جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شماره 591-ق 15/12/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 52981 مورخ 24/11/1379 دولت در خصوص اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 25/11/1379 تصویب شده بود ،در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 9/12/1379 مجلس شورای اسلامی عیناتصویب وبه تایید شورای نکهبان رسیده است ،در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد0
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 57700 20/12/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 591-ق مورخ 15/12/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رییس جمهور- سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود اعتبارات جاری ،عمرانی و اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور و همچنین اعتبارات منظور دربند ب تبصره 29 قانون یادشده و اصلاحیه آن رابا رعایت تبصره های زیر ،مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت ودرآمد پیش بینی شده در بند ب تبصره مذکور ،اصلاح نماید0
تبصره 1- افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی وردیفهای متفرقه تا مبلغ چهارهزاروپانصدمیلیارد (000/000/000/500/4)ریال ازمحل کاهش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال 1379 کل کشور وهمچنین جا به جائی اعتبارات جاری در دستگاه اجرایی بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بند الف تبصره 20 وبندهای ب و ج تبصره 26 قانون یادشده با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور0 تبصره 2- اجازه داده میشود کسری منابع واعتبارات جاری وعیدی بازنشستگان وموظفین از محل درآمدها واعتبارات منظور دربند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور واصلاحیه آن بارعایت سقف مندرج در تبصره 1 به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران تامین گردد0
وجوه مورد نیازبرای پرداخت عیدی بازنشستگان وموظفین ازمحل درآمد تبصره یادشده وبدون الزام به مبادله موافقتنامه توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور)دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می گیرد0
تبصره 3- افزایش اعتبار از محل درآمداختصاصی دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور متناسب با افزایش درآمداختصاصی مربوط مشروط به رعایت سقف درآمدهای اختصاصی منظور در ماده واحده قانون یادشده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است 0
تبصره 4- به منظور رفع تبعیض ،نظیر سال 1380 عبارت (وحداکثر30 سال )بعدازعبارت (هرسال خدمت )در بند (ه )تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور اضافه میشود0حکم این تبصره ازتاریخ 1/1/1379 لازم الاجرا است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16062
تاریخ تصویب :
1379/04/06
تاریخ ابلاغ :
1379/02/01
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :