدین سال 1334 تا پایان سال 1356 .
4– مشمولان فوق لیسانس متولدین سال 1334 تا پایان سال 1354 .
5 - مشمولان دکترا وبالاتر متولدین سال 1329 تا پایان سال 1352 .
تبصره 1 – مشمولان موضوع ماده (2) قانون نحوه تأمین هیأت علمی وکلیه متعهدان به وزارتخانه ها مشمول مقررات این آئین نامه نیستند .
تبصره 2- مشمولان موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه 1379 کل کشور مشمول مقررات این آئین نامه نیستند .
تبصره 3 – با دانشجویان منصرف واخذاجی از تحصیل از نظر ارزش ریالی همانند فارغ التحصیلان همان مقطع رفتار خواهد شد .
ماده 2 – اعطای معافیت به گروههای دیگری از مشمولان خدمت وظیفه علاوه بر مشمولان مذکور در ماده (1) در صورت لزوم منوط به اعلام نظر بعدی می باشد .
ماده 3 – مبالغی که هر یک از مشمولان موضوع ماده (1) باید بپردازند ، به شرح جدول زیر می باشد :

ارزش ریالی معافیت غایبان ارزش ریالی معافیت مدرک تحصیلی
15000000 - 121000000 - زیر دیپلم
16000000 - 13200000 - دیپلم
17000000 - 14300000 - فوق دیپلم
21000000 - 16500000 - لیسانس
23000000 - 18700000 - فوق لیسانس
25800000 - 20900000 - دکترای غیر پزشکی
28500000 - 23100000 دکترای پزشکی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16062
تاریخ تصویب :
1379/04/12
تاریخ ابلاغ :
1379/02/01
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :