جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 37645/ ت 21391 هـ 28/8/1379
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1326/3329/10 مورخ 5/8/1379 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد ماده (13 )قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان –مصوب 1374 –ائین نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1 –وزارت مسکن و شهر سازی موظف است به منظور تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%)به بالا حداقل برای تعداد سی و دو هزار (32000 )نفر طبق برنامه زمان بندی پنج ساله با توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در آیین نامه به اختصار بنیاد نامیده می شود به تعداد لازم زمین آماده سازی شده یا مسکن اجاره به شرط تملیک جهت واگذاری به جانبازان با رعایت سیاستهای عمومی کشور در اختیار بنیاد قرار دهد 0
تبصره –قیمت زمین در صورت پیش بینی در بودجه سنواتی به قیمت منطقه ای و در این صورت بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود .
ماده 2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و شهر سازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام مسکن حداقل برای شانزده هزار (16000 ) جانباز با بهره چهاردرصد (4 % ) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور به مدت پنج سال منظور نماید .
ماده 3 – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در اعطای تسهیلات خود به ویژه وام مسکن روستایی جانبازان در اولویت قراردهد.
تبصره – اعطای تسهیلات به جانبازان موضوع این ماده با تقاضای جانباز و ارایه سفته به عنوان وثیقه و با تعهد بنیاد مبنی بر کسر اقساط بدهی از مجموع دریافتی جانباز مجاز است .
ماده4- وزارت کشور و شهرداریها مکلفند بخشی از غرفه های قابل وا گذاری (مانند میادین میوه وتره بار بازارچه ها و کیوسکهای مطبوعاتی )و تاکسیها را بر اساس سهمیه ای که ظرف سه ماه با توافق مشترک وزارت کشور و بنیاد و بر طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین میگردد به جانبازان (با معرفی بنیاد )واگذار نمایند .
ماده 5-جانبازان بیست وپنج درصد(25%)به بالا در صورت مسافرت با هر یک از شرکتهای هواپیمایی دولتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از پرداخت پنجاه درصد (50%)هزینه بلیط مسافرت معاف می باشند .
تبصره 1ـ یک دوم (2.1) از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود و باقیمانده توسط شرکتهای فوق الذکر تامین میگردد.
تبصره 2 – در صورتی که حسب تشخیص بنیاد جانباز نیاز به یک نفر همراه داشته باشد با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد(50 %)موضوع این ماده در خصوص وی منظور می شود.
ماده6ـوزارت نیرو مؤظف است:
الفـ ـجانبازان پنجاه درصد (50%)و بالاتر که به تفکیک منطقه محل سکونت از طرف بنیاد معرفی میشوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیر گرمسیری تا 80کیلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا 100کیلو وات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق تعرفه سایر مشترکان خانگی عمل نماید.
ب .جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق واحد مسکونی تا حد کنتور بیست و پنج آمپر تکفاز برای یک بار معاف نماید .
پ- جانبازان بیستوپنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد حق انشعاب آب فاضلاب واحد مسکونی در حد یک واحد متعارف برای استفاده یک خانواده برای یکبار معاف نماید .
تبصرهـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مؤظف است معادل بار مالی این تسهیلات را را بر اساس بر آورد وزارت نیرو در بودجه های سالانه پیش بینی نماید و در اختیار وزارت مزبور قرار دهد .
ماده 7 ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق انشعاب گاز (حق اشتراک و هزینه خدمات نصب ) یک واحد مسکونی جانبازان بیست وپنج درصد (25%)به بالا را با معرفی بنیاد تاحد کنتورG.6 برای یک مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید .
تبصره. در مجتمعهای مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G.6 از حق انشعاب کل مجتمع کسر خواهد شد .
ماده 8ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مؤظف است
الفـ ـ امکان استفاده کلیه جانبازان با کاهش فرانشیز (خود پرداخت )از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمانهای تامین اجتماعی و بهزیستی کشور را در قبال دفترچه بیمه خدمات درمانی پس ت.مین اعتبار از محل برنامه بیمه جانبازان فراهم نماید .
ب ـ بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستانهای تحت پوشش خود را در مراکزی که مورد نیاز بنیاد می باشد به جانبازان نیازمند به بستری اختصاص دهد .
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه حداکثر مبلغ یک میلیون دلار در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا با معرفی بنیاد و تشخیص وزارت یاد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از کشور هزینه شود.
ماده 9 – حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت موظف است سالانه تا هزار سهمیه برای اعزام جانبازان بالاتر از بیست و پنج درصد (25%) به حج تمتع با الویت بخشیدن به جانبازان بیش از پنجاه درصد (50%) اختصاص دهد.
ماده 10وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه ای خود را به جانبازان واجد شرایط آموزش برای رشته های مورد علاقه آنان از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگانهای ذی ربط استان تخصیص دهد .
ماده 11 – وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمانهای تابع موظفند زمینهای قابل واگذاری را در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب و با استفاده از امکانات موجود با اولویت برای اشتغال جانبازان واگذار نمایند.
تبصره 1 – در واگذاری نهاده ها و امکانات مورد نیاز کشاورزی ( از قبیل : سم ، بذر، کود، دان جوجه، موادو خدمات بهداشتی و زیر بنایی ) اولویت با جانبازان می باشد .
تبصره 2 – اعتبارات،تسهیلات، خدمات و امکانات مورد نیاز برای احیاء اراضی واگذار شده به جانبازان در کمتیه ای (کارگروهی) که با حضور نمایندگان بنیاد ، وزارت کشور، وزارت جهادسازندگی ، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود، تامین خواهد شد.
ماده 12 – وزارت پست و تلگراف و تلفن مؤظف است در صورت وجود امکانات فنی یک خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و یک خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر (خارج از نو بتهای معمول ) مشروط بر اینکه قبلا تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند واگذار نماید .
تبصره 1ـ چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر به جای تلفن همراه تقاضای تلفن همراه نماید وزارت مزبور مؤظف به تامین تقاضای آنان می باشد .
تبصره2ـ چنانچه به علت عدم وجود امکانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید .
تبصره3ـ در صورت معرفی وتایید بنیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفنهایی که در اختیار جانبازان قرار می دهد ، اقدام خواهد کرد .
ماده13 ـ صندوق تعاون مکلف است در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی اعطای تسهیلات به تعاونیهای جانبازان را در اولویت قرار دهد
ماده 14ـ سازمان تربیت بدنی موظف است با هما هنگی بنیاد بخشی از ظرفیت مجموعه های ورزشی خود را به جانبازان اختصاص دهد .
ماده15ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5%) از سهمیه استخدامی جانبازان در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام در دستگاههای دولتی اقدام نماید .
ماده16ـ در صورت فوت جانباز ، همسر وی می تواند از کلیه امتیازات و تسهیلات موضوع این آیین نامه بر خوردار شود .
ماده17ـ در صورت تغییر محل اشتغال جانباز ، حسب مورد دستگاه ذی ربط مکلف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید .
معاون اول رئیس جمهورـ حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16243
تاریخ تصویب :
1379/08/15
تاریخ ابلاغ :
1379/09/07
دستگاه اجرایی :
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع :