جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود:
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه بنابرتمایلی که به تحکیم برنامه های برادری ودوستی وتوسعه همکاری درزمینه های اقتصادی ،بازرگانی و جهانگردی بین دو کشور دارند از نظر تسهیل حمل و نقل مسافر و کالااز طریق جاده بین دو کشورو بصورت ترانزیت از سرزمین آنها در موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1-حوزه اجراء -مفاد موافقتنامه حاضر در مورد حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالاهائی اجراء میگردد که درآن مبدا و یا مقصد مسیر حمل و نقل در سرزمین یکی از دو طرف متعاهد واقع بوده یا حمل و نقل بصورت ترانزیت از سرزمین یکی از دو طرف صورت گرفته و وسیله نقلیه مورد استفاده در سرزمین طرف متعاهد دیگر به ثبت رسیده باشد0
ماده 2-تعاریف -معانی اصطلاحات بکار برده شده در موافقتنامه حاضر بشرح زیر است :
1-((متصدی حمل و نقل )) عبارتست از یک شخص حقیقی یا حقوقی از اتباع جمهوری اسلامی ایران یا جهموری عربی سوریه که مجاز میباشد بر طبق قوانین و مقرراتی که در کشورش لازم الاجراست حمل و نقل مسافر یا کالا را در جاده هائی که جهت حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد انجام دهد0
2-((وسیله نقلیه ))عبارتست از وسیله نقلیه مخصوص جاده دارای نیروی محرکه مکانیکی که در سرزمین یکی از طرفین متعاهد به ثبت رسیده و برای مقاصد زیر طراحی و ساخته شده است 0
الف - برای حمل و نقل مسافر با حداقل هشت صندلی باستثنای صندلی راننده 0
ب - و یا برای حمل و نقل کالا0
کشنده و یا یدک و یا نیمه یدک مربوط به آن یک وسیله نقلیه به حساب می آید0
ماده 3-حمل و نقل مسافر0
هر یک از طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به متصدی حمل و نقل طرف متعاهد دیگر اجازه میدهد به امور زیر بپردازد:
الف - حمل و نقل مسافر و وسائل شخصی مسافر توسط وسائل نقلیه مسافربری بین دو کشور0
ب -عبور ترانزیتی وسائل نقلیه مسافربری حامل مسافر و وسائل شخصی مسافراز سرزمین خود و برگشت آن بصورت خالی و یا بامسافر0
ماده 4-براساس حق متقابل ، متصدیان حمل و نقل هر یک از طرفین متعاهد میتوانند طبق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد دیگر در سرزمین طرف متعاهداخیرالذکر بر حسب مورد برای حمل و نقل مسافر اقدام به تاسیس شعب بنماید و یا نمایندگی را منصوب کنند0
ماده 5-حمل و نقل کالا
هر یک از طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به متصدی حمل و نقل طرف متعاهد دیگر اجازه میدهد به عملیات حمل و نقل کالا بصورت زیر بپردازد:
الف - از هر نقطه واقع در سرزمین خود به هرنقطه واقع در سرزمین طرف متعاهد دیگر و بالعکس 0
ب -به صورت ترانزیت از سرزمین خود0
ج -از مبادی واقع در سرزمین خود به مقصد کشور ثالث و بالعکس مشروط بر کسب موافقت قبلی 0
ماده 6-حمل و نقل اسلحه ، مهمات ، تجهیزات نظامی ، موادمنفجره و سایرمواد خطرناک بین سرزمینهای طرفین متعاهدو یاعبور کالاهای مذکور از سرزمین آنها نیاز به تحصیل مجوز ویژه دارد0
مفاد این موافقتنامه ، حمل و نقل کالاهای را که ورود و یا عبور ترانزیتی آن طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفین متعاهد به لحاظ حفظ بهداشت و سلامت انسان ، حیوانات و یانباتات در سرزمین آنها غیر مجاز است ، شامل نمیگردد0
ماده 7-متصدیان حمل و نقل هریک از طرفین متعاهد میتوانند بر حسب نیاز بمنظور تسهیل امور حمل و نقل کالاهای مربوط به خود در
چهارچوب قوانین و مقررات ملی لازم الاجراء و براساس حق متقابل در سرزمین طرف متعاهد دیگر نمایندگانی را منصوب نمایند0
ماده 8-ممنوعیت حمل و نقل داخلی 0
مفاد این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هریک ازطرفین متعاهد حق حمل مسافر و کالا را بین دو نقطه واقع در سرزمین طرف متعاهد دیگر نمیدهد0
ماده 9-وزن و ابعاد وسائل نقلیه 0
چنانچه وزن و ابعاد وسیله نقلیه مربوط به یکی از طرفین متعاهد بیش از حدود مجاز مقرر از سوی طرف متعاهد دیگر باشد باید قبلا مجوز لازم از مراجع ذیربط طرف اخیرالذکر دریافت گردد0
مقررات مالی و گمرکی
ماده 10-متصدیان حمل و نقل هریک از طرفین متعاهد به لحاظ انجام خدمات حمل و نقل جاده ای در سرزمین طرف متعاهد دیگر به پرداخت مالیاتهاعوارض و هزینه خدماتیکه بموجب قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد اخیرالذکر مقرر گردیده ملزم میباشند با این وجود چنانچه مقصد نهایی مسافر و یا کالا سرزمین یکی از طرفین متعاهد باشد میتوان مالیاتها ، عوارض و هزینه های مذکور را لغو نمود و یا میزان آنرا کاهش داد0
ماده 11-مواد سوختی موجود در مخازن تعبیه شده توسط کارخانه سازنده (استاندارد) در وسائل نقلیه یک طرف متعاهد که به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد میشود و یا از آن سرزمین عبور مینماید از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ورودی معاف بوده و مشمول محدودیت وارداتی نمی باشد0
ماده 12-کلیه پرداختهای ناشی از این موافقتنامه بر طبق قوانین و مقررات ملی هر یک از طرفین متعاهد و نیز (توافقات و ترتیبات بانکی )لازم الاجراء بین دو کشور صورت خواهد گرفت 0
ماده 13- الف -هریک از طرفین متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات ملی خود حداکثر تسهیلات را در انجام تشریفات گمرکی مربوط به مسافر ،کالا و وسائل نقلیه طرف متعاهد دیگر معمول خواهند داشت 0
ب - ترانزیت کالا و ورود موقت وسائل نقلیه یک طرف متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر تابع قوانین ومقررات ملی طرف اخیرالذکر و بویژه رویه های اخذ تضمین های گمرکی میباشند0
ج - ورود موقت لوازم یدکی جهت تعمیر وسائل نقلیه از کارافتاده یکی از طرفین متعاهد هنگام تردد در سرزمین طرف متعاهد دیگر بر طبق مفاد این موافقتنامه ، با موافقت مقامات ذیصلاح کشور اخیر الذکر مشمول محدودیتهای وارداتی نبوده و از هر گونه حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض ورودی معاف است 0
د -لوازم یدکی تعویض شده را باید مجددا صادر نمود یا تحت نظارت مقامات گمرکی طرف متعاهدیکه قطعات یدکی در سرزمین وی تعویض شده منهدم کرد0
ماده 14-کمیسیون مشترک 0
کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان طرفین متعاهد با اختیارات زیر تشکیل میگردد:
الف - نظارت بر اجرای مفاد این موافقتنامه 0
ب - بررسی مشکلات اجرائی موافقتنامه حاضر و انجام اقدامات لازم برای حل 0
ج - بررسی کلیه جنبه های مربوط به گسترش و توسعه روابط حمل و نقل جاده ای بین دو کشور اعم از مستقیم و ترانزیتی و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه 0
د - مبادله اطلاعات و تبادل نظر در امور گمرکی مربوط به حمل و نقل جاده ای و تعیین روشها و اشکال تضمین های گمرکی و ترتیبات مربوط به قبول اظهارنامه و صدور پروانه گمرکی و مبادله نمونه های مهر و امضاء0
ه - مبادله اطلاعات و آمار مربوط به حجم حمل و نقل بین دو کشور بطور مستقیم و یا ترانزیت با توجه به روابط اقتصادی ، بازرگانی و جهانگردی فیمابین 0
و - مبادله اطلاعات درباره مشخصات ، ابعاد و وزن وسائل نقلیه ای که طبق مفاد این موافقتنامه مورد استفاده قرار میگیرد0
کمیسیون مشترک نخستین جلسه خود راظرف مدت یکماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه تشکیل خواهد داد تاترتیبات لازم را جهت تسهیل اجرای آن فراهم آورند0
دستور کار کمیسیون مشترک قبل از تشکیل جلسات از طریق دیپلماتیک بین طرفین متعاهد موردتوافق قرارخواهد گرفت 0
مقررات عمومی
ماده 15-تخلفات
1-مقامات صلاحیت دار طرفین متعاهد نظارت خواهند کرد که متصدیان حمل و نقل و رانندگان موضوع این موافقتنامه مقررات آن را رعایت نمایند0
2-متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه هر یک از طرفین متعاهد هنگام اقامت در قلمرو طرف متعاهد دیگر تابع کلیه قوانین و مقررات ملی طرف اخیرالذکرمیباشند، بااین وجودمقامات صلاحیتدار طرف متعاهدی که وسیله نقلیه نزد آن به ثبت رسیده موظفند بنابر تقاضای مقامات ذیصلاح طرف متعاهد دیگر (و بدون هیچگونه خدشه ای به اجرای قوانین و مقررات لازم الاجراء در سرزمین طرف متعاهدیکه تخلف در سرزمین وی صورت گرفته است )در مورد متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه ای که از مقررات این موافقتنامه یا از قوانین و مقررات لازم الاجراءدرسرزمین طرف اخیرالذکرتخلف ورزیده اند اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - اخطار0
ب -سلب حق حمل و نقل در سرزمین طرف متعاهدیکه تخلف درآنجاوقوع یافته است بطور موقت ، دائم و جزئی یا کلی 0
3-مقامات صلاحیت دار طرف متعاهدیکه چنین تدابیری را طبق بند 2 این ماده اتخاذ نموده اند مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند کرد0
ماده 16-ورود وسائل نقلیه خالی یکی از طرفین متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر بمنظور حمل بار و یا جهت حمل مسافرانیکه دارای تابعیت های غیرایرانی و غیرسوری میباشند از مبدا سرزمین طرف اخیرالذکر به مقصد کشور محل ثبت وسیله نقلیه و یا کشور ثالث بدون کسب موافقت قبلی مجاز نمیباشد0
ماده 17-متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسائل نقلیه یک طرف متعاهد در کلیه مواردیکه در این موافقتنامه مورد پیش بینی قرار نگرفته است موظف هستند قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد دیگر را در هنگام عبور از سرزمین طرف اخیرالذکر رعایت نماید0
ماده 18-طرفین متعاهد مقامات صلاحیتدار تعیین شده برای اجرای این موافقتنامه را بشرح زیر به یکدیگر اعلام نمودند:
الف - در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت راه وترابری -تهران
ب -در مورد دولت جمهوری عربی سوریه وزارت حمل و نقل - دمشق 0
ماده 19-در اجرای مفاد این موافقتنامه هریک از طرفین متعاهد قوانین و مقررات ملی خود را در امور بیمه به مورد اجرا خواهد گذارد0
ماده 20-در مورد وزن و ابعاد وسائل نقلیه جاده ای ،هر یک از طرفین متعاهد تضمین مینماید وسیله نقلیه ثبت شده در سرزمین طرف متعاهد دیگر را تحت شرایط محدودتری نسبت به وسائل ثبت شده در سرزمین خود قرار ندهد0
ماده 21- 1-این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله یادداشتهای مبنی بر تصویب آن توسط مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد ، بمورد اجراء گذارده خواهدشد0
2- این موافقتنامه برای یک دوره یکساله منعقد میشود و پس ازآن کماکان به اعتبار خود باقی خواهد ماند مگر اینکه هریک ازطرفین متعاهدبایک پیش آگهی کتبی شش ماهه انقضای آنرابطرف دیگراعلام دارد0
بتاریخ شانزدهمین روز از اردیبهشت ماه سال 1363 هجری شمسی برابر باششم ماه مه 1984 میلادی هر دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تهیه و تنظیم گردیدو در دمشق به امضاءرسید0هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد0
ازطرف جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری عربی سوریه سیدمحمد هادی نژادحسینیان یونس محمد وزیر راه و ترابری وزیر حمل و نقل
لایحه قانونی فوق در جلسه روز سه شنبه هجدهم دیماه یکهزاروسیصد وشصت و سه مجلس به تصویب رسیده واجرای آن موکول به تامین نظرات شورای محترم نگهبان مذکوردرنامه شماره 2791 مورخ 16/11/1363میباشد
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
12014
تاریخ تصویب :
1363/10/18
تاریخ ابلاغ :
1365/03/06
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :