جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 34066 19/7/1365

وزارت ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1365 بنا به پیشنهاد شماره 655/8/2218 مورخ 31/4/1365 وزارت ارشاد اسلامی وتاییدیه مورخ 27/6/1365 وزارت امور اقتصاد و دارائی و وزارت برنامه و بودجه ،آئیننامه اجرای بند(ج ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 در مورد نحوه مصرف اعتبار ردیف 114007 (سازمان تبلیغات اسلامی - دفتر تبلیغات قم - کمک )قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اعتبار ردیف 114007 (سازمان تبلیغات اسلامی - دفتر
تبلیغات قم - کمک )قانون بودجه سال 1365 توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که دراین آئیننامه دفتر نامیده میشود جهت انجام هزینه های پرسنلی و اداری و هزینه های تبلیغاتی بمنظورپاسداری از عقاید و فرهنگ اسلامی و نشر معارف قرآن کریم وبیان مواضع و اهداف متعالی انقلاب اسلامی و مبارزه با خطوط انحرافی ونظارت و هدایت تبلیغات اسلامی در کلیه نهادها وارگانهای دولتی وجذب و ساماندهی نیروهای مفید وآموزش افراد متعهد و اعزام واجدین شرایط جهت تبلیغات با رعایت قانون بودجه سال جاری وقانون نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/1364و مفاد این آئیننامه براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه وبودجه قابل مصرف بوده و صرفا از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است 0
ماده 2- وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئیننامه به تدریج و برحسب نیاز در حدود اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبار ردیف 114007 قانون بودجه سال 1365 براساس دستور سرپرست دفتر و درخواست وجه مدیرامور مالی دفتر که باید قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده باشد توسط خزانه به حساب بانکی دفتر که از طریق خزانه افتتاح شده یا میشود واریز خواهد شد0
برداشت از حساب مذکور با امضای مشترک سرپرست دفتر یا مقام مجاز از طرف ایشان و مدیر امور مالی دفتر مجاز میباشد0
ماده 3- مسئولیت تشخیص ،تعهد ، تسجیل و صدور حواله به عهده سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان میباشد0
ماده 4- مدیر امور مالی دفتر با تصویب هیئت مدیره دفتر وباحکم سرپرست دفتر منصوب میشودومسئولیت در خواست وجه وپرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد ومدارک مالی ونقدینه ها و اوراق بهادار و نگهداری حساب اموال دفتر را به عهده دارد0
ماده 5- دفتر میتواند برای پرداخت هزینه های خود به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی در هریک از شعب بانک ملی محل مورد فعالیت خود افتتاح نماید0
تشخیص افتتاح حساب و مسدود نمودن آنها وتعیین شعب و معرفی امضاهای مجاز به عهده سرپرست دفترخواهد بود0برداشت از حسابهای بانکی فوق حداقل با دو امضای مجاز که یکی از آنها مدیر امور مالی یامسئول امور مالی واحدهای تابعه دفتر حسب مورد باشد مقدور خواهد بود0
ماده 6- یرای پرداخت هزینه های واحدهای تابعه دفتر در شهرستانها مدیرامور مالی دفتر میتواند به تشخیص سرپرست دفتر تنخواه گردان مناسبی حداکثر برابر اعتبار سهمی یک ماه واحد مربوط به حساب بانکی واحد مربوط واریز نماید 0 پرداختهای بعدی در قبال اسناد هزینه های انجام شده که به امضای مقامات مجاز ومسئول امور مالی واحد مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود0
ماده 7- نصاب و نحوه انجام معاملات و نیز میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت ویا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب مندرج در بندهای (د)و (ه) قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/1364 میباشد 0
ماده 8- کلیه اسناد هزینه های انجام شده دفتر که با رعایت مفاد این آئیننامه و مراتب و مدارک مندرج در بند (و) وقانون نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/1364 تهیه شده باشد پس از امضای سرپرست دفتر یا مقام مجاز از طرف ایشان و مدیرامور مالی دفتر قابل احتساب به هزینه قطعی خواهد بود0
ماده 9- دفتر مکلف است از طریق حسابرسی داخلی بر اجرای امور مالی دفتر مستمرا نظارت نماید0 احکام حسابرسان با تصویب هیئت مدیره دفتر وبا امضای سرپرست دفتر صادر میگردد0
ماده 10- کلیه اموال و تاسسیاتی که از محل اعتبار موضوع این آئیننامه خریداری یا ایجاد شده یا میشود اموال دولتی محسوب میگردد0
ماده 11- هرگونه تعهد استخدامی ازمحل اعتبارموضوع این آئیننامه ممنوع است 0
ماده 12- مانده وجوه مصرف نشده حسابهای موضوع این آئیننامه حداکثرتاپایان فروردین ماه سال 1366 باید به خزانه واریزگردد0 ماده 13- سرپرست دفتر مکلف است فهرست هزینه ها و عملیاتی که از محل اعتبار موضوع این آئیننامه انجام میشود را همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه وبودجه وسایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12126
تاریخ تصویب :
1365/07/06
تاریخ ابلاغ :
1365/07/24
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :