جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 35960 19/5/1365

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1365 بنابه پیشنهاد شماره 27445 مورخ 30/11/64 وزارت کشورموافقت نمودند:
دراجرای ماده 62قانون شهرداریهاسازمان شهرداریهای کشور برای انجام وظایفی که قانونا به عهده وزارت کشور میباشد بصورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس گردد کلیه اعتبارات متعلق به شهرداریها که قانونا وصول و بین شهرداریها تقسیم وایصال میگردد ، در اختیار سازمان مذکور خواهدبودتاطبق مقررات جاری اقدام نماید0 سازمان شهرداریهای کشوراز محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد0به طوریکه هیچگونه بار مالی برای دولت نداشته باشد اساسنامه این سازمان ظرف مدت یکماه توسط وزارت کشورتهیه وپس ازتاییدسازمان امور اداری واستخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهدشد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12079
تاریخ تصویب :
1365/05/08
تاریخ ابلاغ :
1365/05/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :