جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره1417/310

جناب آقای عبد الوهاب
استاندار محترم و رئیس شورای شهر سازی و معماری استان مرکزی

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و ماده (42 ) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهر سازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند ، شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/4/1379 ، طرح توسعه و عمران (جامع ) ناحیه ای (شامل شهرستان ساوه )، را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف)تا(هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن و تصویب نامه شماره 70971/ت407 – مورخ 5/11/73 هیأت وزیران دایر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین نامه مربوط استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 27/3/78 در شورای شهرسازی و معماری آن استان به تصویب رسیده بود را با قید موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد :
1 – رعایت مصوبه هیأت محترم دولت در مورد استقرار صنعت در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران و توجه به نوع آنها در شهرستان ساوه الزامی است .
2 – ضوابط و حدود حریم زیست محیطی سد غدیر ساوه و رودخانه قره چای ظرف مدت شش ماه توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به عنوان مستندات طرح ، ضمیمه سایر مدارک طرح جامع شهرستان ساوه گردیده و مورد عمل قرار گیرد.
لازم می داند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد .
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه ساوه در سال افق طرح (1379) معادل 347000 نفر (4/81 درصد شهری و 6/18 درصد روستایی ) ، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می باشد :
سند شماره 1 – نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2 – ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3 – سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره 4 – تعیین الویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 42 آیین نامه مصوب 12/10/78 هیأت محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقبا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر و دبیر شورای عالی – جلیل حبیب اللهیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16157
تاریخ تصویب :
1379/04/20
تاریخ ابلاغ :
1379/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :