جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 19682 / 23242 هـ

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوریوزارت امور امور اقتصادی و داراییسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان تأمین اجتماعی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج ) و (ی ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور که بر اساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 314/ ت22756 هـ مورخ 30/1/1379 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر ابلاغ می شود:
1 – مالکیت دولت نسبت به پنجاه و یک درصد (51%) از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط به شرکت انتشارات علمی و فرهنگی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایر مقررات مربوط و مفاد این تصمیم نامه اداره شود.
2 – واگذاری این سهام به سازمان مذبور براساس این تصمیم نامه منوط به آن است که حداکثر ظرف سه (3) ماه پس از انتقال سهام ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت به منظور اصلاح اساسنامه و انطباق آن با مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه 1347 و به نحوی که متضمن حداقل تغییرات ذیل باشد تشکیل شود و نسبت به تصویب اساسنامه جدید برای شرکت انتشارات علمی فرهنگی اقدام نماید .
الف – ریاست مجمع عمومی شرکت با وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری وقت می باشد.
ب – در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت همواره یک نفر با توافق و سایرین به تساوی انتخاب می شوند.
ج – در مجامع عمومی فوق العاده در صورتی که تغییرات مفاد اساسنامه مورد نظر باشد به اتفاق آرا صاحبان سهام مورد تصویب قرار خواهد گرفت .
3 – سازمان بورس اوراق بهادار ملزم است حسب درخواست سازمان تأ مین اجتماعی حداکثر ظرف (3) ماه از تاریخ در خواست نسب به قیمت گذاری سهام واگذار شده طبق ضوابط بورس اقدام وگزارش مربوط را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید .سازمان مذکور مؤظف است حداکثر یک هفته پس از ابلاغ مصوبه ، درخواست خود را به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام دارد .
سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است حداکثر ظرف پانزده (15)روز از تاریخ وصول گذارش سازمان بورس ، مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی مربوط به دستگاههای ذی ربط اعلام نماید .
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه دار کل کشور )و دستگاههای ذی ربط معادل مبالغ قیمت گذاری سهام به سازمان فوق الذکر را که در اجرای بندهای (ج ) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه یاد شده تعیین میشود به نسبت سهام سازمان یاد شده بابت ردیون دولت به آن منظور و اقدامات لازم را معمول خواهد داشت .
کلیه هزینه های مورد نیاز جهت انجام تشریفات قانونی موضوعات این تصمیم نامه به نسبت درصد سهام واگذار شده به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16157
تاریخ تصویب :
1379/05/16
تاریخ ابلاغ :
1379/05/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :