جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 32132 5/6/1365

وزارت صنایع سنگین
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1365 بنا به پیشنهاد شماره 22126-01 مورخ 22/3/1365 وزارت صنایع سنگین و باستناد جزء 5 بند(الف )تبصره 15 قانون بودجه سال 1365تصویب نمودند:

مبلغ یکصدمیلیون (000/000/100)ریال ازاعتبار طرح مطالعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان ماشین آلات کشاورزی وادوات وابزار و قطعات بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی مالی و معاملاتی واداری و استخدامی دولت با رعایت قانون بودجه سال 1365 و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند وآئیننامه اجرائی قانون اخیر الذکر براساس تخصیص اعتبار در قالب موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه هزینه گردد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12091
تاریخ تصویب :
1365/05/29
تاریخ ابلاغ :
1365/06/11
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :