جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 50093 /ت 24064 ه 16 /11 /1379

سازمان انرژی اتمی ایران –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 34854/30 مورخ 15/11/1379 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده (123)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1379 –آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول کلیات و تعاریف
ماده 1 –تعاریف :
الف –سازمان : عبارت است از سازمان انرژی اتمی ایران که به موجب قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 1353 تأسیس گردیده است .
ب –شرکت های تابعه : عبارت است از شرکتهایی که به موجب بند (الف )ماده (4)قانون سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس گردیده یا می شود و بیش از 50 درصد سهام ها متعلق به سازمان است .
پ –آیین نامه : منظور آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران می باشد .
ت –استخدام –عبارت است از پذیرفتن شخص جهت اشتغال به خدمت در سازمان .
ث –استخدام دائم (رسمی ): عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام خدمت مستمر و تمام وقت که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای ثابت سازمانی سازمان منصوب می گردد.
ج –استخدام موقت (قراردادی ):عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام کار مشخص در یکی از پستهای موقت سازمانی برای مدت معین و طبق شرایط مندرج درقرارداد استخدامی مربوط .
چ – حکم رسمی : دستور کتبی مقامات صلاحیتدار سازمان است که در خصوص امور استخدامی و در حدود مقررات مربوط صادر می شود .
ح –شغل :عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مشخصی که ازطرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده است .
خ-اعضای هیأت علمی :افرادی که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطبه هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و مقررات این آیین نامه در پست هیات علمی به کار گرفته شده یا می شود .
د ـ کارکنان (مستخدمان):کارکنان سازمان شامل کارکنان رسسمی (دائمی)وکارمندان قراردادی (موقت)می باشند .
ذ – کارکنان خارجی : افرادی هستند که بطور موقت در استخدام سازمان در آمده و تابعیت غیر ایرانی داشته باشند .
ر ـ نمودار سازمانی :عبارتند ار نمودار تشکیلات اصلی سازمان تا سطوح مدیریت که جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی طراحی و اجرا می گردد .
ز- تشکیلات تفصیلی : عبارت است از مجموعه پستهای سازمانی و شرح وظایف مربوط .
ژ- پست ثابت سازمانی : عبارت است از محلی ثابت در تشکیلات سازمان که جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به یک کارمند موقت برای مدت مشخص در نظر گرفته شده است .
س – پست موقت : عبارت است از محلی که جهت انجام خدمات غیر مستمر و تمام وقت برای ارجاع به یک کارمند موقت برای مدت مشخص در نظر گرفته شده است.
ش – شرایط احراز شغل : عبارت از مجموعه توانائییها ، قابلیتها ، اطلاعات و مهارتهایی است که داشتن آنها برای انجام وظایف مسئوولیتهای شغل ضروری است.
ص –ارزشیابی شاغل :عبارت است از مقایسه آن دسته از عوامل و خصوصیات و تواناییهای فردی که مورد نیاز حرفه و یاتخصص کارمند باشد به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارها ی مورد سنجش .
ض –ارزشیابی شغل :عبارت است از مقایسه مهارتها ،مسؤلیتها و شرایط محیط کار هر یک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش .
ط –تجزیه :مهارتهایی است که فرد در طول سنوات خدمت خود ودر ارتباط با شغل مورد تصدی کسب نموده و نامبرده را قادر می سازد وظایف مربوط به شغل ره به انجام برساند .
ظ-شرح وظیفه :عبارت است از شرح منظم و مدونی که وظایف ،مسؤلیتها و اختیارات پستهای سازمان را مشخص می سازد .
ع –تطبیق :عبارت است از وفق دادن وضع کارمندان سازمان با ضوابط این آیین نامه
غ – تسهیلات درمانی :عبارت از تسهیلاتی است که حسب شرایط و به منظور حفظ سلامتی ، ایمنی و رفاهی کارمندان از قبیل بهداشت ،بیمه و درمان ،تهیه و تحویل لباس کار،وسایل و تجهیزات ایمنی ،باشگاه ،مهد کودک ،غذای گرم و ….فراهم میشود .
ف – افزایش سنواتی:عبارت از اعمال افزایش سالانه که به ازای هر سال خدمت قابل قبول کارمند بر اساس امتیازات موضوع جداول شماره (4)و (5)این ایین نامه تعلق میگیرد .
ق – رتبه :عبارت است از تقسیم بندی مراتب شغلی کارمندان طبق طبقه بندی فصل سوم این آیین نامه .
ک –ارتقا: عبارت است از احراز رتبه بالاتر طبق ضوابط فصل سوم این آیین نامه .
گ – انتقال :عبارت است از تغییر محل خدمت کارمندان به یکی از صورتهای زیر :
الف – در سازمان از یک واحد به واحد دیگر یا ازیک شهر به شهر دیگر .
ب – به سایر دستگاههای دولتیطبق مقررات این آیین نامه .
ل – مأموریت:عبارت است محول شدن وظیفه ای موقت به کارمند به غیر از وظیفه اصلی یااعزام وی برای مدت مشخص به خارج از محل خدمت پست سازمانی مربوط یا اعزام کارمند برای طی دوره آموزشی و کارآموزی در داخل و خارج کشور یا اعزام به سایر دسیتگاهها حسب مقررات این آیین نامه .
ماده 2- شورای امور اداری و استخدامی :به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه ،ایجاد هماهنگی ،ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح یا تغییر مفاد آیین نامه ، اصلاح تشکیلات سازمانی ،تعیین ضوابط انتصاب ،آموزش ، ارزشیابی و تعیین ضوابط گزینش متخصصان و ارتقای کارکنان ،شورایی تحت عنوان شورای اموراداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود با ترکیب ذیل تشکیل می شود :
الف – معاونان سازمان .
ب – دو نفر نماینده با انتخاب و حکم رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .
تبصره 1- معاون اداری و مالی سازمان ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .
تبصره 2- تصمیمات این شورا با اکثریت آرا پس از تأیید رییس سازمان قابل اجرا می باشد .
تبصره 3-شورا می تواند کار گروههای (کمیته های )تخصصی از افرادو مسؤلین ذی صلاح در ارتباط با وظایف مربوط به تشکیلات ، استخدام حقوق و مزایا ، آموزش و ….تشکیل دهد .
ماده 3 –وظایف شورای امور اداری و استخدامی به قرار ذیل است :
الف – نظارت بر اجرای مقررات این آین نامه .
ب – بررسی مشکلات اجرایی و ارایه پیشنهاد در مورد تغییرواصلاح این آیین نامه.
پ – بررسی و تدوین نظامنامه ها و دستور العملهای اجرایی این آیین نامه .
ت –بررسی تشکیلات سازمان و ارایه پیشنهاد در مورد تغییر و یا اصلاح آن .
ث – بررسی نظام پرداخت و طرح ارزشیابی مشاغل و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر و یا اصلاح آنها .
ج – ارزیابی نحوه عملکرد سالانه واحد های مختلف سازمان بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد .
چ – نظارت بر نحوه ارزشیابی سالانه کارمندان و ارائه پیشنهادات در جهت برقراری نظام انگیزشی مورد نیاز .
ح – بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موضاعاتی که رییس سازمان در زمینه اداری و استخدامی به شورا ارجاع می نماید .
خ – پیگیری استقرار نظام مدیریت مشارکتی در سازمان .
تبصره 1- آیین نامه داخلی شورا توسط شورا تنظیم و به تأیید رییس سازمان خواهد رسید .
تبصره 2 –مصوبات شورا پس از تأیید رییس سازمان توسط معاون اداری و مالی ابلاغ خواهد شد .
تبصره 3 –کلیه تصمیمات شورا که متضمن ایجاد بار مالی جدید باشد پس ازتأمین اعتبار قابل اجرا خواهد بود .
فصل دوم
شرایط ورود به خدمت و انتصابات
ماده 4- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام یا اشتغال در سازمان هسنتد طبق تشکیلات تفضیلی مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجوزهای صادر شده ازسوی مراجع ذی ربط و براساس شایستگی و رعایت عدالت استخدامی انجام می شود .
ماده 5 –استخدام در سازمان بر دو نوع است :
الف -استخدام دائم (رسمی )
ب – استخدام موقت (قداردادی )
ماده 6-استخدام دایم برای تصدی پستهای سازمانی اعم از کارمند رسمی یا و هیات عام صورت می پذیرد .
ماده 7- استخدام اشخاص واجد شرایطبرای خدمت از طریق مسابقه انجام می شود .
تبصره 1- در مواردی که استخدام برای تخصصهای ویژه و یا کمیاب و یا مشاغل مدیریتی ٍصورت می گیرد سازمان می تواند با موافقت شورا از طریق امتحان اقدام کند .
تبصره 2- شرایط و نحوه یرگذاری مسابقه یا امتحان استخدامی به موجب دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد تعیین خواهد شد .
ماده 8 –افراد داوطلب برای استخدام اعم ازرسمی و قرار دادی بایستی دارای شرایط ذیل باشند :
الف – تابعیت جمهوری اسلام ایران
ب – متدین به دین مبیت اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
پ – مؤمن به نظام جمهوری اسلام و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ت – دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورات مشمول بودن
ث – نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر ،عدم شهرت به فساد و معتاد نبودن به مواد افیونی
ج – دارا بودن شرایط لازم برای احرازشغل مورد نظر طبق مفاد دستور العلهای مربوط
ح – برخورداری از شرایط سنی زیر:
- حداقل 18 سال و حداکثر 40 سال تمام با رعایت قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22/1/1371 جهت استخدام دایم در سازمان .
تبصره 1- احراز شرایط مندرج در بندهای (پ) و (ث)در مورد داوطلبان استخدام به عهده هیأت مرکزی گزینش خواهد بود .
تبصره 2 –در ارتباط با کارشناسان متخصص که دسترسی به خدمت آنها در بازار کار دشوارمی باشد ، شورا می تواند ضوابط خاصی را تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید .
ماده 9- نحوه ، انتخاب ارزیابی و تعیین مرتبه علمی اعضای هیات علمی سازمان و ترفیع و ارتقای آنان در چهار چوب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور بنا به تشخیص و تأیید هیات ممیزه اعضای هیات علمی سازمان خواهد بود .
تبصره – وظایف هیأت ممیزه موضوع این ماده و اعضای آن بر اساس پیشنهاد رییس سازمان و با تأیید و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری مشخص می گردد .
ماده 10 –در مواردی که امکان تأمین نیروی انسانی مورد نیازاز بین افراد ایران میسر نباشد سازمان می تواند از افراد واجد شرایط غیر ایرانی به طور موقت و بارعایت قوانین و مقررات موضوعه استفاده نماید .
تبصره – استخدام ،تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب مقرارات مخصوص خود خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 11 – کسانی که درآزمونهای استخدام دایم (مسابقه یا امتحان)پذیرفته می شود قبل از ورود به خدمت دایم ،یک دوره خدمت آزمایشی را طی خواهند کرد .
تبصره – انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است .
ماده 12 – مواردی که استخدام منوط به طی دوره آموزشی یا کارآموزی و موفقیت درآزمون مربوط می باشد ، هنگام صدور حکم به عنوان کارمند رسمی طول مدت آموزش و خدمت آزمایشی به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب است .
ماده 13 – مدت خدمت آزمایشی کارکنانی که به استخدام دایم سازمان پذیرفته می شوند و حداقل یکسال و حداکثر سه سال خواهد بود در صورتی که نحوه خدمت و رفتار آنان رضایت بخش ارزیابی گردد ،به عنوان کارمند رسمی پذیرفته میشوند.
تبصره 1 – تبدیل وضع کارمندان آزمایشی به رسمی پس از اعلام نظر هأیت مرکزی گزینش سازمان بر اساس پیشنهاد مدیر و تأیید نحوه خدمت ورفتار توسط معاونت مربوط صورت می گیرد .
تبصره 2- کارمند در مدت خدمت آزمایشی از حقوق ثابت و و فوق العاده ای کارکنان رسمی بر خوردار گردیده و از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط ، طبق مقررات کشور متعلقه برداشت و به صندوقهای ذیربط واریز می گردد
تبصره 3 – در صورت بر کناری از خدمت در طول دوره آزمایشی حقوق و فوق العاده های رسمی ایام مرخصی استحاقی استفاده نشده به اضافه کسور بازنشتگی سهم کارمند و پس انداز سهم کارمند قابل پرداخت است .
الف – انتقال به سایر دستگاهها
ب – استفاده از مرخصی بدون حقوق .
ج – اعزام به مأمریت ( به جز مأموریتهای آموزشی کوتاه مدت مرتبط با دوره مؤسسات تابعه سازمان را به صورت قراردادی داشته باشند .
ماده 14 – داوطلبان استخدام در سازمان در صورت تساوی در شرایط استحدامی و نتیجه آزمون در موارد زیر حق تقدم خواهد داشت :
الف – داوطلب داوطلبانی که سابقه خدمت در مشاغل تخصصی سازمان یا شرکتها یا مؤسسات تابعه سازمان بصورت قراردادی داشته باشند .
ب – ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط .
پ – دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتر که پایان نامه مربوطرا در سازمان گزرانده باشند .
ت - مشمولان طرح نظام وظیفه که دوران خدمت خود را در سازمان سپری کرده باشند.
ماده 15 – استخدام افرادی که به هر علت ازخدمت سازمان اخراج گردیده اند و کارمندان دستگاههای دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی که از طرف هیأتهای پاکسازی ،بازسازی یا تخلفات اداری یا هیأت های اداری یا هیأتهای مشابه از خدمت دولت اخراج یا بازخرید شده اند ممنوع است .
ماده 16 – استخدام مجدد کارمند مستعفی سازمان با احراز شرایط زیر بلامانع است :
الف – سازماان به وجود او نیاز داشته باشد .
ب – شغل سازمانی بدون متصدی متناسب با تحصیل او وجود داشته باشد .
پ – سن وی پس از کسر سنوات خدمت قبلی به حداکثر شرایط سنی موضوع ماده (8)نرسیده باشد .
ت – در مدت ترک خدمت سازمان مرتکب جرایم کیفری که ارتکاب آنها منع استخدامی دارد یا محکوم به انفصال ازخدمت دولتی نشده است .
ث – در مسابقه یا امتحان استخدامی پذیرفته شده باشد .
ماده 17 – در صورت یکه برای تصدی پست سازمانی کارمند رسمی واجد شرایط وجود نداشته باشد می توان از کارمندان غیر رسمی (موقت )که دارای شایستگی لازم باشد به طور موقت به پست مزبور منصوب نمود . این افراد از حقوق استحاقی خود و از فوق العاده ها و مزایای مستمر مربوط به شغل مورد تصدی برخوردار می گردند .
ماده 18 – اعزام کارمندان موقت به صورت مأمور به وزارتخانه ها ،سازمانها و شرکت های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ،همچین اعزام به مأموریت آموزشی بلند مدت ممنوع است .
تبصره – دوره های آموزشی کوتاه مدت یا کار آموزی که در رابطه با تصدی شغلی ضروری باشد از محدودیت موضوع این ماده مستثنی است .
ماده 19 –کارمندان موقت از لحاظ مقررات انظباطی تابع ضوابط عمومی مربوطبه کارمندان رسمی می باشند مگر آنکه در مقررات مربوط یا متن قرارداد حکم دیگری مقررشده باشد .
ماده 20 –مدت قرار داد برا ی کارمندان موقت یک سال است که با موافقت سازمان قابیل تمدید است .
موقت یک سال است که با موافقت سازمان قابیل تمدید است .
فصل سوم
حقوق و مزایا
ماده 21 – حقوق ثابت کارمندان رسمی سازمان عبارت ازوجهی است که در ازای خدمات انجام شده از ناحیه آن طبق ارزیابی تواناییها ،لیاقتها و خصوصیات فری مورد نیاز با توجه به اهمیت وظایف و مسؤلیتها و بر اساس مجموع امتیازات شغل و شاغل ضربدر ضریب ریالی تعیین و به صورت ماهانه پرداخت می گردد .
ماده 22 – مزایای (فوق العاده )مستمر :عبارت از مبالغی است که همه ماهه با توجه به شغل مورد تصدی کارکنان به طور مستمر پرداخت می شود و شامل فوق العاده خاص ؤفوق العاده کار با اشعه فوق العاده سختی شرایط محیط کار ونوبت کاری ،فوق العاده محرومیت از تهسیلاتت زندگی ،بدی آب و هوا ومحل خدمت و کمک هزینه عایله مندی و اولاد می باشد .
ماده 23 – مزایای (فوق العاده )غیر مستمر :شامل بخشی ازفوق العاده هامی باشد که علاوه بر حقوق ثابت و مزایای مستمر کارکنان تحت عناوین فوق العاده بهره وری،فوق العاده اضافه کار ،فوق العاده اشتغال خارج از کشور ،فوق العاده مأموریت داخل کشور و کمک هزینه مسکن پرداخت می شود .
ماده 24 – حقوق و مزایا :عبارت است ازمجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر .
ماده 25 – نهوه ارزیابی عوامل مبتنی بر روش امتازی می باشد ،که برای تعیین و مشخص نمودن امتیاز هر عامل و زیر مجموعه آن از جداول امتیاز مربوط خواهد شد .
ماده 26 – کلیه مشاغل سازمان در سه مجموعه اصلی به شرح زیردسته بندی می شوند .
الف – مجموعه مشاغل خدمات فنی و خدمات عمومی (مشاغل خدماتی)
ب- مجموعه مشاغل اداری،مالی ،اقتصادی ،آموزشی ،حقوقی (مشاغل پشتیبانی )
ج – مجموعه مشاغل فنی کاربری تخصصی و علوم پایه و هسته ای (مشاغل اصلی)
تبصره 1- هر یک از مجموعه مشاغل مذکور در بنهای (ب)و (ج) به لحاظ تعیین امتیاز تجربه مفید در دو سطح کارشناسی و غیر کارشناسی تعریف می شوند .
تبصره 2 – مشاغل سطح کارشناسی مشاغلی هستند که برای تصدی و اجرای وظایف مربوط به آنها داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مطلوب ضرورت دارد .
ماده27 –برای ارزیابی شاغل ،عوامل مشخص مربوطدر سه بخش عمده تحصیلات ،سنوات خدمت و لیاقتهای فردی مورد سنجش و بررسی واقع میشود .
تبصره 1- تحصیلات شامل تحصیلات رسمی ،مدارک تحصیلی اضافی ،دوره های آموزشی و زبان خارجه است .
تبصره 2- سنوات خدمت شامل تجربه سنواتی ،تجربه مفید ،سابقه مدیریت و خدمت نظام وظیفه است . امتیاز خدمت نظام وظیفه با توجه به مقطع تحصیلیکارمند در زمان انجام خدمت نظام وظیفه تعیین می شود .
تبصره 3 – لیاقتهای فردی را تألیفات و آثار علمی ،ارائه طرح های ارزنده ،عضویت در کار گروهها (کمیته ها )و شورای علمی ،تشویقات و تدریس در رشته تخصصی تشکیل می دهند .
ماده 28 – تحصیلات رسمی:تحصیلات رسمی عبارت است از اکتساب معلوماتیکه فرد به استناد آن از مؤسسات آموزشی داخل و یا خارج از کشور گواهینامه رسمی (موردتأیید مراجع ذی صلاح کشور )دریافت میدارد . جدول شماره (1)امتیازتخصیص داده شده به مقاطع تحصیلی رادر درجات نیاز تحصیلی مختلف و با کیفیت و با کیفیت مربوط با حداقل 450 و حداکثر 1365 امتیاز تعیین می نماید .
دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم کیفیت دامنه تحصیلات درجه نیازتحصیلی
1005 759 705 570 450 خوب الف
1110 870 765 594 450 ممتاز
1110 870 765 594 495 خوب ب
1230 960 840 624 495 ممتاز
1230 960 840 654 خوب ج
1365 1065 930 690 ممتاز
جدول شماره 1-امتیازات تحصیلات رسمی
تبصره 1- به افرادی که دو مدرک تحصیلی هم سطح کارشناسی به بالا را کسب کرده اند امتیاز مطلوب ترین مدرک آنهانسبت به وظایف محوله به وی از جدول شماره (1)انتخاب و در مورد مدرک دوم در صورتی که تحصیلات مربوط بتوانند اثر مستقیمی در پیشبرد وظایف او در سازمان داشته باشد حد اکثر به ترتیب 200 ،،امتیازبرای مدرک اضافی کارشناسی ،کارشناسی ارشد ودکترادر نظر گرفته می شود .
تبصره 2- در مورد افرادی که پیش از تصویب این آیین نامه به استخدام سازمان در آمده اند و تحصیلاتی کمتر از حد دیپلم دارند حداکثر 80 %امتیاز تحصیلی دیپلم قابل محاسبه می باشد .
تبصره 3- دوره های طی شده توسط افراد رسمی شاغل که به عنوان معادلهای استخدامی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همترازو تعیین سطح شده است از امتیاز سطح تعیین شده برخوردار می شوند .

تبصره 4ـدستورالعمل اجرایی نحوه گروه بندی رشته های تحصیلی و تعیین درجه (کیفیت )آنها موضوع جدول شماره (1)و نیز نحوه امتیز دهی درجه نیاز تحصیلی (الف)، (ب)،(ج)و محاسبه موضوعات تبصرههای(1)،(2)،(3)این ماده به تصویب شوراخواهد رسید .
ماده 29 –امتیاز دوره های آموزشی از لحاظ عنوان و مدت از جدول شماره (2)و مفاد تبصره های ذیل آن تعیین وبا حداقل 40 و حداکثر 200 امتیاز تعیین و محاسبه می شود .
بیشتر از180 ساعت بیشتر از90ساعت بیشتر از 45 ساعت مدت محتوی
140 80 40 خدماتی
160 100 60 اداری ،مالی ، اقتصادی ،آموزشی،حقوقی
180 120 80 مدیریت
200 140 100 فنی کاربردی،تخصصی و علوم پایه و هسته ای
جدول شماره 2 – امتیازات دوره های آموزشی
تبصره 1- امتیاز مربوط به اینگونه دوره ها با توجه به تعداد آنها مجموعا تا 480 امتیاز قابل محاسبه است .
تبصره 2- تعلق امتیاز دوره آموزشی منوط به آن است که طی این قبیل دوره ها با تشخیص و توصیه سازمان بوده و ادراک یا مهارت شغلی کارمندان را افزایش دهد .
ماده 30 – زبان خارجی : امتیاز این عامل با توجه به درجه تسلط فرد بر زبانهای خارجی مورد نظر و درجه نیاز سازمان به ضرورت دانستن زبان خارجی در انجام وظایف محول شده بااستفاده از جدول شماره (3)تعیین و حداقل (30)وحداکثر 135 امتیاز برای هر زبان مورد نیاز منظور میگردد .مبرم متعارف درجه نیاز درجه تسلط
60 30 متوسط
90 60 خوب
135 90 کامل
جدول شماره 3-امتیازات زبان خارجی
تبصره ـضوابط تشخیص نیازو تعریف مشخصات درجات سه گانه تسلط ونیز حداکثر امتیازقابل محاسبه برای دو زبان معتبر مختلف به تصویب شورا میرسد.
ماده 31- امتیازات سنواتخدمت با توجه به عنوان شغل یا پست سازمانی مربوط و تعلق آنبه یکیاز مجموعه های شغلی موضوع ماده (25)مطابق جدول شماره (4)انتخاب و منظور می شود .
فنی کاربری تخصصی و علوم پایه و هسته ای اداری ،مالی ،اقتصادی ،آموزشی،حقوقی خدماتی مجموعه مشاغل
کارشناسی غیرکارشناسی کارشناسی غیرکارشناسی خدمات فنی خدمات عمومی
27 18 21 15 12 9 اممتیاز هر سال
جدول شماره 4-امتیازات سنوات خدمت
تبصره 1-بابت هر سال خدمت درسطوح مدیریت در سازمان به معاونان ،مدیران کل ،معاونان مدیران کل و همتراز آنها،به ترتیب ،،،،امتیاز و به بقیه عناوین سرپرستی و مسؤولیت 15 امتیاز اضافه بر امتیازات سنوات خدمت تعلق می گیرد .عناوبن همتراز با مشاغل فوق توسط شورا تعیین می گردد .
تبصره 2- دوران خدمت نظام وظیفه جزو سنوات خدمت محسوب شده وبه هر سال آن حسب مقطع تحصیلی مربوطدر دورانخدمت وظیفه برای مدارک کارشناسی و غیر کارشناسی به ترتیب 21 ،امتیازتعلق می گیرد .
ماده 32 –تجربه مفید به آن قسمت مهارتهای اکتسابی عملی ،که براساس نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان مستقیماًدر افزایش کارآیی فردی مؤثر است اطلاق می گردد برای محاسبه امتیازات تجربه مفید با توجه به مجموعه های شغلی و سطح تجربه از جدول شماره (5)استفاده می شود.
کارشناسی غیر کارشناسی سطح تجربه مجموعه مشاغل
درجات تحصیلی در مقطع کارمندانی تا مقطع متوسطه
دکترا فوق لیسانس لیسانس
198 138 120 75 60 فنی کاربری تخصصی و علوم پایه وهسته ای(مشاغل اصلی)
171 120 102 60 54 اداری ، مالی،اقتصادی،آموزشی حقوقی(مشاغل پشتیبانی )
- - - 45 33 خدمات عمومی ،خدمات فنی (مشاغل خدماتی )
جدول شماره 5-امتیازات تجربه مفید

تبصره –نحوه تشخیص و تعیین امتیاز تجربه مفید طبق دستورالعملیاست که به تصویب شوراخواهدرسید .
ماده 33-لیاقت های فردی:عوامل قابل احصا به عنوان زمینه های وجود لیاقت فردی در کارمندان ومیزان حداکثر امتیاز آنها در جدول شماره (6)تعیین شده است.

حداکثرامتیاز عوامل
600 تألیف آثارعلمی
600 ارائه طرهای
240 عضویت درکمیته های تخصصی یاشوراهای علمی
260 تشویق
300 تدریس
2000 جمع امتیاز
جدول شماره6- حداکثرامتیازات لیاقتهای فردی

تبصره –دستورالعمل مربوط به شرح و تعریف هر یک ازعوامل مذکور درجدول موضوع ماده فوق و همچنین چگونگیوجزییات تعیین و تعلق امتیاز به عوامل یادشده تا حداکثر امتیازمندرج در جدول به تصویب شورامی رسد .
ماده 34 –امتیاز شغل :امتیاز شغل بر اساس ارزیابی عوامل مؤثریا تعیین کننده وظایف و مسؤولیتهای مجموعه های مختلف شغل و رتبه مربوطبه ترتیب در جداول شماره (7)تا (11)تعیین و برقرار می شوند .
خدمات فنی خدمات عمومی زیرمجموعه رتبه
1350 975 یک
1440 1035 دو
1605 1155 سه
1845 1335 چهار
2160 1560 پنج
جدول شماره 7- امتیازات مجموعه مشاغل خدمت عمومی،خدمت فنی (مشاغل خدماتی)
کارشناس کاردان کمک کارشناس سطح سغل رتبه
3510 2235 1590 یک
3720 2370 1680 دو
4140 2640 1875 سه
4770 3030 2160 چهار
5610 3570 2550 پنج
جدول شماره8-امتیازات مجموعه مشاغل اداری،مالی، اقتصادی ،آموزشی ،حقوقی (مشاغل پشتیبانی )
کارشناس کاردان کمک کارشناس تکنیسین سطح اشتغال رتبه
3720 2370 1695 یک
3945 2505 1800 دو
4395 2790 1995 سه
5055 3210 2295 چهار
5940 3780 2700 پنج
جدول شماره 9-امتیازات مجموعه مشاغل فنی کاربری تخصصی

کارشناس کاردان کمک کارشناس تکنیسین سطح شغل رتبه
3915 2490 1785 یک
4155 2640 1890 دو
4620 2940 2100 سه
5325 3390 2415 چهار
6270 3990 2850 پنج
جدول شماره 10-امتیازات مجموعه مشاغل علوم پایهکارشناس کاردان کمک کارشناس تکنیسین سطح اشتغال رتبه
4125 2625 1875 یک
4380 2775 1980 دو
4875 3090 2205 سه
5610 3555 2550 چهار
6600 4200 3000 پنج
جدول شماره11- امتیازات مجموعه مشاغل هسته ای
تبصره –تععین ضوابط و ارزش گذاری هرکدام از عوامل مربوط به امتیازات موضوع این ماده به تصویب شوراخواهدرسید .
ماده 35-به منظور جبران خدمات برجسته و کار خارج ازوقت موظف اداری و کاربیشتر ازاستانداردهای مشخص کارکنان ،سازمان میتواند نسبت به پرداخت فوق العاده بهره وری به صورت فوق العادهغیر مستمرو به میزان حداکثر تا 70 %مجموع امتیازات شغل و شاغل ضربدر ضریب ریالی(و یاتا 70 %حقوق و فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی )آنان اقدام نماید.ضوابط پرداخت فوق العاده بهره وری به موجب دستورالعملی خواهد بودکه به تصویب شورامی رسد .
تبصره –میزان این فوق العاده در مورد برخی از کارشناسان متخصص با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاترکه بهره وری بیشتری داشته باشند بانظر رییس سازمان تا 100 %قابل افزایش است. افزایش موضوع این تبصره حداکثر تا 10 %کل کارکنان سازمان را شامل خواهد شد .
ماده 36-فوق العاده مدیریت و سرپرستی:فوق العاده مدیریت و سرپرستی براساس امتیازات جدول شماره(12)تعیین و برقرارمیگردد.
گستردگی تشکیلات وتصمیمات امکانات وتجهیزات تعداد و ترکیب نیروی انسانی عوامل ارزیابی سطح مدیریتی مشاغل
ب الف ج ب الف
1680 - 960 2160 - - معاون سازمان
1365 690 780 1350 1320 885 مدیر کل/رییس مرکز/مدیردفتر
1050 525 600 1350 1020 675 معاون مدیرکل
840 420 540 1080 810 540 رییس اداره /رییس بخش
630 315 420 810 615 405 معاون رییس اداره/رییس گروه
- - 360 720 540 360 کارشناسان مسؤول
جدول شماره12-امتیازات فوق العاده مدیریت و سرپرستی
تبصره 1-تعداد و ترکیب نیروی انسانی تحت نظر مدیریت درسه وضعیت به شرح زیرتعیین امتیازمی شود :
الف- مدیریت و سرپرستی مبنا
ب –مدیریت و سرپرستی که تعدادکارکنان زیر نظر آن حداقل 50 نفر، و یابیش از 20 نفرآنهادارای مدرک کارشناسی به بالاباشند .
ج –مدیریت و سرپرستی که تعداد کارمندان زیر نظر آن حداقل 100 نفر یا بیش از 30 نفرآنها دارایمدرک کارشناسی به بالاباشند .
تبصره 2- امکانات و تجهیزات:مجموعه امکانات وتجهیزاتی که تحت نظر مدیر یا سرپرست ، قرارمیگیرد ازامتیازبرخورداراست . امتیازاین عامل در هر یک ازسطوح مربوط توسط مدیرمستقیم بالاتر پیشنهاد وبه تصویب شورایاکارگروه(کمیته) منتخب آن خواهد رسید .
تبصره 3- گستردگی تشکیلات و تصمیمات : شامل پراکندگی جغرافیایی ، نیروی انسانی ، سطح و اهمیت تصمیم گیری و میزان گسترش آن و تعداد مدیریتهای در مجموعه می گردد و در دو سطح (الف) و (ب) ارزیابی می شود :
الف ـ گستردگی تشکیلات و تصمیمات در سطح سازمان .
ب ـ گستردگی تشکیلات و تصمیمات که تعداد مدیران و روسای شاغل در حیطه نظارت مستقیم مدیریت مورد نظر حداقل 5 نفر باشند یا دامنه تصمیمات و حوزه وظایف آنها فراتر از سازمان باشد .
تبصره 4 ـ همترازی سایر پستهای مدیریت و سرپرستی و همچنین همترازی مدیریت های ستادی و پشتیبانی که اهمیت وظایف آنها با عوامل ارزیابی مندرج در جدول شماره (12) قابل سنجش نیست بر حسب سطح و جایگاه سازمانی آنها در تشکیلات مصوب سازمان و نقش آنها در تصمیم سازی ، برنامه ریزی ، ساماندهی و امور نظارتی توسط شورا انجام می شود .
ماده 37 ـ ضریب ریالی هر امتیاز برای محاسبه حقوق و مزایای کارمندان رسمی مطابق ضریب ریالی کارکنان دولت 230 تعیین می شود .
تبصره 1ـ تغییر ضریب موضوع ماده فوق هر سال بر اساس مصوبه هیات وزیران مربوط به تعیین ضریب ریالی کارکنان دولت اعمال خواهد شد .
تبصره 2 ـ در صورت تغییر نظام پرداخت کارکنان دولت و تغییرات اساسی درضریب ریالی ، تطبیق ضریب ریالی کارکنان دولت توسط سازمان می تواند علاوه بر حقوق ثابت موضوع ماده (21) ، فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان خود پرداخت نماید .
الف ـ فوق العاده خاص : این فوق العاده به کسانی که دارای تجارب استثنایی و حساسیت بالای شغلی می باشند پرداخت می گردد و به هر کدام از عوامل تجربه استثنایی و حساسیت شغلی حداکثر 2000 امتیاز ( مجموعاً تا 4000 امتیاز ) تعلق می گیرد ، این فوق العاده حداکثر 5% تعداد کارکنان رسمی سازمان را شامل می شود . ب ـ فوق العاده کار با اشعه : نحوه تعیین و پرداخت فوق العاده کار با اشعه در سازمان در چهارچوب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی ، طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید .
پ ـ فوق العاده اشتغال خارج از کشور : پرداخت این فوق العاده به کارمندانی که در دفاتر و نمایندگی های سازمان در خارج از کشور خدمت می نمایند . طبق مقررات مربوط به فوق العاده شغل خارج از کشور کارمندان دولت و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
ت ـ فوق العاده ماموریت داخل کشور : پرداخت این فوق العاده در مورد کارمندانی که به منظور ایفای وظیفه موقت ، به ماموریت داخل کشور اعزام می شوند بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید .
ث ـ فوق العاده ماموریت خارج از کشور : این فوق العاده به کارمندانی که به ماموریت موقت به خارج از کشور اعزام می گردند بر اساس تصویب هیات وزیران و اصلاحات و تغییرات بعدی آن قابل پرداخت می باشند .
ج ـ فوق العاده اشتغال خارج از مرکز : این فوق العاده به کارمندانی که در نقاط بد آب و هوا ، دور از مرکز ئ یا در مناطق محروم و فاقد تسهیلات زندگی ، انجام وظیفه می کنند طبق آیین نامه های مربوط و مصوب دولت پرداخت خواهد شد.
چ ـ فوق العاده سختی شرایط محیط کار : این فوق العاده به کارمندانی که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه می باشند قابل پرداخت است .
ح ـ فوق العاده نوبت کاری و کشیک : این فوق العاده به کارمندانی که در نوبتهای غیر متعارف در ساعات غیر موظف روزانه انجام وظیفه می نمایند قابل پرداخت می باشد.
خ ـ فوق العاده اضافه کاری : به کارکنانی که به صورت نوبت کاری و کشیک انجام وظیفه می نمایند در قبال ساعات کار اضافی فوق العاده اضافه کار قابل پرداخت است . این فوق العاده بر مبنای
یک صدو هفتاد و شتم حقوق ثابت ماهانه قابل پرداخت است .
تبصره ـ حداکثر میزان فوق العاده های موضوع ردیفهای (چ )و (ح) در هر مورد از 20% مجموع حقوق ثابت ماهانه کارمندان تجاوز نخواهد کرد.
ماده 39 ـ کلیه امتیازات اعطاء شده به ایثارگران در بخش مشمول قانون استخدام کشوری به ایثارگران سازمان نیز تسری خواهدیافت
ماده 40 ـ سازمان می تواند به کارمندان خود در قبال انجام کار غیر از وظایف رسمی محوله و در ساعات غیراداری حسب مورد حق حضور در جلسه ، حق التدریس ، حق تالیف، ترجمه و حق التحقیق طبق ضوابطی که در حدود بخش مشمول قانون استخدام کشوری به تصویب شورا می رسد پرداخت نماید .
ماده 41 ـ سازمان می تواند کم هزینه مسکن به کارمندانی که در نقاط بد آب و هوا یا مناطق محروم و فاقد تسهیلات خدمت می کنند و از خانه های سازمانی سازمان استفاده نمی نمایند با توجه به سطوح شغلی مختلف پرداخت نماید . ضوابط مربوط و میزان آن به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 42 ـ در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال به خارج از کشور کلیه هزینه های مربوط به تهیه و تمدید گذرنامه ، عوارض خروج، بلیط رفت و برگشت هر گونه عوارض دیگر مربوط به خروج از کشور و ورود به کشور دیگر بابت کارمند و خانواده تحت تکفل وی برای یک بار رفت و برگشت بر عهده سازمان است .
ماده 43 ـ به کارمندانی که جهت گذراندن دوره های آموزشی اعم از داخل یا خارج از کشور اعزام می گردند بر حسب مورد ،کلیه هزینه های آموزشی مربوط از قبیل شهریه ، کتاب ، لوازم آموزشی ، هزینه معاینات پزشکی ، امتحانات ، بیمه و درمان و سایر هزینه های ضروری پرداخت می گردد . ضوابط مربوط به میزان و نحوه پرداخت هزینه ها به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 44 ـ سازمان مکلف است در مورد مشاغل خاص لباس کار و وسایل ایمنی لازم را تامین نماید .
ماده 45 ـ سازمان می تواند کارمندانی را که خدمت برجسته ای انجام دهند یا لیاقت فوق العاده ای که منجر به صرفه جویی و پیشرفت کار سازمان گردد ابراز دارند ، با پرداخت حداکثر دو ماه حقوق ثابت و مزایای مستمر به عنوان پاداش و فقط یکبار در سال مورد تقدیر قرار دهد.
تبصره ـ تعریف و تشخیص و تعیین خدمات برجسته و نحوه قدردانی و نیز درصد( تعداد ) کارکنانی که در هر سال می توانند مشمول پرداخت این پاداش گردند ، طبق ضوابطی است که به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 46 ـ سازمان می تواند به کارمندانی که دوره های آموزشی و تحصیلی خود را با درجه ممتاز طی کنند جوایز نقدی یا وسایل و تجهیزات شغلی اعطا نماید .
تبصره ـ ضوابط و شرایط اعطای جوایز موضوع این ماده به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 47 ـ میزان عیدی و پاداش پایان سال حداکثر معادل یک ماه آخرین حقوق ثابت مستمر در همان سال می باشد . مشروط بر اینکه از پنجاه درصد بالاترین امتیازات شغل و شاغل ضربدر ضریب ریالی مندرج در جداول فصل سوم تجاور ننماید .
ماده 48 ـ سازمان مکلف است ماهانه به کارمندان متاهل خود کمک هزینه عائله مندی و اولاد با کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نماید.
ماده 49 ـ سازمان مکلف است حداقل یک بار در سال عملکرد کارمندان و واحدهای سازمانی را از نظر بازدهی ، تخصص ، لیاقت و شایستگی ، تعهد و احساس مسئولیت و کاردانی مورد ارزیابی قرار داده و از نتایج ارزشیابی علاوه بر افزایشهای سنواتی ، در جهت تشخیص و اجرای نیازهای آموزشی ضمن خدمت یا بورسهای داخل و خارج از کشور و فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح کارشناسی و ترفیع رتبه کارمندان استفاده نماید.
تبصره ـ دستور العمل نحوه ا رزشیابی کارمندان و واحدهای سازمان شامل عوامل و معیارها و شاخصهای بهره وری و همچنین نحوه ارتقای آنان در رتبه های یک تا پنج مجموعه های شغلی تعریف شده در این آیین نامه و تخصیص مشاغل به کمک کارشناسی به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 50 ـ دستور العمل اجرایی مربوط به نحوه استخدام و میزان حق الزحمه کارمندان موقت با رعایت تعادل حقوق و مزایای آنان با کارمندان رسمی شاغل در مشاغل مشابه به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 51 ـ سازمان می تواند جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهای فنی ، حرفه ای ، مدیریتی و معلومات عمومی کارمندان رسمی و افزایش کارآیی آنان و همچنین آماده نمودن نیروهای شایسته و لایق برای تصدی مشاغل بالاتر و آشنایی با فن آوریهای جدید برنامه های آموزشی یا کارآموزی لازم را برای آنان تنظیم و به مورد اجرا بگذارد یا انان را در جهت آموزش و کارآموزی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای سازمان به موسسات آموزشی داخل و یا خارج از کشور اعزام نماید .
ماده 52 ـ گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی در داخل کشور، مشروط به دارا بودن شرایط زیر می باشد :
1 ـ آموزش در یکی از مؤسسات آموزشی معتبر کشور یا مراکز آموزشی سازمان که بر اساس مجوزهای صادر شده از مراجع ذی ربط تاسیس گردیده یا می گردد صورت گیرد .
2 ـ دوره مربوط ، با وضعیت شغلی فعلی یا آتی فرد مرتبط باشد .
3 ـ هر گونه هزینه دوره ، مستقیماً در وجه مؤسسه آموزش دهنده پرداخت گردد.
4 ـ کارمند اعزامی باید رسماً متعهد گردد که پس از اتمام دوره معادل دو برابر مدت آموزشی در سازمان خدمت نماید و در صورت عدم موفقیت در دوره ، کلیه هزینه های مربوط را بر اساس دفاتر سازمان پرداخت نماید .
تبصره ـ دوره آموزشی بلند مدت که به اخذ مدرک تحصیلی منجر می گردد با مجوز وزارت علوم و فناوری و دوره های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی است با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار خواهد شد .
ماده 53 ـ گذراندن دوره های آموزشی یا کارآموزی در خارج از کشور، مشروط به دارا بودن شرایط زیر می باشد :
1 ـ بنا به تشخیص سازمان ، آموزش یا کارآموزی فوق در داخل کشور میسر نباشد .
2 ـ دوره مربوط با وضعیت شغلی فعلی یا آتی فرد مرتبط باشد .
3 ـ کارمند اعزامی بایستی با ارایه ضمانت نامه لازم تعهد نماید که پس از پایان دوره ، سه برابر مدت آموزش یا کارآموزی برای سازمان خدمت نماید.
تبصره 1 ـ هر گاه سه برابر مدت کارآموزی از ده سال تجاوز کند ، بنا به پیشنهاد شورا و موافقت رییس سازمان ، مذکور تا ده سال قابل کاهش است .
تبصره 2 ـ در صورت عدم مراجعت کارمند پس از پایان دوره آموزشی یا کارآموزی و یا استنکاف او از اجرای تعهدات ، کلیه هزینه های مربوط بر اساس دفاتر سازمان و همچنین خسارتهای وارد شده به تشخیص سازمان از کارمند یا ضامنان وی وصول خواهد گردید.
ماده 54 ـ سازمان می تواند در چهارچوب مجوزهای استخدامی با اخذ تعهد خدمت و با تضمین معتبر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که در رشته های مورد نیاز سازمان در داخل و خارج از کشور تحصیل می نمایند را رتبه گیر نماید و برابر ضوابط و مقررات از جمله قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دولت به آنها هزینه تحصیلی پرداخت کند.
ماده 55 ـ سازمان می تواند به دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در زمینه های مورد نیاز سازمان تحقیق می کنند یا رساله پایان تحصیلات خود را در زمینه های مورد نیاز سازمان تهیه و ارایه می نمایند ، کمک هزینه پرداخت کند . این کمک هزینه بدون اخذ تعهد خدمت از طرف دانشجو و الزام سازمان به استخدام وی می باشد.
ماده 56 ـ سازمان می تواند به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای علمی و پژوهشی و آشنایی اعضای هیات علمی با دست آوردهای علمی و فن آوریهای جدید، فرصت های مطالعاتی در اختیار اعضای هیات علمی خود قرار دهد چگونگی و نحوه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیات علمی در چهار چوب مقررات مربوط در موسسات آموزش عالی کشور با پیشنهاد هیات ممیزه به تصویب رییس سازمان خواهد رسید .
ماده 57 ـ سازمان مکلف است طبق مفاد ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعملهای اجرایی که در آینده مطابق شرایط روز تدوین می گردد از طریق تهیه و تدوین ضوابط ، مقررات استانداردها و بکارگیری امکانات تخصصی و آموزشی وپژوهشی مربوط دوره های آموزشی و باز آموزی لازم را برای کلیه پرتو کاران سازمان به طور مستمر برقرار نماید .
ماده 58 ـ نظامنامه آموزشی سازمان شامل دستور العملهای اجرایی مربوط به ضوابط انتخاب ، کیفیت و نحوه آموزش و کارآموزی در داخل و خارج از کشور، نحوه و میزان پرداخت کمک هزینه و هزینه تحصیلی ، نحوه استفاده از راتبه های اعطایی از طرف مؤسسات داخلی و خارجی تعداد راتبه گیرها ، رشته مورد نظر و سایر مقررات مربوط یه تنظیم و اجرای برنامه آموزشی و کارآموزی سازمان به تصویب شورا خواهد رسید .
فصل پنجم
وضع استخدامی کارکنان
ماده 59 ـ وضعیت های استخدامی کارمندان سازمان در یکی از حالات زیر خواهد بود و نمی توان کارمند را در حالت استتخدامی کارمندان سازمان در یکی از حالات زیر خواهد بود و نمی توان کارمند را در حالت استخدامی دیگر قرار داد:
الف ـ حالت اشتغال : وضع کارمندی است که مشغول انجام وظایف مربوط به پست سازمانی مورد تصدی یا انجام خدمت مشخصی می باشد .
ب ـ حالت استخدام آزمایشی : وضع کارمندی است که داوطلب استخدام دائم در سازمان بوده و قبل از صدور حکم قطعی استخدام مشخص طی دوره آزمایشی می باشد .
پ ـ حالت کار آموزی یا دوره آموزشی : وضع کارمندی است که مشغول طی دوره آموزشی یا کار آموزی برای آمادگی جهت انجام خدمت است .
ت ـ حالت ماموریت : وضع کار مندی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه ای غیر اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده است یا از طرف سازمان جهت کارآموزی یا خدمت ، به واحد یا موسسسه دیگری اعزام شده است .
ث ـ حالت مرخصی : وضع کارمندی است که مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده می نماید .
ج ـ حالت بازنشستگی : وضع کارمندی است که طبق مقررات و ضوابط این آیین نامه و یا سایر مقررات قانونی مربوطه بازنشسته گردیده و از حقوق باز نشستگی استفاده می نماید .
ح ـ حالت از کار افتادگی : وضع کارمندی است که بنا به تشخیص پزشکان معتمد سازمان یا کمیسیون پزشکی توانایی کارکردن را از دست داده و طبق مقررات از کار افتاده گردیده است و حقوق وظیفه از کار افتادگی استفاده می نماید .
خ ـ حالت استعفاء : وضع کارمندی است که به درخواست خود از خدمت سازمان منفک می گردد .
د ـ حالت اخراج : وضع کارمندی است که طبق قانون مربوط یا مقررات این آیین نامه به خدمت وی در سازمان خاتمه داده شده است .
ذ ـ حال بازخریدی : وضع کارمندی است که بنا در خواست شخصی یا بر طبق مقررات این آیین نامه از خدمت سازمان معاف و سوابق خدمت او بازخرید می گردد .
ر ـ حالت آمادگی به خدمت : وضع کارمندی است که به یکی از علل زیر تصدی پستی را بر عهده نداشته و در انتظار ارجاع وظیفه بسر می برد :
ـ حذف پست ثایت سازمانی .
ـ نبودن سازمانی مناسب برای کارمند و عدم پذیرش پست محول شده از طرف او .
ـ برکناری از پست مورد تصدی به علت عدم توانایی .
ز ـ حالت انفصال دایم : وضع کارمندی است که به موجب آراء یا احکام مراجع قانونی ذی صلاح برای همیشه از خدمت در سازمان محروم می شود .
ژ ـ حالت انفصال موقت : وضع کارمندی است که به موجب آراء و احکام مراجع قانونی ذی صلاح برای مدت معین از اشتغال در سازمان محروم می گردد .
س ـ حالت تعلیق : وضع کارمندی است که طبق حکم مقامات قضایی تا مدتی امکان حضور و ادامه خدمت در سازمان از او سلب می شود .
ش ـ حال غیبت موجه : وضع کارمندی است که با مجوز یا اطلاع مستقیم به عللی خارج از قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او برلی مدیر مربوط محرز گردد .
ص ـ حالت غیبت غیر موجه : وضع کارمندی است که به صورت غیر مجاز و با عذر غیر موجه در محل خدمت خود حاضر نگردد.
ض ـ حال قطع موقت خدمت : وضع کارمندی است که به دلایل مختلف قانونی به غیر از موارد تصریح شده در این ماده برای مدتی مشخص در سازمان به کار اشتغال نداشته باشد .
ماده 60 ـ چنانچه به علت حذف یا عدم وجود پست سازمانی و یا کاهش فعالیت و نهایتاً انحلال واحد مربوط به وجود کارمند نبوده و یا اینکه دارای کار آیی لازم جهت انجام وظایف پست سازمانی که به او محول گردیده است نباشد خدمتی مشارالیه به حالت آماده به خدمت در خواهد آمد .
تبصره ـ سازمان نمی تواند جز در موارد مصرح در این ماده یا با حکم مراجع قانونی کارمند رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کند مگر اینکه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نماید .
ماده 61 ـ سازمان موظف است تا زمانی که کارمند آماده به خدمت در اختیار دارد برای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می شود یا بدون متصدی هستند از کارمندان مزبور استفاده نماید و فقط در صورتی مجاز به استخدام جدید می باشد که کارمند آماده به خدمت واجد شرایط و با صلاحیت وجود نداشته باشد .
تبصره ـ استفاده از کارمندان آماده به خدمت در پستهایی که ایجاد می شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ شرح وظایف و مسؤولیتها و شرایط احراز با سوابق تجربی و تحصیلات آنان متناسب باشد .
ماده 62 ـ کارمند رسمی که به موجب آراء و احکام مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال موقت محکوم شده است بعد از اتمام ایام انفصال به خدمت گمارده می شود .
چنانچه پست مناسبی برای انتصاب وی موجود به حال آماده به خدمت در می آید مدت انفصال موقت در هیچ حال و سابقه خدمت وی محسوب نخواهد شد .
ماده 63 ـ کارمند رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است در صورت احراز برائت قطعی از اتهامات منتسب ، به خدمت در واحد اولیه منصوب و حقوق وی در مدت تعلیق بر مبنای حقوق ثابت آخرین پست مورد تصدی قبل از حال تعلیق محاسبه و پس از برداشت کسور سهم کارمند بطور یکجا به وی پرداخت می گردد ، در این حال مدت تعلیق جزء سابقه خدمت کارمند محاسبه خواهد شد .
ماده 64 ـ سازمان می تواند کارمند به خدمت را در صورتی که پرونده وی به اتهام تخلفات اداری در مراجع قانونی مطرح نباشد با در خواست کتبی وی باز خرید یا در صورتی که واجد شرایط بازنشستگی باشد باز نشسته نماید .
ماده 65ـ به کارمندان سازمان که به حالت آماده به خدمت در می آیند در طول یک سال آمادگی به خدمت ، حقوق ثابت آخرین پست مورد تصدی پرداخت خواهد شد .
ماده 66 ـ دوران آمادگی به خدمت یا پرداخت کسور بازنشستگی مربوط جزء سابقه خدمت کارمندان محسوب خواهد شد .
فصل ششم
تکالیف عمومی و امور انضباطی کارمندان
ماده 67 ـ کارمندان سازمان مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات ، احکام و دستورالعملهای صادر شده از سوی مقامات ما فوق را امور مربوط به وظایف محول شده اجرا نمایند در صورتی که دستورات صادر شده خلاف قوانین و مقررات یا موازین حرفه ای باشد کارمند موظف است کتباً مراتب را با ذکر دلیل به مقام صادر کننده دستور را مجدد اً و به صورت کتبی خواستار شود کارمند مکلف خواستار شود کارمند مکلف به انجام دستور می باشد و مسؤولیت ناشی از اجرای امر متوجه مقام خواهد بود .
ماده 68 ـ کارمندان مکلفند در ساعات کار تعیین شده از طرف سازمان در محل خدمت حضور یافته و وظایف محول شده را انجام دهند . مدت زمان کار هفتگی کارمندان سازمان همانند ساعات کار دولت خواهد بود .
تبصره 1 ـ روزهای کار در هفته و ساعات شروع و پایان کار روزانه کارمندان و شعب و دفاتر خارج از کشور با توجه به شرایطی محلی و دستورالعملهای سازمان تعیین می گردد .
تبصره 2 ـ سازمان در صورت ضرورت می تواند از کارمندان خود بخواهد که در خارج از ساعات کار اداری در محل حاضر و انجام وظیفه نمایند .
تبصره 3 ـ دستور العمل اجرایی نحوه حضور و غیاب کارکنان به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 69 ـ کارمندان سازمان موظفند امور و تکالیفی را که از طرف سازمان تعیین می شود به نحو احسن و در کمال جدیت و درستکاری و برطبق مقررات و رویه های جاری انجام دهند .
ماده 70 ـ کارمند موظف به حفظ اسرار و مدارک اداری و اطلاعات مربوط به پروژههای تحقیقاتی و اجرایی و امور محرمانه سازمان بوده و به هیچ وجه حق فاش ساختن آنها را ندارد .
ماده 71 ـ کارمند سازمان حق ندارد در معاملات سازمان تحت عناوین حق العمل ، کمیسیون یا طرق دیگر وجهی در یافت دارد یا با فروشندگان کالا و خدمات و کارگزاران آنها شریک شود .
ماده 72 ـ تدریس و تحقیق کارمندان سازمان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و انجام امور مشاوره ای ، قبول سمتهای غیر موظف در موسسات عام المنفعه اجتماعی سازمان بلامانع است .
ماده 73 ـ اختیار تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمند با سازمان می باشد و کارمند موظف است در هر منطقه ای از ایران یا خارج از کشور که سازمانی مقتضی بداند انجام وظیفه نماید .
ماده 74 ـ کارمند یکه تعهد خدمت در سازمان دارد قبل از پایان دوره تعهد نمی تواند استعفا دهد مگر با موافقت سازمان و اینکه تعهد مالی مربوط را پرداخت و با سازمان تسویه حساب نماید .
ماده 75 ـ کارمندان باید با شرکت در فعالیتها و انجام اعمالی که مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سازمان باشد یا به حیثیت و شؤون کشور و سازمان لطمه وارد سازد خودداری نمایند .
ماده 76 ـ خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه موجب انفصال دایم از خدمت بود .
ماده 77ـ قبول القاب و نشانهای دول بیگانه توسط کارمندان موکول به اجازه سازمان می باشد .
ماده 78 ـ کارکنان سازمان اعم از رسمی و موقت از نظر نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مشمول قانون تخلفات اداری مصوب 17/6/1372 و آیین نامه اجرایی آن می باشند .
فصل هفتم
حفظ حقوق استخدامی کارمندان
ماده 79 ـ کارمندان سازمان در قبال یک ماه خدمت حق استفاده از 5/2 روز مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوطه را خواهند داشت محاسبه ایام تعطیلات رسمی و یا روزهای جمعه در مدت مرخصی براساس مقررات عمومی دولت خواهد بود .
تبصره 1 ـ مدت مرخصی سالانه کارمندان بخشهای ویژه تخصصی که بطور مستقیم و مستمر با مواد پرتوزا کار می کنند براساس بند (1) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه طبق دستور العمل مربوط خواهد بود .
تبصره 2 ـ مرخصی استحقاقی از نخستین ماه استخدام به نسبت مدت خدمت به کارمند تعلق می گیرد . مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد . حداکثر مدت مرخصی ساعتی در روز 4 ساعت می باشد و طول سال مجموع مرخصی ساعتی از دوازده روز تجاوز نخواهد کرد .
هر 8 ساعت مرخصی یک روز محاسبه می گردد.
ماده 80 ـ حفظ پست ثابت سازمانی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است . الزامی می باشد .
ماده 81 ـ نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارمندان سازمان طبق مقررات کارکنان دولت خواهد بود .
ماده 82 ـ استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی کارمند و کسب موافقت سرپرست بلا فصل قبل از شروع مرخصی می باشد .
تبصره ـ کارمند موظف قبل از تقاضای مرخصی از مدت مر خصی که استحقاق استفاده ازآن را دارد به نحوه مقتضی کسب اطلاع نماید .
ماده 83 ـ چنانچه کارمند قادر به حضور در محل کار نباشد موظف است به نحوه مقتضی مراتب را به سرپرست بلافصل اطلاع دهد.
تبصره ـ عدم حضور در محل کار بدون اطلاع و ارایه دلیل مستدل غیبت محسوب می گردد .
ماده 84 ـ تمدید مرخصی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی است بلا مانع است در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود .
ماده 85 ـ در صورتی که موافقت مسؤولین ذی ربط در مورد تمدید مرخصی به کارمند اعلام نشده است در پایان مرخصی در محل خدمت خود حاضر شود .
ماده 86 ـ حداکثر مدتی که کارمند در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی همان سال و مرخصی ذخیره شده سالهای قبل استفاده نماید جمعا از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد .
تبصره ـ موافقت با درخواست استفاده از تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارمندی که باز نشسته می شود بر حسب تقاضای او الزامی است و در این حالت محدودیتی که ئر مورد مدت مرخصی رعایت نمی گردد.
ماده 87 ـ کارمند می تواند در زمان بازنشستگی تمامی مدت مرخصی ذخیره شده خود را باز خرید نماید . بازخرید مرخصی بر مبنای مجموع ثابت و مزایای مستمر وی در آخرین پست سازمانی محاسبه و پرداخت می گردد . ماده 88 ـ در صورتی که کارمند فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره داشته باشد وجود بازخریدی مربوط به مرخصی مذکور به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 89ـ کارمندان سازمان در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد با گواهی و تایید پزشک معالج و تایید پزشک معتمد سازمان می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند .
ماده 90 ـ در صورتی که کارمند در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود طبق مقررات ناظر بر مرخصی استعلاجی با او رفتار خواهد شد و در این صورت مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد.
ماده 91 ـ هر گاه گواهی پزشک معالج از لحاظ مدت توانایی کارمند به انجام دادن خدمت یا طول مدت درمان مورد قبول پزشک معتمد سازمان قرار نگیرد ، درخواست وی به کمیسیون پزشکی ارجاع می گردد . نظر این کمیسیون قطعی است .
تبصره ـ کمیسیون پزشکی متشکل از پزشک معتمد سازمان و دو نفر پزشک متخصص معرفی شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که با تقاضای سازمان بر حسب مورد تشکیل و تصمیم گیری می نماید .
ماده 92 ـ گواهی پزشکی در مورد بیماری کارمندی که خارج از کشور صادر می شود ، باید از حیث صحت صدور به تصدیق سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل برسد به هر حال این نوع مدرک بایستی به تایید پزشک معتمد سازمان نیز برسد .
ماده 93 ـ حداکثر مهلت استفاده از مرخصی استعلاجی 4 ماه در هر سال خواهد بود که در این مدت تمام حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوط به کارمن پرداخت می شود .
تبصره 1 ـ چنانچه بیماری کارمند به سبب انجام وظیفه باشد ، حداکثر مدت مدخصی استعلاجی مذکور در این ماده 6 ماه در سال خواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتی که مرخصی استعلاجی کارمند به دلیل ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج بیش از حد مقرر در این ماده باشد بیش از حد مقرر در این ماده باشد می تواند تا دو سال از مرخصی استعلاجی استفاده نماید و در صورت ادامه بیماری با تایید کمیسیون پزشکی و موافقت مراجع ذی صلاح صندوقهای بازنشستگی کارمند از کارافتاده تلقی خواهد شد .
ماده 94 ـ در مورد بانوان باردار پس از وضع حمل ، تسهیلات مقرر در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی مصوب 22/6/1374 مجلس شورای اسلامی منظور خواهد شد.
ماده 95 ـ حفظ پست ثابت سازمانی کارمند در مدت مرخصی استعلاجی به مدت 4 یا 6 ماه موضوع ماده (93) این آیین نامه و تبصره (1) ذیل آن و در مدت معذوریت زایکان موضوع ماده (94) الزامی است .
ماده 96 ـ ایام مرخصی استعلاجی و معذوریت زایمان با پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی جزء سنوات خدمت محسوب می گردد.
ماده 97 ـ بانوانی که فرزند شیر خوار آنان از شیر مادر تغذیه می نمایند ، می توانند برای شیر دادن به فرزند شیر خوار خود از مرخصی ساعتی مطابق ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی و مواد (4) . (5)و (6) آیین نامه اجرایی قانون مزبور استفاده نمایند .
ماده 98 ـ به ایام استعلاجی بیش از 4 ماه و به دوران مرخصی بدون حقوق آمادگی به خدمت ، تعلیق ، انفصال موقت و خئمت زیر پرچم مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد .
ماده 99 ـ کارمندان رسمی سازمان می توانند با موافقت سازمان حداکثر تا 3 سال در طول خدمت به شرط نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .
تبصره 1 ـ شرط استفاده از مرخصی بدون حقوق داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت می باشد .
تبصره 2ـ در صورت ادامه تحصیلات عالی در سطح دکتری در رشته های مورد نیاز سازمان و به شرط ارایه مدرک تحصیلی لازم یا گواهی اشتغال به تحصیل از طرف دانشگاه یا در موارد خاص حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق تا 2 سال دیگر با تصویب شورا علاوه بر مرخصی موضوع این ماده قابل تمدید است .
تبصره 3 ـ مرخصی بدون حقوق به عنوان سابقه خدمت کارمند از لحاظ بازنشستگی قابل اختساب نمی باشد.
تبصره 4 ـ حفظ پست سازمانی کارمند در ایام مرخصی بدون حقوق الزامی نیست .
تبصره 5 ـ در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی بدون حقوق پست سازمانی مناسب جهت ارجاع به کارمند موجود نباشد ، آماده به خدمت خواهد گردید.
ماده 100 ـ کارمندان رسمی زن می توانند از خدمت نیمه وقت بر اساس قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1/9/1362 و قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 18/1/1364 مجلس شورای اسلامی استفاده نمایند .
ماده 101 ـ کارمندان موقت تمام وقت سازمان در صورتی که حداقل 9 ماه خدمت کرده باشند با تایید معاونت مربوط می توانند از 1 ماه مرخصی بدون حقوق در هر سال خدمتی استفاده نمایند مدت مذکور حداکثر تا 6 ماه قابل ذخیره و بطور یکجا قابل استفاده خواهد بود .
ماده 102 ـ کارمندان سازمان اعم از رسمی یا موقت می توانند با 2 ماه اعلام قبلی از خدمت سازمان استعفا کنند . سازمان مکلف است حداکثر ظرف 1 ماه پس از دریافت استعفا در این زمینه اتخاذ تصمیم نماید و رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد . قبول استعفاء رافع تعهدات کارمند در برابر سازمان نخواهد بود و از تاریخی تحقق می یابد که سازمان به موجب حکم رسمی با آن موافقت نماید . صورت قبول نشدن استعفا، کارمند مکلف به ادامه خدمت و انجام تکالیف مربوط است .
ماده 103 ـدر مواردی که استعفای کارمند موجب وقفه در وظایف مربوط به شغل مورد تصدی می شود ، حداکثر زمان موافقت با استعفای کارمند 4 ماه خواهد بود که در این صورت باید مراتب به وی ابلاغ گردد .
ماده 104 ـ به کارمندی که طبق مقررات این ایین نامه مستعفی شناخته می شود کلیه حقوق و مزایای مستمر متعلق به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده هر نوع کسور بازنشستگی سهم کارمند و کسور پس انداز سهم کارمند بعلاوه سود متعلق به آنها بطور یکجا پرداخت می گردد .
ماده 105 ـ حداکثر مدت آماده به خدمت 1 سال است در صورتی که ظرف 1 سال از شروع دوران آمادگی به خدمت شغلی به کارمند آماده به خدمت ارجاع نشود سازمان مکلف است چنانچه کارمند مزبور واجد شرایط بازنشستگی باشد ، بازنشستگی و در غیر اینصورت سوابق خدمت او را باز خرید نماید .
ماده 106 ـ کارمندان سازمان می توانند با موافقت سازمان سوابق خدمت دولتی خود را باز خرید نمایند.
تبصره ـ ضوابط باز خرید کارکنان سازمان به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 107 ـ به کارمندی که سوابق خرید او طبق تمایل شخصی باز خرید می گردد به ازای هر سال سابقه خدمت در سازمان معادل 45 روز آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر پرداخت خواهد گردید . سوابق بیش از 6 ماه 1 سال محسوب می گردد .
تبصره 1 ـ در مورد کارمندان انتقالی از دیگر دستگاههای دولتی به سازمان سوابق خدمت دولتی آنان جزء سنوات بازخرید ی محسوب خواهد شد .
تبصره 2 ـ سازمان می تواند به کارمندی که به دلیل حذف پست یا انحلال واحد و عدم وجود پست بلا تصدی یا عدم توانایی جسمی و یا روحی آماده به خدمت گردیده است به ازای هر سال سابقه خدمت وی در سازمان با موافقت رییس سازمان تا 3 ماه اخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر قبل از دوران آمادگی به خدمت پرداخت و سنوات خدمت او را باز خرید نماید .
تبصره 3 ـ شرایط بازخرید خدمت کارمندان موضوع این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا می رسد .
ماده 108 ـ به کارمندی که طبق مقررات این آیین نامه بازخرید می گردد کلیه حقوق ثابت و مزایای مستمر ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده و پس انداز سهم کارمند بعلاوه سود متعلقه و در صورت تقاضا کسور بازنشستگی طبق ضوابط به آنها به طور یکجا پرداخت می گردد .
ماده 109 ـ در صورت تقاضای کارمند مستعفی یا باز خرید شده کسور بازنشستگی واریزی سهم کارمند و سهم سازمان به صندوق بازنشستگی ذی ربط ، به موجب ضوابط مربوط به سایر صندوقهای بیمه یا باز نشستگی قابل انتقال می باشد .
ماده 110 ـ بابت ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارمند مستعفی یا بازخرید شده آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوط به آخرین پست مورد تصدی پرداخت خواهدش د .
ماده 111 ـ کارمندان رسمی سازمان با رعایت شرایط زیر می توانند به وزارتخانه ها یا سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت منتقل گردند :
الف : درخواست کتبی کارمند .
ب ـ اعلام نیاز و پذیرش از سوی وزارتخانه یا موسسات مورد درخواست .
پ : موافقت سازمان .
ت : تسویه حساب کامل با سازمان .
تبصره 1 ـ با درخواست انتقال کارمندانی که تعهد خدمتی به سازمان دارند پس از تسویه حساب به موجب تعهد خدمتی و یا پس از انجام دادن خدمت به میزان تعهد مربوط موافقت خواهد شد .
تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوه تسویه حساب کامندانی که تعهد خدمت داشته باشند به تصویب شورا خواهد رسید .
فصل هشتم
تسهیلات رفاهی
ماده 112 ـ به منظور تشویق کارمندان به پس انداز و تامین رفاه آنان در دوران کهولت و رفع مشکلات آنان در موارد اضطراری صندوقی به نام صندوق پس انداز کارمندان که از پس انداز نامیده می شود ، تشکیل می گردد سازمان مکلف است از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر ماهانه کارمندان دو درصد (2%) به عنوان پس انداز سهم کارمند کسر و معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق ثابت کارکنان را به عنوان سهم سازمان بطور یکجا به صندوق پس انداز واریز نماید .
تبصره ـ سازمان می تواند جهت تقویت توان مالی صندوق ، کمکهای لازم را جهت پرداخت وامهای مسکن و ضروری به کارمندان در اختیار این صندوق قرار دهد .
ماده 113 ـ اداره امور صندوق پس انداز بر عهده هیات امناء خواهد بود که از بین کارمندان رسمی سازمان انتخاب و با حکم رییس سازمان منصوب می گردند .
تبصره ـ نحوه اداره پس انداز بر طبق نظامنامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 114 ـ در صورت بازنشستگی یا از کار افتادگی یا اتمام مدت قرارداد کارمندان موقت یا فوت کارمند ، کلیه سرمایه تشکیل شده از سهم کارمند ، سهم سازمان و مجموع سود متعلق به هریک بطوریکجا به کارمند یا وارث قانونی وی پرداخت می گردد .
ماده 115 ـ در صورت استعفا ، باز خرید ، اخراج یا انفصال دایم از خدمت ، فقط پس انداز سهم کارمند و سود کارمند به وی پرداخت می گردد .
ماده 116 ـ کارمندان سازمان و اعضای خانواده آنان از لحاظ خدمات پزشکی مشمول مقررات سازمان بیمه خدمات در مانی و تامین اجتماعی حسب مورد می باشند . همچنین سازمان می تواند بیمه های مکمل پزشکی را برای کارمندان خود برقرار نماید .
ماده 117 ـ کارمندان سازمان در زمان خدمت در خارج از کشور با پرداخت هزینه های مربوط از طرف سازمان از طرحهای بیمه درمانی در محل استفاده خواهند کرد ، در صورت عدم امکان ایجاد پوشش بیمه ای هفتاد در صد ( 70%) از هزینه های درمانی کارمندان و خانواده آنان پس از گواهی پزشک معتمد سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 118 ـ سازمان می تواند در صورت امکان مبالغی را جهت ارایه خدمات پزشکی و درمانی مکمل به کارمندان شاغل و بازنشسته و از کار افتاده سازمان و اعضای خانواده آنان اختصاص و به صندوق پس انداز واریز نماید . حداکثر مبالغ کمکی سازمان در این زمینه از یک درصد مجموع حقوق و مزایای سالانه مشمولان تجاوز نخواهد نمود .
تبصره 1ـ سازمان می تواند ماهانه مبلغی بابت خدمات پزشکی موضوع این ماده از حقوق ثابت و مزایای مستمر کارمندان شاغل و بازنشسته و از کار افتاده حسب مورد کسر و به حساب این صندوق واریز نماید .
تبصره 2 ـ میزان کسور ماهانه سهم کارمند بابت بیمه مکمل درمانی و نحوه ارایه خدمات طبق ضوابطی خواهد بود . که به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 119 ـ سازمان مکلف است کارمندان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمی حاصل از حوادث ناشی از کار و فوت نزد یکی از شرکتها یبیمه داخلی بیمه عمر و حوادث نماید .
ماده 120 ـ سازمان می تواند در حد امکانات و به طریق مقتضی تسهیلات رفاهی از قبیل باشگاه ورزشی ، خانه های سازمانی ، مهمانسرا ، مهد کودک و سرویس ایاب و ذهاب برای کارمندان محیا نماید .
تبصره 1ـ در صورت عدم برقراری سرویس ایاب و ذهاب و ایجاد مهد کودک سازمان می تواند تا معادل هزینه ریالی موارد فوق را به عنوان کمک هزینه به کارمندان بپردازد .
تبصره 2 ـ دستور العمل موضوع این ماده و تبصره یک آن به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 121ـ سازمان می تواند در تامین مسکن اعم از خرید یا ساخت تهیه لوازم ضروری و خواروبار تشکیل تعاونی های مسکن و مصرف کارمندان را حمایت نماید و در صورت امکان کمکهای لازم را از قبیل محل اداری تجهیزات لازم نیروی انسانی و کمکهای مالی در اختیار آنها قراردهد .
ماده 122ـ قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه ای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد کارکنان سازمان نیز تسری خواهد داشت .
فصل نهم
بازنشستگی و از کار افتادگی
ماده 123 ـ به سازمان اجازه داده می شود در صورت فراهم بودن شرایط لازم نسبت به تشکیل صندوق بازنشستگی مستقل اقدام نماید آیین نامه نحوه تشکیل و اداره این صندوق مشترکاً توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور تهیه خواهد شد .
ماده 124 ـ تا زمان تشکیل صندوق بازنشستگی و تامین استقلال مالی این صندوق سازمان مکلف است کسور بازنشستگی سهم خود را حسب مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تامین اجتماعی واریز نماید .
تبصره ـ کارمند غیر رسمی کماکان از لحاظ بیمه و کسور بازنشستکی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود .
ماده 125 ـ حقوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی ، وظیفه وارث و مستمری آن دسته از کارمندان که تا قبل از تشکیل صندوق بازنشستگی سازمان ، بازنشستگی سازمان ، بازنشسته ، ذی ربط پرداخت خواهد شد .
ماده 126 ـ سازمان مکلف است در موارد زیر کارکنان رسمی خود را باز نشسته نماید :
1 ـ کارمندانی که 30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند 2 ـ کارمندان مرد و زن به ترتیب با سن 65 سال 60 سال تمام .
تبصره 1 ـ در موارد خاص بنا به تشخیص شورا و تایید رییس سازمان ادامه خدمت کارکنانی که بیش از 30 سال خدمت قابل دارند بلامانع است .
تبصره 2ـ سازمان می تواند کارمندان مردرا حداقل دارای 25 سال سابقه خدمت قابل قبول می باشند بنا به در خواست آنان باز نشسته نماید .
ماده 127 ـ شاغلان کار با مواد پر توزا موضوع بند ( 3 ) ماده ( 20 ) قانون حفاظت در برابر اشعه ، مطابق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی موضوع ماده () قانون مذکور از افزایش سنوات خدمتی ناشی از کار با مواد پرتوزا به منظور بازنشستگی برخوردار می شوند
ماده 128 ـ به کارکنان سازمان در زمان بازنشستگی و از کار افتادگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه حقوق ثابت و مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت تا سقف 30 سال از محل اعتبار سازمان پرداخت می گردد .
تبصره ـ در صورت فوت شاغل این پاداش به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .
فصل دهم
تطیبق وضع و سایرمقررات
ماده 129 ـ کلیه کارمندان سازمان که در تاریخ تصویب این آیین نامه بطور تمام وقت مشغول انجام وظیفه هستند مشمول مقررات این آیین نامه بوده و با ضوابط آن تطبیق داده می شوند :
تبصره 1 ـ سازمان می تواند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان قراردادی خود که براساس مجوزهای معتبر به کارگرفته شده باشند به دایمی اقدام نماید . دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان قرار دادی به دایمی به تصویب شورا رسید .
تبصره 2 ـ افرادی که در طرحهای عمرانی اشتغال یافته و یا می یابند با این آیین نامه تطبیق وضع نخواهند یافت .
ماده 130 ـ در مرحله تطبیق کلیه سوابق معتبر تمام وقت کارمندان رسمی و قراردادی که به ازای این سوابق حقوق و مزایای مربوط را دریافت و کسور بازنشستگی و حق بیمه را پرداخت کرده باشند ، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .
ماده 131 ـ تطبیق کارمندان شاغل در زمان اجرای این آیین نامه برحسب سوابق خدمت آنها مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد ، انجام خواهد شد .
تبصره ـ ارتقای کارمندان براساس ضوابط و مقرراتی است که به تصویب شورا خواهد رسید .
ماده 132 ـ آندسته از کارمندان دایم که در زمان اجرای این آیین نامه تصدی پستهای سازمانی را برعهده دار نمی باشند و در حالت ماموریت ، مرخصی بدون حقوق و نظایر آن بسر می برند از تاریخ اشتغال و انتصاب آنان در یکی از پستهای مصوب سازمانی مشمول مفاد این آیین نامه خواهند بود .
ماده 133 ـ در صورتی که پس از تطبیق و دراجرای این آیین نامه ، حقوق ثابت و مزایای مستمر کارمند از مجموع حقوق و مزایای رسمی و مندرج در احکام وی که به اقتضای شغل مربوط بطور مستمر دریافت می نموده است کمتر گردد ، مبلغ کاهش در یافتی تحت عنوان تفاوت تطبیق به وی پرداخت خواهد شد . هرگونه افزایش بعدی حقوق ثابت و مزایای مستمر تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مزبور کسر خواهد شد .
ماده 134 ـ اعضای هیات علمی سازمان از مرتبه و پایه علمی مربوط و حقوق و فوق العاده وخصوص اعضای هیات علمی دانشگاهها برخوردار خواهد شد .
تبصره ـ کلیه مقررات رفاهی و تسهیلاتی که برای اعضا هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب رسیده یا می رسد ، در مورد اعضای هیات علمی سازمان نیز تسری خواهد داشت
ماده 135 ـ ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی که شامل سطوح مدیریت و شرح وظایف مربوط جهت انجام ماموریتهای سازمانی به منظور رسیدن به اهداف پیش بینی شده می باشد ، و همچنین پستهای سازمانی اعم از ثابت و موقت در داخل و خارج از کشور حسب پیشنهاد سازمان به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد .
تبصره ـ ایجاد پست سازمانی جدید برای خارج از کشور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
ماده 136 ـ کلیه مصوبات اختصاصی صادر شده از مراجع قانونی که در راستای اهداف وظایف سازمان در زمینه های مختلف تا تاریخ تصویب این آیین نامه به سازمان داده شده است بجز موارد مربوط به نظام هماهنگ پرداخت ، با مفاد این آیین نامه تطبیق داده شده و قابلیت اجرایی خواهند داشت .
ماده 137 ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط را تهیه به تصویب مراجع ذی ربط برساند مادامی که ضوابط و دستورالعملهای اجرایی پیش بینی شده در این آیین نامه تهیه و تصویب نشده است ، مقررات و دستورالعملهای مورد عمل کماکان معتبر و قابل اجرا می باشد .
ماده 138 ـ سازمان می تواند مفاد این آیین نامه را در مورد کارمندان شرکتهای تابعه خود اجرا نماید .
ماده 139 ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات استخدامی و رفاهی ایثار گران و بسیجیان با مفاد این آیین نامه همتراز و درمورد آنان اجرا خواهد شد .
ماده 140 ـ مواردی که در این آیین نامه ذکر نشده است مشمول مقررات عمومی خواهند بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16307
تاریخ تصویب :
1379/11/05
تاریخ ابلاغ :
1379/11/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان انرژی اتمی
موضوع :