جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 8608 20/3/1365

وزارت ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1365 بنا به پیشنهاد شماره 305/8/1098 مورخ 31/2/65 وزارت ارشاد اسلامی و در اجرای قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و باستنادبند16 تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 که به تایید وزارتین اموراقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه رسیده تصویب نمودند:

اعتبار منظور در ردیف 503088 (اعتبار بابت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها)قسمت چهارم قانون مزبور براساس مفاد این آئین نامه توسط وزارتخانه های ارشاد اسلامی ،امورخارجه و جهادسازندگی بمصرف برسد0
1-مبلغ سیصد میلیون ( 000/000/300)ریال از اعتبار ردیف مذکور جهت انجام امور فرهنگی و کمک به مستضعفان در خارج از کشور بالاخص دو پروژه لبنان و لندن بوسیله وزارت ارشاد اسلامی قابل مصرف می باشد 0
2-مبلغ سیصد میلیون (000/000/300)ریال جهت امور فرهنگی و بطور مشترک بوسیله وزارت امور خارجه و وزارت ارشاداسلامی قابل مصرف میباشد0
3-مبلغ نهصد میلیون (000/000/900)ریال جهت کمک به مستضعفان خارج از کشور بویژه مسلمانان لبنان بوسیله وزارت امور خارجه به مصرف خواهد رسید0
4-مبلغ پانصد میلیون (000/000/500)ریال جهت انجام حمایت و کمک به مستضعفان درکشورهای خارجی بویژه جهان سوم بوسیله جهادسازندگی با نظر و مشورت کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه ، ارشاد اسلامی و جهادسازندگی بمصرف برسد0
تبصره - ارگانها و دستگاههای دیگر عنداللزوم جهت تصویب طرح و برنامه های خود به کمیسیون دعوت میشوند0
5-اعتبارات موضوع مواد چهارگانه این آئیننامه در موارد مشروحه ذیل قابل مصرف میباشد:
الف - کمک بلا عوض به روزنامه ها و مجلات که منعکس کننده نظرات جمهوری اسلامی و طرفدار انقلاب اسلامی میباشند0
ب - کمک بلا عوض به شخصیتها و سازمانهای آزادیبخش و حرکتهای اسلامی ومردمی وگروههای فرهنگی وهنری وشخصیتهای مذهبی وفرهنگی 0
ج - کمک به احداث مساجد و کانونهای فرهنگی و کتابخانه ها در کشورهای خارجی بویژه جهان سوم با همکاری مردم همان منطقه 0
د-کمک جهت احداث مراکزبهداشتی - تاسیسات عمرانی روستائی وتوسعه کشاورزی و دامداری با همیاری مردم این مناطق 0
6-موافقتنامه های اجرائی لازم با توجه به اعتبارات واگذاری در مواد چهارگانه این آئیننامه حسب مورد بوسیله وزارتخانه های مذکور و وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهدشد0
7-درخواست وجه از خزانه با توجه به اعتبارات مواد 1و 3و 4 این آئیننامه بوسیله ذیحسابان وزارتین ارشاد اسلامی و امور خارجه و مدیر امورمالی وزارت جهادسازندگی بعمل خواهد آمد0
ضمنا در مورد بند (2)که مشترک بین وزارتین ارشاد اسلامی و امور خارجه میباشد درخواست وجه از خزانه پس از تصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان دو وزارتخانه توسط ذیحسابی وزارت امورخارجه انجام می گیرد و اعتبار موضوع این بند پس از حواله طبق مقررات در کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی دارای نمایندگی میباشد از طریق نمایندگان فرهنگی این وزارتخانه ها انجام می پذیردودر کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی نمایندگی ندارد نمایندگیهای سیاسی آن وجوه را هزینه می نمایند 0
8-کمیته تخصیص ارز مکلف است ممادل ارزی مبالغ مندرج درموادچهار گانه این آئیننامه را مستقل از سایر بودجه های ارزی وزارتخانه های مذکور تخصیص داده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف به ایجاد تسهیلات ارزی لازم برای این وزارتخانه ها میباشد0
9-وزرای ارشاد اسلامی ،امور خارجه و جهاد سازندگی و ذیحسابان وزارتخانه های مذکورمی توانند تمام یا قسمتی از اختیارات موضوع این آئیننامه را به همکاران خود تفویض نمایند0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1365/02/31
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :