جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 26952/ت 23053 هـ

وزارت راه و ترابری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 11/2957 مورخ 18/3/1379 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانکها و منابع مالی وپولی ـ مصوب 1366 ـ و در اجرای (35) آیین نامه اجراییآن تصویب نمود .
1 ـ وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به احداث نیمه دوم آزاد راه ساوه ـسلفجگان و بهره برداری و نگهداری از هر دو نیمه (اول ودوم) با متقاضیان سرمایه گذاری ، مشارکت نماید .در اجرای ماده (12 ) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نوع مشارکت از نوع (الف)یعنی تأمین منابع مالی می باشد .
2ـاطراف مشارکت می توانند پیمانکاران (پیمانکار ) اجرا کنندة طرح باشند ، مشروط بر آنکه پس از اهراز در شرایط مناقصه هشتاد درصد (80%) منابع مالی لازم برای احداث نیمه دوم آزاد راه را تأمین نمایند.
3 – تمام منافعه حاصله از بهربرداری هردونمیه آزاد راه در دوران مشارکت و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار ( هرکدام مؤخر باشند) متعلق به سرمایه گذار است.
4 – سهم الشرکه وزارت راه و ترابری در احداث نیمه دوم بیست درصد (20%) هزینه های احداث می باشد که از محل اعتبارات مصوب تأمین می شود و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد مربوط به طرف مشارکت پرداخت می شود.
5 – وزارت راه و ترابری موظف است در قرار داد، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی اطراف مشارکت در اجرای قرارداد پیش بینی نماید .
تبصره – پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار اطراف مشارکت ، طرح آزاد راه و تأسیسات جانبی آن ( ایستگاه اخذ عوارض ، پلیس راه ، راهدارخانه ) به وزارت راه و ترابری منتقل می شود .
6 – چنانچه برای اجرای این آزاد راه نیاز به قانون خاص و یا تصویب نامة دیگری باشد وزارت راه و ترابری پیشنهاد لازم را برای طرح در دولت ارایه خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16243
تاریخ تصویب :
1379/08/01
تاریخ ابلاغ :
1379/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :