جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 1418/310

جناب آقای حاجی عبدالوهاب
استاندار محترم و رئیس شورای شهر سازی و معماری استان مرکزی

در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهر سازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند ، شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/4/79 ، طرح توسعه و عمران (جامع ) شهرستان آشتیان ، را که توسط وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب نامه شماره 70971/ت407 – و مورخ 5/11/73 هیأت وزیران دایر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 28/9/77 در شورای شهر سازی و معماری آن استان به تصویب رسیده بود را با قید مورد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
1 – با توجه به اینکه شهرستان آشتیان یکی از چهار شهرستان ناحیه اراک محسوب می گردد، مطالعات و اطلاعات طرح مذکور توسط مشاور با تأکید بر مسأله جمعیت و اشتغال بهنگام گردد و ضمن تلفیق با طرحهای جامع شهرستانهای اراک ، سربند و تفرش به عنوان طرح توسعه و عمران (جامع ) ناحیه ای اراک ، در کوتاهترین زمان ممکن برای بررسی و تصویب ارایه گردد.
لازم می داند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است دستگاههای زی ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی اجتماعی و کالبدی فراهم گردد .
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرستان آشتیان در سال افق طرح (1398) معادل 21335 نفر (39 درصد شهری و 61 درصد روستایی ) ، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می باشد :
سند شماره 1 – نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2 – ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3 – سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره 4 – تعیین الویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 42 آیین نامه مصوب 12/10/78 هیأت محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقبا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر و دبیر شورای عالی – جلیل حبیب اللهیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16157
تاریخ تصویب :
1379/04/20
تاریخ ابلاغ :
1379/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :