جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 456 – ق 9/11/1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 61954/22107 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20/10/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

شماره 50547 5/11/1379
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 456 – ق مورخ 19/11/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در بخش ارجاع به داوری الزامی می باشد .

بسم الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت
جمهوری اسلونی
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی که از این پس «طرفهای متعاهد» خوانده می شودو عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری می باشند، با تمایل یکسان به انعقاد موافقتنامه ای به منظور تأسیس و بهره برداری از سرویسهای هوایی منظم فی مابین و ماورای سرزمینهای خود ، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند:
ماده 1- تعاریف :
1 - به جز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید ، از لحاظ این موافقتنامه :
الف- اصطلاح « کنوانسیون» به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی که در تاریخ 16/9/1323 هجری شمسی مطابق با هفتم دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید ، اطلاق می شود و شامل هر الحاقیه ای که بموجب ماده (90) کنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه الحاقیه یا کنوانسیونی که بموجب مواد (94)و(90) آن تصویب شده است ، تا جایی که این موارد برای هر دو طرف متعاهد نافذ باشد خواهد بود .
ب- اصطلاح « مقامهای هواپیمایی » در مورد جمهوری اسلامی به « رئیس هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری » و هر شخص و یا مقامی که مجاز ب انجام وظایف فعلی آن سازمان یا وظایف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوری اسلونی ، اداره هواپیمایی کشوری وزارت حمل و نقل و ارتباطات، و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی و یا وظایف مشابه آن باشد اطلاق می شود.
پ – اصطلاح « شرکت هواپیمیی تعین شده » به یک شرکت هواپیمایی که بموجب مفاد ماده (3) موافقتنامه حاضر تعیین شده و اجازه فعالیت یافته باشد اطلاق می گردد.
ت – اصطلاح « ظرفیت » در مورد یک هواپیما به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت » در مورد «سرویس توافق شده »به ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی ضربدر دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق می شود.
ث – اصطلاح «سرزمین » در مورد یک کشور به مناطق خاکی و آبهای سرزمینی مجاور آن که تحت حاکمیت و سلطه آن کشور است اطلاق می شود.
ج – اصطلاحات «سرویس هوایی»، «سرویس هوایی بین المللی»، « شرکت هواپیمایی»و«توقف به منظورهای غیر حمل و نقل » به ترتیب دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون به آنها داده شده است .
چ – اصطلاح «نرخ » به قیمتی که باید برای حمل مسافر ، بار همراه و غیر همراه پرداخت گرددو شرایطی که بموجب آن قیمتها اعمال می شود ، از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای آژانس ( نمایندگی ) و سایر خدمات جنبی به استثنای دستمزدها و شرایط حمل پست اطلاق می شود .
2 – بدیهی است که عناوین مواد موافقتنامه حاضر معانی هیچ یک از مقررات آن را به نحوی از انحاء محدود نمی کند یا توسعه نمی دهد .
3 – ضمیمه جزء لاینفک موافقتنامه حاضر می باشد و هر اشاره ای به موافقتنامه شامل ضمیمه خواهد بود ، مگر اینکه به صراحت به گونه دیگری توافق شده باشد .
ماده 2 – اعطای حقوق :
1 - هر طرف متعاهد حقوق مصرحه در این موافقتنامه را جهت انجام سرویسهای هوایی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید :
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب – توقف در سرزمین مذکور به منظور های غیر حمل و نقل .
پ – توقف در سرزمین مذکور در نقاطی که برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست موافقتنامه حاضر مشخص گردیده است به منظور سوار و پاده کردن مسافر ، بار و پست در حمل و نقل بین المللی ، چنین سرویسها و مسیرهایی از این به بعد به ترتیب « سرویسهای مورد توافق » و « مسیرهای مشخص» خوانده می شود.
2 - استفاده از آزادی پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شرکت هواپیمایی تعیین شده کشور اعطاء کننده و تصویب مقامهای هواپیمایی طرفهای متعاهد می باشد.
3 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تلقی نخواهد شد که شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگرحمل کند .
4 - در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی که بدین گونه تحت تأثیر قرارگرفته اند ، انجام این قبیل سرویسها منوط به تصویب مقامهای ذی صلاح مربوط خواهد بود .
ماده 3- تعیین و اجازه :
1 - هر طرف متعاهد حق دارد یک شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص تعیین و مراتب را کتبا به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
2 - پس از دریافت اعلامیه تعیین ، مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای (3)و(4)ماده حاضر به شرکت هواپیمایی تعیین شده بدون تأخیر اجازه مربوط را اعطا خواهند کرد .
3 - مقامهای هوپیمایی یک طرف متعاهد می توانند از شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین شده بخواهند که مقامهای مزبور را قانع سازند شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولا برای انجام سرویسهای هوایی بین المللی طبق مفاد کنوانسیون توسط مقامهای مزبور اعمال می گردد ،حایز باشد .
4 - هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد که مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپیمایی مربوط در دست طرف متعاهدی که شرکت هواپیمایی را تعیین نموده یا اتباع طرف متعاهد مزبور است از اعطای اجازه بهره وری موضوع بند (2)این ماده امتناع ورزد و یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مشخص شده در ماده (2) موافقتنامه حاضر توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند وضع نماید .
5 - در هر زمان پس از آنکه مفاد بندهای (1)،(2) این ماده به مرحله عمل درآمده باشد شرکت هواپیمایی که بدین نحو تعیین شده و اجازه کسب نموده است می تواند بهره برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط بر آنکه بهره برداری از این سرویسها مادامی که نرخی مطابق مفاد ماده (10) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع و لازم الاجرا نگردیده انجام نپذیرد .
ماده4- تعلیق و لغو:
1 - هرطرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح ذیل اجازه بهره برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق نماید یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم بداند وضع نماید :
الف – در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر آن شرکت هواپیمایی در دست طرف متعاهدی که شرکت مذکور را تعیین نموده و یا اتباع طرف متعاهد مزبوراست ،یا
ب – در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی را که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند،یا
پ – درموردی که شرکت هواپیمایی مذکور به هر نحوی از انحاء عملیات بهره برداری را مطابق مقررات موافقتنامه حاضر انجام ندهد.
2 - جز در مواردی که لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده به صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم باشد ، اعمال این حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت . چنین مشورتی بین مقامهای هواپیمایی به محض دریافت درخواست مشورت آغاز خواهد شد.
ماده 5- شمول قوانین و مقررات
1 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که ناظر به ورود یا خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند از سرزمین آن یا ناظر به بهره برداری و هوانوردی چنین هواپیماهایی حین پرواز برفراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذکور می باشد نسبت به هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مجری خواهد شد .
2 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که در سرزمین خود ناظر به ورود ، اقامت موقت و خروج مسافران و بار یا پست از سرزمین آن است از قبیل تشریفات ورود و خروج و مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافران و کارکنان و اثاثیه مسافر و بار یا پست حمل شده توسط هواپیمای شرکت هواپیمای تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمانی که در سرزمین مذکور باشد اعمال خواهد شد .
3 - هر طرف متعاهد نسخه هایی از قوانین و مقررات مربوط مندرج در این ماده را بنابرتقاضا در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت .
4 - هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید بین شرکت هواپیمایی تعیین شده خود و شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر در خصوص اعمال قوانین و مقررات و قوانین پیش بینی شده در این ماده تبعیض قایل شوند .
5 - شرکت هواپیمایی تعیین یک طرف متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد و با توجه به اصل عمل متقابل مجاز خواهد بود نمایندگی های خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید . این نمایندگی ها می تواند شامل کارکنان بازرگانی ، عملیاتی و فنی اعم از کارکنان مأمور یا محلی باشند . در صورت نصب عامل کل یا عامل فروش کل ، نصب عامل یاد شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری هر طرف متعاهد صورت خواهد گرفت .
6 - انتقال در آمدهای حاصله توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی قابل اجرا در دو کشور صورت خواهد گرفت . طرفها همه امکانات خود را برای تسهیل در انتقال چنین درآمدهایی پس از کسر مخارج به کار خواهند گرفت.
ماده 6- معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض:
1 - هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد که سرویسهای بین المللی را مورد بهره برداری قرار می دهند و همچنین مواد سوختی و روغن موتور و سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد که مجاز به استفاده از مسیرها سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر می باشند . به هنگام ورود یا خروج از سرزمین متعاهد دیگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض یا هزینه های ملی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذکور زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد که هواپیماهای مزبور بر فراز آن سرزمین در پرواز باشند .
2 - سوخت و روغن موتور و مواد مصرفی وفنی وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن که صرفا به منظور استفاده در هواپیماهای طرف متعاهد اخیر الذکر می باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های بازرسی سایر عوارض و هزینه های ملی معاف خواهند بود .
3 - سوخت و روغن موتور سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار که در سرزمین یک طرف متعاهد بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر می شوند و در سرویس های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتها و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های ملی معاف خواهند بود .
4 - لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد لازم نگاهداری شده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامهای گمرکی سرزمین طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است .
در این صورت می توان این موارد را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر شود و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامهای نامبرده قرار دارد .
5 - مسافران اثاثیه مسافر و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در گذر مستقیم می باشند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند فقط مشمول کنترل ساده ای خواهند بود .اثاثیه مسافر و باری که در گذر مستقیم است از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر مالیاتهای مشابه معاف خواهند بود .
6 - اسناد رسمی حاوی نشانه رسمی شرکت هواپیمایی مانند بر چسب چمدان بلیت هواپیما، بارنامه کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاص شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد از کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و یا مالیاتها بر اساس عمل متقابل معاف خواهند بود .
ماده 7-هزینه های فرودگاهی :
1 - هر یک از طرفهای متعاهد می تواند برای استفاده از فرودگاها و سایر تاسیسات تحت کنترل خود هزینه های عادلانه و مناسبی را وضع نموده با اجاره وضع آن را بدهد .
2 - با این وجود هر یک از طرفهای متعاهد موافقت دارد که این هزینه ها از آنچه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد که در سرویسهای مشابه بین المللی تردد می نمایند و برای استفاده از این فرودگاها و تاسیسات می پردازند تجاوز نکند .
ماده 8- مقررات ظرفیت و تصویب برنامه های پرواز :
1 - شرکتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و متساوی بر خوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیر های مشخص از فرصتهای متساوی بهرمند باشند .
2 - در انجام سرویسهای مورد توافق شرکتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شرکت هواپیمایی طرف دیگر را منظور نظر خواهد داشت تا من غیر حق در سرویسهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نا مطلوب ایجاد نشود .
3 - هدف اصلی سرویسهای مورد توافق که توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد انجام می شود تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و پیش بینی شده معقول حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر است .
4 - با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهای (1)،(2) ،(3) این ماده شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد همچنین می تواند ظرفیتی را برای برآورده کردن نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای کشور های ثالث مندرج در جدول مسیرهای زمیمه موافقت نامه حاضر و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید .
5 - ظرفیتی که عرضه می شود از جمله تعداد سرویسها و نوع هواپیمای مورد استفاده شرکت های هواپیمایی تعیین شده مورد تصویب مقامهای هواپیمایی قرار خواهد گرفت .شرکتهای هواپیمایی تعیین شده چنین توصیهای را پس از شور لازم بین خود و رعایت اصول مندرج در بندهای (1)،(2)،(3)، این ماده به عمل خواهند آورد .
6 - در صورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف های متعاهد مسایل مشروح در بند (5)فوق از طریق توافق بین مقامهای هواپیمایی دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گردید ،تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده ،ظرفیت عرضه شده بدون تغیر باقی خواهد ماند .
7 - شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد ،حداکثر سی (30 )روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص ،برنامه های پرواز را به مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود .در مورد تغییرات بعدی بیز از همین قرار عمل خواهند شد .این محدودیت زمانی را می توان در موارد خاص با تصویب مقامهای نامبرده کاهش داد .
ماده 9- شناسایی گواهینامه ها و پروازها :
گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروازهایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد ،توسط طرف متعاهد دیگر برای بهره برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهند شد ،مشروط بر اینکه شرایط صدور یا اعتبار این گواهینامه ها و پروازها مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد . در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مورد پروازها از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هائی که جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا اعتبار یافته خودداری نماید .
ماده 10 – نرخهای حمل و نقل هوایی
1 - نرخهای مورد اجرا توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهند بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمایی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می دهند وضع می شود.
2 - نرخهای موضوع بند (1) این ماده بر اساس قواعد ذیل تعیین می گردد.
الف – هرگاه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یک اتحادیه بین المللی شرکتهای هواپیمایی یا ساز و کار تعیین نرخ باشند ویک قطعنامه نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد ، نرخها براساس این قطعنامه بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد توافق خواهد شد .
ب – هرگاه قطعنامه ای درباره نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق وجود نداشته باشد یا یک یا هیچ یک از شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد عضو اتحادیه شرکتهای هواپیمایی موضوع بند (الف ) فوق نباشد ، شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در مورد نرخهایی که برای سرویسهای مورد توافق اعمال می گردد بین خود توافق خواهند نمود .
پ – نرخهایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرند لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجرا برای تصویب به مقامهای طرفها تصمیم خواهد گردید . این محدودیت زمانی به شرط موافقت مقامهای مذکور قابل کاهش است .
ت – در صورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجرا به توافق برسند یا در صورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمایی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده(15)روز اول از دوره سی (30) روزه موضوع بند (پ) این ماده ، مقامهای هواپیمایی یک طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هریک از نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمایی طرفهای متعاهد طبق بندهای (الف ) و (ب ) این ماده مقامهای هواپیمایی یک طرف متعاهد دیگر اعلام دارد ،مقامهای هواپپیمایی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهای مناسب به توافق برسند لیکن هیچ نرخی قبل از تصویب مقامهای هواپیمایی هر طرف متعاهد به موقع اجرا در نخواهند آمد .
3 - نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین نشده باشد ، به قوت خود باقی خواهند ماند .
4 - مقامهای هواپیمایی هر طرف متعاهد می باید بیشترین تلاش خود را در جهت حصول اطمینان از اینکه شرکتهای هواپیمایی طرفهای متعاهد به ثبت رسیده پیروی نموده و اینکه هیچ شرکت هواپیمایی نمی تواند به طور غیر قانونی بخشی از چنین تعرفه هایی را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت هیچ عنوانی مشمول تخفیف نماید مبذول کنند .
ماده 11امنیت هوانوردی :
1 - طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود بموجب حقوق بین المللی تأکید می نمایند که تعهد قبال یکدیگر برای حفظ امنیت هواپیمایی کشوری در برابر اعمال مداخله غیر قانونی جزء لاینفکی از موافقتنامه را تشکیل می دهد .
طرفهای متعاهد بدون تهدید کلیت حقوق و تعهدات خود بموجب حقوق بین الملل ، بویژه مطابق با مفاد کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی ، کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با 16دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 میلادی عمل خواهند کرد .
2 - طرفهای متعاهد کلیه مساعدت های لازم را جهت جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیر قانونی علیه امنیت این هواپیماها ، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هرنوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری را بنا بر تقاضا در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد .
3 - طرفهای متعاهد باید در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی تعیین شده از سوی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری که به عنوان ضمایم کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که این مقررات امنیتی در مورد طرفها قابل اجراست عمل نمایند . آنها می باید از گردانندگان هواپیماهایی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دایم آنها در سرزمین طرفها می باشد و نیز گردانندگان فرودگاههای واقع در سرزمینهای خود بخواهند که طبق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل نمایند.
4 - هر طرف متعاهد موافقت دارد که می توان از این گردانندگان هواپیماها درخواست نمود تا مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را که از طرف متعاهد دیگر از لحاظ ورود به سرزمین خود ، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده رعایت کنند .هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که در سرزمین او اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران ، خدمه ، لوازم همراه مسافر، اثاثه مسافر، بارو خواربار هواپیما قبل و در زمان سوار شدن مسافران یا بارگیری به نحوه مؤثر معمول می شود .هر طرف متعاهد همچنین باید با هر درخواست طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با یک تهدید خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5 - هنگامی که حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیر قانونی هواپیماهای کشوری یا دیگر عوامل غیر قانوی علیه امنیت این هواپیماها ،مسافران و خدمه آن ،فرودگاها یا تأسیسات هوانوردی رخ دهد ،طرفهای متعاهد باید باتسهیل ارتباطات و دیگر اقدامات مناسب به منظور پایان سریع و امن حادثه مزبور یا خطر وابسته به آن یکدیگر را یاری نمایند .
ماد 12 – تسلیم آمار :
مقامهای هواپیمایی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده خود را به صوب سرزمین طرف نتعاهد دیگر یا از آن سرزمین را به قسمی که معمولأتوسط شرکت هواپیمایی تعیین شده برای مقامهای هواپیمایی ملی خود تهیه و به آنها ارائه می گردد بنابر تقاضا در اختیار مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد . کلیه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد در خواست مقامهای هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر در صورت تقاضا مورد شور و توافق بین دو طرف متعاهد قرار خواهند گرفت .
ماده 13 – مشاوره و اصلاحات :
1 - هر طرف متعاهد یا مقامهای هواپیمایی آن می توانند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر یا مقامهای هواپیمایی آن تقاضای مشاوره نمایند .
2 - مشاوره مورد تقاضای یک طرف متعاهد یا مقامهای هواپیمایی آت در فاصله شصت (60 )روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد ،مگر اینکه طرفهای متعاهد به گونه ای دیگری توافق کرده باشند .
3 - هر نوع اصلاح موافقتنامه حاضر ،پس از آنکه دو طرف متعاهد انجام تشریفات قانونی اساسی خود مربوط به انعقاد و لازم الاجرا شدن موافقتنامه های بین المللی را به یکدیگر اطلاع داده باشندد لازم الاجرا خواهد شد .
4 - علی رغم مفاد بند (3)، اصلاحات وارده بر جدول مسیر ضمیمه موافقتنامه حاضر ممکن است مستقیما بین مقامهای هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد این اصلاحات پس از تأیید از طریق تبدال یاد داشت سیاسی لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 14 – حل اختلافات :
1 - هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این توافقنامه و ضمیمه (ضمایم ) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید ، طرفهای متعاهد در مرحله نخست احتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند .
2 - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند ، می توانند توافق نمایند موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع کنند .
3 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند بموجب بندهای (1)و(2) فوق در مورد اختلافات به نتیجه برسند طبق قوانین مربوط به خود اختلاف به یک دیوان سه نفره ارجاع خواهد شد که هر طرف متعاهد یک داور را معین خواهد کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود . هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت (60) روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوی ،از طریق مجرای سیاسی به تعیین داور خود مبادرت خواهند نمود و داور سوم نیز ظرف شصت (60) روز بعد از آن تعیین خواهند شد . چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظر مدت مقرر داور خود را تعیین نکند ،و یا داوران منتخب ظرف مد مذکور در مورد داور سوم به توافق نرسند ،بنا به تقاضای هر یک از رفهای متعاهد ،رئیس شورای ازمان بین المللی هواپیمایی کشوری برحسب مورد داور ها را تعیین خواهند نمود مشروط بر اینکه چنانچه رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد ،از نایب رئیس ارشد شورا و در صورتی که نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد ،از عضو ارشد شورا که در چنین وض تابعیتی نباشد ،در خواست خواهند شد که حسب مورد داور یا دلورها را تعیین نماید.
در هر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهند بود و به عنوان رئیس دیوان داوری عمل خواهند کرد .
4 - دیوان داوری آیین نامه کار خود را تعیین خواهند نمود .
5 - طرفهای متعاهد تعهد می نمایدتصمیم های متخذه به موجب ماده حاضر را رعایت کنند .
6 - مخارج دیوان داوری ،از جمله دستمزدها و مخارج داوران به نسبت مساوی بین طرفهایی متعاهد تقسیم خواهند گردید . هر گونه مخارجی که توسط رئیس شورا در ارتباط با دستور العمل های بند (3) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه های دیوان داوری محسوب خواهند گردید
ماده 15-فسخ :
1 - هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر این موافقتنامه کتبأبه طرف متعاهد دیگر اعلام نماید . این اعلام همان زمان به اطلاع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری خواهند رسبد .
2 - در این صورت موافقتنامه دوازد ماه پس از دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهند شد ،مگر آنکه اعلام فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفها پس گرفته شود . در صورت عدم اعلام وصول از سوی طرف متعاهد دیگر ،اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری دریافت شده تلقی خواهند شد .
ماده 16 - مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه :
چنانچه کنوانسیون عمومی یا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوایی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجرا گردد ،این موافقتنامه و ضمیمه (ضمایم )آن به نحوی اصلاح خواهند شد تا با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور تطبیق نماید .
ماده 17 – این موافقتنامه و ضمیمه (ضمایم)آن و کلیه اصلاحات آن نزد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهند رسید .
ماده 18 – لازم الاجرا شدن :
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر دایر بر رعایت الزامات قانوی اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن ای ن این موافقتنامه به مورد اجرا گذارده خواهند شد .
بنا به موافقت فوق ،نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر که از طرف دولتهای متبوعه خود مجا ز می باشند ،موافقتنامه حاضر را در یک مقدمه و (18 ) ماده و یک ضمیمه امضائ نمودند .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 21/2/1378 هجری شمسی برابر با 11 مه 1999 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی ،انگلیسی و اسلونیایی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشند ،تنظیم گردید .در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجراءمتن انگلیسی ملاک عمل است .
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران
ضمیمه
جدول مسیر(1)
الف – مسیرهایی که ممکن است توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده جمهوری اسلونی مورد بهره برداری قرار گیرد :
نقاط مبدا نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
لیوبلیانا در آینده تعیین خواهد شد تهران در آینده تعیین خواهد شد
جدول مسیر (2)
ب – مسیرهایی که ممکن است توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرارگیرد:
نقاط مبدا نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
تهران در آینده تعیین خواهد شد لیوبلیانا در آینده تعیین خواهد شد
تذکر :
1 - هر شرکت هواپیمایی تعیین شده می تواند نقاط واسط و نقاط ماورای مشخص شده در ضمیمه موافقتنامه حاضر را به شرطی مورد بهره برداری قرار دهد که حق آزادی پنجم بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر اینکه در این مورد بین مقامهای ذی اصلاح دو طرف متعاهد بر اساس توصیه های شرکتهای هواپیمایی تعیین شده توافقی به عمل آمده باشد .
2 - از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر یک از مسیرهای مشخص می توان به اختیار شرکتهای هواپیمایی تعیین شده در هر پرواز یا کلیه پروازها صرفنظر نمود.
3 - تعداد پروازها و انواع هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده به شرط تأیید مقامهای هواپیمایی دو طرف متعاهد بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده مورد توافق قرار خواهد گرفت .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
16303
تاریخ تصویب :
1379/10/20
تاریخ ابلاغ :
1379/11/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :