جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 7588 4/4/1365

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/3/1365 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارائی وبرنامه و بودجه و باستناد تبصره 28 قانون بودجه سال 1365 آئیننامه اجرائی تبصره مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - نحوه فروش خانه های ارزانقیمت
بخش اول -ساختمانهای موضوع فصل اول آییننامه :
ماده 1-کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که از محل طرحهای عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا دردست احداث است اعم از تکمیل شده یا ناتمام مشمول این فصل آئیننامه میگردد0
ماده 2-در صورتیکه پروژه دارای پیمانکار بوده وارزش کار انجام شده حداقل به 75% عملیات موضوع قرارداد رسیده باشد میتوان پس از اعمال مواد 29 و39 شرایط عمومی پیمان نسبت به فروش واحدها اقدام کرد 0
تبصره -در صورتیکه پروژه دارای پیمانکارباشد ولی ارزش کارانجام شده به 75 % عملیات موضوع قرارداد نرسیده باشد میتوان نسبت به پیش فروش واحدهااقدام نمود0لکن چنانچه پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و بهرحال به هیچ نحوی ازانحاء مطالبه خسارت ننمایدوهیچ گونه ادعائی نداشته باشد ودستگاه اجرائی به مصلحت تشخیص دهد میتوان نسبت به فروش آنها نیز به وضع موجود اقدام کرد 0
ماده 3-عرضه و واگذاری ساختمانهای نیمه تمام که احداث آنهاراسا وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام میشود وپروژه فاقد پیمانکار است در هر مرحله از اجرای عملیات بلا مانع است 0
بخش دوم -مقررات مربوط به واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت ماده 4-واحدهای مسکونی ارزانقیمت با توجه به شرایط واولویتهای مندرج در ماده 5 فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی ،بنیادشهید، شرکتهای تعاونی مسکن و سایر نهادهای انقلابی (مشروط بر اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده ننمایند)میباشد وفروش ساختمانها به وزارتخانه ها ،سازمانها وشرکتهای دولتی اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده کنند یا نکنند و به نهادها و به موسساتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند ( به استثنای بنیاد شهید )ممنوع است 0
تبصره 1-بانکها از شمول این ماده خارج بوده ومیتوانند فقط ساختمانهای نیمه تمام ارزانقیمت را خریداری وپس از تکمیل طبق مقررات خود واگذار نمایند0
تبصره 2-در خصوص منازل ارزان قیمت که به استناد بند ج مصوبه شماره 35858 مورخ 17/6/61 بمنظور تبدیل به خانه سازمانی به وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شرکتهای تعاونی یا وابسته به دولت واگذار شده لکن تاکنون تمام یاقسمتی از بهای آنها پرداخت نشده ویا ترتیبی جهت پرداخت بها داده نشده است درصورتیکه دستگاه خریدار ظرف شش ماه نسبت به پرداخت بها اقدام ننماید منصرف از خرید محسوب وخانه مذکور برای فروش به سایر متقاضیان عرضه میشود لکن ساکن خانه مزبور در صورت واجد شرایط بودن نسبت به سایر متقاضیان خرید اولویت دارد0
ماده 5-در واگذاری ساختمانها مراتب و اولویتهای ذیل بایستی رعایت شود:
الف - مجتمعهای آپارتمانی نیمه تمام به ترتیب اولویت برای فروش به شرکتهای تعاونی مسکن ،بانکها ،نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی عرضه میشود0
ب -مجتمعهای آپارتمانهای تکمیل شده به ترتیب اولویت به شرکتهای تعاونی مسکن ،بنیاد شهید ،اشخاص حقیقی و نهادهای انقلابی واگذار میگردد0
ج -ساختمانهای تک واحدی اعم از تکمیل شده یا ناتمام به ترتیب اولویت به اشخاص حقیقی ،بنیاد شهید ،سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای تعاونی مسکن واگذار میشود0
بخش سوم - کمیسیون ویژه وشرایط ونحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده 6-جهت تشخیص خانه های قابل فروش و تعیین واجدین شرایط و اولویتها و امتیاز گذاری متقاضیان ،کمیسیونی متشکل از استاندار یا معاون وی ، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و مدیر کل مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد0اداره کل مسکن و شهرسازی نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه را بعهده داشته و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء معتبر است 0
ماده 7-در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن ، متقاضی و فرزندان تحت تکفل وی از تاریخ تصویب این آییننامه بایستی فاقد واحدمسکونی یا زمین شهری قابل ساختمان در محل باشند و حداقل 25 سال سن ویا افرادی را تحت تکفل داشته باشند0
ماده 8-شرکتهای تعاونی مسکن بایستی به ثبت رسیده و مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشند0
تبصره 1-شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نسبت به سایر شرکتهای تعاونی مسکن در اولویت میباشند0
تبصره 2-در شرایط مساوی نحوه احتساب امتیازات شرکتهای تعاونی مسکن برابر است با میانگین مجموع امتیازات اعضای شرکت به نسبت تعداد اعضاء0
ماده 9-در کلیه مواردیکه متقاضی واجد شرایط حاضر به پرداخت بهای واحد مسکونی بصورت نقد باشد اولویت داشته و نیاز به امتیازبندی ندارد درغیر اینصورت امتیازات متقاضیان بشرح زیر محاسبه میشود:
1-تاهل 8امتیاز
2-هر فرزند تحت تکفل 4امتیاز
3-هر فرد تحت تکفل (باستثنای همسرواولاد) 2امتیاز
4-بازای هرسال سن بیشتر از25سال 1امتیازحداکثر10امتیاز
5-به ازای هر سال عضویت پیوسته در 2امتیازحداکثر10امتیاز
شرکت تعاونی مسکن
6-به ازای هر سال سابقه سکونت در محل 2امتیازحداکثر10امتیاز
7-داشتن حکم تخلیه از مراجع قضائی یا
الزام به تخلیه خانه سازمانی 20 امتیاز
8-کارمند رسمی دولت 30امتیاز
9-به ازای هر ماه خدمت در جبهه از
سال 1364 به بعد 10 امتیاز
ماده 10-در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها مستقیما به بنیاد و یا موسسه مربوط صورت گرفته وراسا مسئول پرداخت بها میباشند0
بنیاد شهید و بانکها در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات خود و سایر مقررات مربوط عمل میکنند لکن سایر اشخاص حقوقی در فروش واحدهای مسکونی به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این فصل از آییننامه میباشند0
ماده 11-کمیسیون موضوع ماده 6در هر استان موظف است حداکثرظرف یک ماه ازتاریخ تصویب و ابلاغ این آییننامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونی ارزانقیمت قابل فروش وعرضه آنها از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار اقدام نماید0متن آگهی بایستی شامل تعداد واحدهای مسکونی محل احداث ، مشخصات آنها از قبیل تکمیل شده یاناتمام (با ذکر درصد عملیات انجام شده )،آپارتمانی یا تک واحدی ،متراژ با ذکر قیمت واینکه احتمال تغییر قیمت وجود دارد ویا قید عنوان (جهت فروش ) یا (پیش فروش )و ذکر اولویتها و شماره حساب بانکی در هر محل و حداکثر تاریخ مهلت ارسال تقاضا باشد0
تبصره -در صورتیکه برای واحدهای ارزانقیمتی که قابل فروش تشخیص داده میشوند قبلاآگهی درروزنامه داده شده باشدبه تشخیص کمیسیون موضوع ماده 6 میتوان از انتشار مجدد آگهی صرفنظر نموده و به نصب اعلانات محلی و ابلاغ مراتب به ادارات کل و سازمانها و نهادهای موجود در استان و فرمانداریها و بخشداریها اکتفا نمود0
ماده 12-متقاضیان باید تقاضاهای خود رابه انضمام فیش بانکی مبنی بر پرداخت سیصد هزار(000/300 ) ریال و مدارک خواسته شده به ادارات کل مسکن و شهرسازی تسلیم و رسید دریافت دارند0
ماده 13-در صورتیکه متقاضی واجد شرایط یا اولویت نباشد و یااز خرید خانه قبل از تنظیم سند یاقرارداد منصرف شود مبلغ پرداختی عینا به وی مسترد میشود ولی در صورت تعلق واحد مسکونی به وی مبلغ مزبور بابت قسمتی از بهای خانه محسوب خواهد شد0
بخش چهارم -نحوه قیمت گذاری و پرداخت بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده 14-بهای واحدهای مسکونی اررزانقیمت براساس قیمت عادلانه کارشناسی بااحتساب هزینه های زیربنایی و جنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن وشهرسازی استانها طبق ضوابطی که وزیر مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین میشود0ضوابط مذکور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه بایستی تهیه و ضمن ابلاغ به استانها یک نسخه برای وزارت برنامه و بودجه نیز ارسال شود0
ماده 15-در کلیه مواردیکه واحدها به صورت اقساط فروخته میشود، پس از کسر پیش اقساط به ازای هر سال مدت باز پرداخت 1% (بعنوان تفاوت بین فروش نقدی واقساطی )فقط یکبار به باقیمانده کل بهای واحد مسکونی که بشرح ماده 14 بدست آمده است اضافه میشود0درصد مذکور برای مناطق محروم موضوع تصویبنامه شماره 68284 مورخ 13/10/63هیئت وزیران نیم درصد تعیین میگردد0
ماده 16-حداقل و حداکثر مبلغ پیش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی اعم از تکمیل شده یاناتمام بشرح جدول زیرتعیین میشود0تعیین میزان پیش قسط واحدهای مسکونی تکمیل شده با توجه به مقتضیات محل و بهای واحد مسکونی و امکانات متقاضیان وسیله کمیسیون موضوع ماده 6 تعیین میشودوپیش پرداخت واحدهای مسکونی ناتمام حداکثر مبلغ پیش پرداخت تعیین شده میباشد لکن چنانچه واحد مسکونی ناتمام مشمول صدر تبصره ماده 2 باشد در اینصورت پیش پرداخت و اقساط آن نیز وسیله کمیسیون مذکور با توجه به قیمتهای مشابه در موارد تکمیل شده در قالب جدول بصورت علی - الحساب تعیین میشود0
بهای واحد درصد حداقل مدت باز میزان درصد پرداخت باقیمانده
مسکونی وحداکثرمبلغ پرداخت بهای واحدمسکونی درطی دوره
پیش قسط اقساط 4سال 4سال 4سال 4سال 4سال
به سال اول دوم سوم چهارم پنجم
تا 20-10 *
4000000 درصدکل بها 15 20% 21% 28% 28%
ریال

تا 25-15 20 12% 16% 20% 24% 28%
6000000 درصدکل بها
ریال


بیش از 30-20
6000000 درصدکل بها 25 6% 10% 14% 18% 22%
ریال
4 سال ششم 26% و یکسال آخر 4% **
*28 درصد باقیمانده نسبت به سه سال آخر محاسبه میگردد0
** 4درصد باقیمانده نسبت به یکسال آخر محاسبه میگردد0
تبصره - در صورتی که خریدار بانک باشد بهای واحد مسکونی نقدا و در صورتیکه بنیاد شهید یا سایر موسسات یا نهادهای انقلابی باشند در 4 قسط مساوی سالانه دریافت میشود0
ماده 17-در صورت آماده بودن سند تفکیکی ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت که نقدا فروخته میشود بصورت بیع قطعی واگذار میگردد ودر مورد واحدهای مسکونی که به اقساط فروحته میشود واگذاری بصورت بیع مشتمل به رهن خواهد بود ، در اینصورت فروشنده ملزم است برای خود به مدت 5سال خیار فسخ معامله را ملحوظ نماید تاچنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت 5 سال عین واحد مسکونی را بهرنحوی از انحاء بغیر واگذار یا منتقل نمود یامعلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این آییننامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد را داشته باشد0در صورت فسخ معامله ، مبالغ دریافتی پس از کسر اجرت المثل مدت استفاده و سایر هزینه های متعلقه به خریدار مسترد و واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار میشود0
چنانچه خریدار قبل ازمضی مدت 5سال باقیمانده بها را نقداپرداخت کند اجازه انتقال به غیر خواهد داشت 0
تبصره 1-در صورتیکه خریدار اضطرارا ناگزیراز فروش واحد مسکونی خود باشد در اینصورت به پیشنهاد کمیسیون ماده 6 و موافقت وزیر مسکن و شهرسازی میتواند واحد مسکونی خود را به شخصی که طبق ضوابط مندرج در این آییننامه مورد تاییداداره کل مسکن وشهرسازی باشد بفروشد0
تبصره 2-بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجدشرایط و اعضای شرکت اقدام نمایند0لکن بهرحال شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی (غیر از بنیاد شهید )نیز ملزم به رعایت مفاد مندرج در ماده 17این آییننامه میباشد0
ماده 18-چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی ارزانقیمت روشن نبوده و یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا بهر علت دیگر اسناد واحدها آماده نباشد در اینصورت اعیانی ساختمانها طبق قرار - داد واگذار میشود و انتقال رسمی پس از رفع مشکلات ثبتی وآماده شده اسناد صورت خواهد گرفت 0دراین صورت اداره کل مسکن وشهرسازی مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع متقاضی برساند0
ماده 19-چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات ،بایر یا دایر بودن آن باشد در اینصورت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است صرفنظر از محل وقوع ملک با توجه به اسناد و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور اداره کل مسکن و شهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد0
ماده 20-در صورتیکه عرصه واحدهای مسکونی وقفی و یا اجاره ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستاجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد شد0
ماده 21-کلیه هزینه های متعلقه مربوط به فروش وواگذاری بعهده خریدار است 0
ماده 22-چنانچه برای خانه های ارزانقیمت خریدار واجد شرایط وجود نداشته باشد بااجازه کمیسیون ماده 6 میتوان خانه هارابه افرادیکه فاقد بعضی از شرایط باشند واگذار نمود ودرصورتیکه بازهم تمامی واحدها بفروش نرود مراتب به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میشودتا وزارت مذکور طی آگهی در روزنامه کثیرالانتشار واحدهای باقیمانده را به عموم عرضه نماید و دراینصورت چنانچه تعداد متقاضیان بیش از تعداد واحدهای موجود باشد مهاجرین از شهرهای بزرگ در خرید خانه ها اولویت خواهند داشت 0
ماده 23-خانه های ارزانقیمتی که در سال گذشته تبدیل به سازمانی شده لکن هنوز مورد استفاده قرارنگرفته اند در صورت وجود متقاضی خرید میتوان با اجازه کمیسیون ماده 6نسبت به فروش آنها بعنوان خانه ارزانقیمت اقدام نمود در این صورت بایستی مراتب به وزارت برنامه و بودجه اعلام شود0
ماده 24-ادارات کل مسکن و شهرسازی مکلف هستند با همکاری بانک مسکن (خصوصا در تهران )کلیه واگذاریهای انجام شده قبلی راکنترل نموده و در صورتیکه با مواردی مواجه شوند که خریدار بیش ازسه قسط عقب افتاده دارد پس از یک اخطار15روزه در صورت عدم مراجعه بدهکار جهت واریز اقساط معوقه یا دادن ترتیبی جهت پرداخت آن نسبت به فسخ قرارداد وصدور اجرائیه و تخلیه ملک وواگذاری آن به اشخاص واجد شرایط اقدام کنند0
همچنین ادارات کل مذکور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه ساکنین واحدهای مسکونی ارزانقیمت راکه بدون قرارداد و موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی اقدام به تصرف واحدهای مزبور کرده اند شناسائی و در صورت احراز شرایط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کننند و چنانچه متصرفین فاقد شرایط مندرج دراین آییننامه باشند ادارات کل ملزم به تخلیه سریع واحدهای مذکور وواگذاری آنها به اشخاص واجد شرایط میباشند تبصره - متقاضی خرید خانه ارزانقیمتی که باموافقت اداره کل مسکن و شهرسازی در خانه ساکن شده ولی هنوز با توجه به آییننامه مربوطه حسب مورد جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند اقدام نکرده است در صورت اخطار یکماهه اداره کل مسکن وشهرسازی و عدم مراجعه ظرف مدت مذکور جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند ،منصرف از خرید خانه محسوب شده و مکلف به تخلیه خانه و تحویل آن به اداره کل مسکن وشهرسازی میباشد ودر صورت استنکاف در حکم غاصب خواهدبود0
فصل دوم - نحوه فروش خانه های سازمانی
بخش اول -خانه های سازمانی مشمول آییننامه :
ماده 25-کلیه وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی میتوانندخانه - های سازمانی نیمه تمام یا در حال بهره برداری خود را که ساخته شده یا میشود طبق مقررات این فصل از آییننامه بفروش رسانده یا پیش فروش نمایند0
تبصره -فروش خانه های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی یاوابسته به دولت که اعتبارآنهاازمحل سرمایه یا منابع داخلی شرکت تامین شده باشد تابع مقررات خود بوده و ازشمول این آییننامه خارج است 0 ماده 26-نظر به اینکه احداث خانه های سازمانی جدید فقط در مناطق محروم مجازاست لذا در سایر مناطق کشور ،فروش خانه های سازمانی موجود فقط در صورتیکه مورد نیاز نباشد و یا بعلت فرسودگی شدید نگهداری آنها بصلاح و صرفه دولت نباشدمجاز است 0
ماده 27-فروش خانه های سازمانی ناتمام از حیث میزان عملیات انجام شده و نحوه عمل و تابع مقررات مندرج در ماده 2 و تبصره ذیل آن و ماده 3 این آییننامه میباشد0
بخش دوم -کمیسیون ویژه و شرایط ونحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خرید خانه های سازمانی
ماده 28-جهت تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش درهراستان کمیسیون ویژه های مرکب از معاون عمرانی یا سیاسی یا اجتماعی استاندار ،مدیر کل مسکن وشهرسازی و مدیر کل دستگاهی که خانه های سازمانی به آن تعلق دارد تشکیل میگرددو تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء موافق و پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی قابل اجراست 0
کمیسیون هنگام اتخاذ تصمیم ملزم به رعایت مفاد ماده 26این آیین - نامه میباشد0
تبصره -در صورتیکه صاحب خانه سازمانی وزارت مسکن وشهرسازی باشد تصمیمات کمیسیون با اتفاق آراء معتبر است 0
ماده 29-کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه میتوانندبا رعایت مفاد ماده 26پیشنهاد خود را پس از اخذ موافقت شخص وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان استفاده کننده همراه با گزارش توجیهی به ادارات کل مسکن و شهرسازی که نقش دبیر خانه کمیسیون ویژه را بعهده خواهند داشت جهت طرح در کمیسیون ویژه ارسال دارند0دبیر خانه موظف است در صورتیکه کمیسیون بافروش خانه ها موافقت نمود و این موافقت طبق مفاد ماده 28 به تایید وزیر مسکن و شهرسازی نیز رسید یک نسخه از صورتجلسه تایید شده را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند0
ماده 30-خانه های سازمانی با رعایت تقدم بشرح زیر به اشخاص ذیل فروخته میشود :
الف - به کارکنان شاغل یا بازنشسته دستگاه استفاده کننده که خانه های سازمانی مورد نظر،خاص آن دستگاه ساخته شده یا میشود و یا واگذار شده است 0
ب -به کارکنان سایر دستگاههای دولتی مشمول این آیین نامه 0
ج -شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و موسسات عمومی 0
د - سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 0
ماده 31-افراد متقاضی بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها فاقد ششدانگ واحد مسکونی یا زمین شهری در سراسر کشورباشند و حداقل 25 سال سن و یا افرادی را تحت تفکل داشته باشند0
ماده 32-ساکن خانه سازمانی در مورد خرید همان خانه مشروط بر اینکه کارمند رسمی دولت بوده و حداقل دو سال قبل از تاریخ تصویب این آییننامه در آن ساکن باشد در اولویت قراردارد0
ماده 33-چنانچه ساکن خانه سازمانی واجد شرایط نبوده و یا مایل به خرید خانه نباشد اولویت سایر کارکنان همان دستگاه به شرح زیر تعیین میشود:
1-تاهل 8امتیاز
2-هرفرزندتحت تکفل 4امتیاز
3-هر فرد تحت تکفل (باستثنای همسرواولاد) 2امتیاز
4-به ازای هر سال بیشتر از 25سال سن 1 امتیاز حداکثر10امتیاز
5-به ازای هر سال سکونت در محل 1 امتیاز حداکثر7امتیاز
6-به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی 2 امتیاز
7-کارمند رسمی دولت 50 امتیاز
8-به ازای هرماه خدمت در جبهه از
سال 64 به بعد 10 امتیاز
تبصره -در مواردی که خانه سازمانی با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 30 به کارکنان سایر دستگاههای دولتی فروخته میشود نحوه تعیین اولویت مذکور در این ماده در مورد آنان نیز لازم الرعایه میباشد 0
بخش سوم - نحوه قیمت گذاری و دریافت بها وواگذاری خانه های سازمانی
ماده 34-نحوه قیمت گذاری و دریافت بهای خانه های سازمانی طبق مفاد مواد 14 و 15 و ماده 16 این آییننامه و مواد آتی صورت میگیرد و تعیین حداقل و حداکثر پیش قسط بشرح مندرج در ماده 16 و جدول آن ، بعهده کمیسیون ویژه ماده 28 میباشد0
تبصره 1-در مواردیکه عرصه خانه سازمانی وقفی است در تعیین بهای اعیان آن حق تقدیمی یا مبلغی که فروشنده هنگام احداث ساختمان پرداخته است ملحوظ شود0
تبصره 2-در صورتیکه خریدار خانه سازمانی اشخاص مندرج دربندهای ج و د ماده 30 باشد بایستی بهای خانه را نقدا پرداخت کنند0
ماده 35-در مواردیکه عرصه خانه سازمانی بیش از250 مترمربع باشد دراین صورت دستگاه اجرائی پس از تفکیک عرصه به متراژهای متناسب که قابل احداث واحد تجاری یا مسکونی جدید باشد میتواند نسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کنددرصورتیکه طبق گواهی مقامات ذیصلاح تفکیک عرصه امکان نداشته باشد در اینصورت بهای عرصه مازاد بر 250 مترمربع به قیمت عادلانه کارشناسی محاسبه و دریافت میشود0
ماده 36-در مواردیکه عرصه خانه سازمانی وقفی و مازاد بر 250متر مربع باشد طبق تبصره فوق باید نسبت به تفکیک آن اقدام شود مگر تفکیک به گواهی مقامات ذیصلاح ممکن یامجاز نباشد در هرحال خریدار اعیان خانه سازمانی که عرصه آن وقفی است جانشین مستاجر عرصه شده لکن ملزم است مبلغی به تشخیص اوقاف یا استان پرداخت نماید 0
ماده 37-اداره کل مسکن وشهرسازی در صورت نیاز به اراضی حاصل از تفکیک مازاد بر 250 متر مربع اقدام به اجرای طرح می کند ودر صورت عدم نیاز اراضی مذکور را در اختیار سازمان زمین شهری قرار میدهد0 سازمان مذکور موظف است این اراضی را طبق ضوابط خود فقط به کارکنان واجد شرایط دولت واگذار نماید0
ماده 38-نحوه واگذاری خانه های سازمانی مانند خانه های ارزان - قیمت بوده و طبق ماده 17 (بدون تبصره های آن )و ماده 18 این آییننامه عمل میشود و در صورت نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف طبق ماده 19 عمل میگردد0
تبصره -در مواردیکه خریدار اضطرارا ناگزیر از فروش باشد به پیشنهاد کمیسیون مندرج در ماده 28 و تصویب وزیر مسکن وشهرسازی میتواند خانه سازمانی را به متقاضی واجد شرایطی که مورد تایید اداره کل مسکن و شهرسازی باشد بفروشد0
ماده 39-کلیه هزینه های مربوط به فروش و واگذاری بعهده خریدار است 0
فصل سوم -مقررات متفرقه
ماده 40-درصورتیکه خریدار خانه ارزانقیمت یا سازمانی ازکارکنان دولت بوده و یا در خرید واحداز مزایای عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن (اعم از کارمندی یا کارگری )استفاده کرده باشد ،از این پس بایستی ضمن عقد بیع یا در قرارداد واگذاری به آنها شرط شود که خریدارازتاریخ تحویل لغایت 5 سال ملزم به حفظ رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع می باشد مگر در موارد بازنشستگی یا از کار افتادگی و یا آنکه دستگاه مذکور راسا بعلت انتقال یا ماموریت و یا قطع رابطه استخدامی باوی (بهردلیل )اقدام نماید0 در صورت تخلف از این شرط باقیمانده بهای واحد مسکونی حال شده و خریدار بایستی بهای واحد مسکونی را یکجا پرداخت کند0
تبصره -واگذاری خانه سازمانی به افرادی که قبلا با واگذاری خانه به آنها موافقت شده ولی رابطه اشتغال آنها با سازمان متبوع قطع گردیده ،در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه متبوع آنان بلا مانع است 0
ماده 41-دستگاههای فروشنده خانه های سازمانی یا ارزانقیمت موظف هستند کلیه وجوه حاصل از فروش را بحساب شماره خزانه بنام (برنامه تکمیل خانه های ارزانقیمت یاسازمانی یا احداث خانه های جدید سازمانی درمناطق محروم کشور )واریز نمایند0 برداشت از حساب مذکور بطریق مندرج در بند ب تبصره 28 و فقط بادرخواست وجه وسیله ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت مسکن وشهرسازی ممکن خواهدبود0
ماده 42-ادارات کل مسکن و شهرسازی موظف میباشند درهر مورد یک نسخه از اعلامیه واریز وجه بحساب مذکور در ماده فوق را به ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی وهرسه ماه یکبار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند0
ماده 43-واگذاری خانه های سازمانی یا ارزانقیمت که تاپایان سال 1364 بنحوی ازانحاء صورت گرفته بقوت خود باقی وطبق شرایط زمان موافقت با واگذاری عمل خواهدشد ، لکن در شهرستانهای استانهای کهگیلویه وبویراحمد،چهارمحال بختیاری ،ایلام ،سیستان وبلوچستان (غیر از زاهدان )-هرمزگان (غیر از بندر عباس )بوشهر -کردستان وشهرهای مندرج درمصوبه شماره 68284 مورخ 13/10/63 هیئت وزیران (در خصوص تعیین مناطق محروم )چنانچه هنوز قرارداد واگذاری منعقد نشده باشد احتساب بها میتواند طبق مقررات این آییننامه باشد0
ماده 44-درمواردیکه واگذاری خانه ها در سال 64 طبق جداول مربوطه صورت گرفته لکن باقی مانده بها طبق جداول مذکور مستهلک نمیشود براساس جدول این آییننامه اقدام خواهد شد0
ماده 45-در کلیه مواردیکه امر واگذاری دچار اشکال وابهام شده و یا آییننامه ساکت است و در موارد استثنائی رفع ابهام یا اتخاذ تصمیم بعهده وزیر مسکن و شهرسازی میباشد0
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12044
تاریخ تصویب :
1365/03/14
تاریخ ابلاغ :
1365/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :