جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 44386/ ت 23873 هـ

وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 2901 هـ/ب مورخ 14/8/1379 تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی ، موضوع تصویب نامه شماره 9708/ت 22995 هـ مورخ 23/3/1379 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- تبصره های (1)و(2)بند(2)ماده (1)حذف وشماره تبصره های بعدی به ترتیب تغییر می یابد.
2- در تبصره (3) بند (2) ماده (1) عبارت «با رعایت جزء (2) بند(ب) قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی » بعد از عبارت « وهمچنین سایر شرکتهای دولتی و بانکها » می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16272
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :