جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 36256 15/9/1365

وزارت معادن و فلزات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1365 بنا به پیشنهاد شماره 7661/200 مورخ 31/2/1365 وزارت معادن و فلزات و باستناد مواد 22 و 41 قانون معادن مصوب سال 1362 و اصلاحی آن مصوب 1364 ، آئیننامه بهره برداری از معادن را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- وزارت معادن و فلزات ،معادن شناخته شده که بهره برداری ازآنهاضرورت داردبنحومقتضی تجهیزوآماده بهره برداری می نماید0
ماده 2- وزارت معادن و فلزات مشخصات هریک از معادن آماده رابا توجه به مفاد ماده 2 قانون معادن بمنظور تعیین بزرگ و یا غیر بزرگ بودن معدن به شورایعالی معادن گزارش می نماید0
ماده 3- وزارت معادن و فلزات بهره بردار معدن را بترتیب زیر تعیین می نماید:
الف - معادن بزرگ :
1- وزارت معادن و فلزات و ادارت کل تابعه 0
2- موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی ذیربط که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد 0
ب - معادن غیر بزرگ :
1- وزارت معادن و فلزات و ادارت کل تابعه 0
2- موسسات دولتی ذیربط 0
3- شرکتهای ذیربط که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد 0
4- سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی یا شرکتهای تعاونی معدنی تحت پوشش آن متشکل از کارکنان معدن 0
5- بخش خصوصی ایرانی براساس آئیننامه استخراج و فروش 0
تبصره 1- شرکتهای اکتشاف کننده یا آماده کننده معدن یا مصرف کننده ماده معدنی و یا موسسات دولتی چنانچه واجد شرایط قید شده در بند (الف ) و (ب ) باشند بترتیب در اولویت خواهند بود0
تبصره 2- صلاحیت مالی و فنی و توان اجرائی متقاضی بهره برداری در رابطه با ماده معدنی و محل معدن بایستس مورد تایید وزارت معادن و فلزات قرار گیرد0
ماده 4- موسسه یاشرکت متقاضی بهره برداری از معدن موظف به تسلیم مدارک زیر به وزارت معادن و فلزات می باشد:
الف - درخواست بهره برداری و خلاصه گزارش فعالیتهای معدنی انجام شده توسط متقاضی از تاریخ تاسیس و حداکثر تا 10 سال قبل از
تاریخ درخواست 0
ب - رونوشت یا فتوکپی مصدق اساسنامه و یا شرکت نامه همراه با روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات 0
پ - فرم تکمیل شده مشخصات فنی و مالی متقاضی که از طرف وزارت معادن و فلزات در اختیار وی قرار خواهد گرفت به انضمام مدارک مربوطه 0
ماده 5- وزارت معادن و فلزات پس از بررسی مدارک متقاضیان بهره برداری ،بهره بردار را انتخاب و به نامبرده ابلاغ می نماید که طرح بهره برداری از معدن راتهیه و ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود تحویل نماید0 مدت مذکور باید از شش ماه بیشتر نباشد0
ماده 6- طرح بهره برداری باید حاوی نکات مشروحه زیر باشد:
الف - مشخصات کلی معدن 0
ب - مشخصات ماده و یا مواد معدنی مورد استخراج و میزان ذخیره قطعی 0
پ - نقشه توپوگرافی و زمین شناسی و محدوده معدن (معادن طبقه یک حداقل به مقیاس 50000:1 و معادن طبقه دو حداقل به مقیاس 25000:1 و نقشه مناطق عملیاتی معدن حداقل به مقیاس 1000:1 برای معدن بزرگ )
ت - طرح فنی استخراج و بهره برداری 0
ث - میزان سرمایه گذاری و منابع تامین مالی 0
ج - برنامه زمان بندی اجرای طرح شامل عملیات تهیه و تجهیز ، استخراج و بهره برداری کانه آرائی و همچنین ادامه عملیات اکتشافی حین بهره برداری 0
چ - نیروی انسانی (فنی و غیر فنی )
ح - تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات 0
خ - منابه تامین آب و برق برای معادن بزرگ 0
د - امکانات حمل و نقل و اسکان پرسنل برای معادن بزرگ 0
ذ - تدارکات و تامین مواد مصرفی مورد نیاز برای معادن بزرگ 0
ر - میزان استخراج سالانه و قیمت تمام شده و بازار مصرف 0
ز - توجیه قابلیت استخراج و اقتصادی بودن عملیات 0
تبصره - تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مجازمصرف کننده ماده معدنی و همچنین سازمانهای دولتی واقع درحوزه عمل معدن ازاولویت برخوردار میباشند و بهره بردار مکلف است طرح بهره برداری را با توجه به اطلاعات و ارقامی که از کارخانجات مصرف کننده تحصیل خواهد کرد تهیه نماید0
ماده 7- وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف مدت 2 ماه طرح ارائه شده را از نظر فنی و اقتصادی رسیدگی نموده و درصورت تایید جهت تعیین مدت بهره برداری به شورایعالی معادن ارسال خواهد نمود0
تبصره 1- در صورتیکه طرح ارائه شده بنظر وزارت معادن و فلزات کامل نباشد مراتب به متقاضی ابلاغ خواهد شد تا ظرف مدت یکماه نسبت به تکمیل و اصلاح طرح اقدام نماید و چنانچه نیاز به اعزام کارشناس و یا کارشناسانی به معدن باشد با هزینه متقاضی عمل خواهد شد0
تبصره 2- عدم اصلاح طرح و یا اصلاحیه آن ظرف مهلات مقرر در ماده 5 و تبصره 1 ماده 7 بمنزله انصراف متقاضی از بهره برداری است 0
ماده 8- پس از تعیین مدت بهره برداری توسط شورایعالی معادن ، وزارت معادن و فلزات ظرف مدت یک ماه پروانه بهره برداری معدن را صادر می نماید0
ماده 9- در پروانه بهره برداری ،نام و نشانی و سایر مشخصات بهره بردار ،محدوده معدن ،مدت بهره برداری ،نوع ماده معدنی ، ذخیره معدن ،میزان استخراج سالانه ،نحوه پرداخت درآمد دولت از بابت ارزش ماده معدنی قبل ازاستخراج و همچنین تعهدات بهره بردار در تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی مجاز موضوع تبصره ماده 6 و تکلیف برخورد بهره بردار با ماده معدنی جدیدی که در محدوده پروانه معدن و اکتشاف حین اسخراج بدست خواهد آمد شرایط تحویل معدن درپایان مدت -ماده 34 قانون معادن حسب مورد ذکر خواهدشد0 ماده 10- چنانچه بهره بردار حین اجرای طرح بجهاتی تغییر تمام یا قسمتی از طرح را ضروری بداند و موضوع مورد تایید وزارت معادن و فلزات قرار گیرد و نیز در صورتی که وزارت معادن وفلزات انجام تغییراتی را در میزان و روش استخراج ومحدوده معدن ضروری تشخیص داده موافقت بهره بردار را به انجام تغییرات مذکور جلب نماید مراتب جهت تهیه طرح اصلاحی به بهره بردار ابلاغ می گرددو طرح اصلاحی پس از تایید وزارتخانه ها و تصویب مدت آن در شورای عالی معادن بمرحله اجراء در خواهد آمد0
ماده 11- صدور پروانه بهره برداری به منزله تحویل معدن به بهره بردار میباشد0
ماده 12- در صورت تمایل بهره بردار به ادامه بهره برداری و موافقت وزارت معادن و فلزات با درخواست مشارالیه بهره بردار باید یکسال قبل از انقضاء مدت پروانه ، طرح ادامه بهره برداری از معدن را پیوست درخواست خود تسلیم نماید تا وزارت معادن و فلزات مطابق ماده 7 این آئیننامه اقدام نماید0
ماده 13- در مواردیکه مدت پروانه بهره برداری منقضی و تکلیف بهره برداری معدن از نظر تمدید یا تعیین بهره بردار جدید روشن نشده باشد ، دارنده پروانه میتواند حداکثر تا مدت یکسال در صورت تایید شورای عالی معادن با موافقت وزارت معادن و فلزات و با شرایط آخرین سال بهره برداری با اعمال ماده 26 قانون معادن بکار خود ادامه دهد و وزارت معادن و فلزات ظرف این مدت تکلیف بهره برداری معدن را معین خواهد نمود0
ماده 14- در صدور پروانه بهره برداری بنام شرکتهای موضوع بند 1 قسمت (ب ) ماده 22 قانون معادن شرکتهائی که سهامداران بخش خصوصی آنان بهره بردار معدن ، کاشف معدن ، مهندسین معدن یازمین شناسی ،کارکنان معادل فعال و مصرف کنندگان مواد معدنی باشند بترتیب حق تقدم دارند0
ماده 15- دارندگان پروانه بهره برداری برای استفاده از تبصره 2 ماده 22 قانون معادن میتوانند بترتیب از خدمات شرکتهای قسمت یک و دو بند ( ب ) ماده 22 و اکتشاف کنندگان بهره برداران ، مصرف کنندگان ماده معدنی وبخش خصوصی که همزمان قرارداد استخراج و فروش و یا قرارداد فروش نداشته و مشمول قسمت اخیر ماده 24 قانون معادن نباشد با نظارت مستقیم خود عمل نماید0
ماده 16- اقدام به هر نوع تعطیل موقت معدن بمنظور اکتشاف ،تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر منظور دیگر مستلزم کسب اجازه وزارت معادن و فلزات است و چنانچه مدت تعطیل بیش از شش ماه باشد منوط به کسب مجوز قبلی از شورایعالی معادن میباشد در غیر اینصورت طبق ماده 34 قانون معادن عمل خواهد شد0
ماده 17- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج ازماده و یا مواد معدنی میباشد که در متن پروانه بهره برداری قید شده باشد 0 چنانچه بهره بردار ضمن عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری به ماده معدنی دیگر غیر از آنچه در پروانه بهره برداری قید شده است برخورد نماید مکلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید0
وزارت معادن و فلزات در صورت موافقت با بهره برداری ماده معدنی جدید با رعایت ماده 10 این آئیننامه اقدام خواهد نمود0
ماده 18- در صورت تقاضای بهره بردار مبنی بر انتقال پروانه بهره برداری وزارت معادن و فلزات با رعایت تبصره 2 ماده 3 این آئیننامه میتواند با انتقال پروانه بهره برداری موافقت نماید0
ماده 19- در اجرای ماده 26 قانون معادن ،وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال با توجه به عوامل هزینه اکتشاف اولیه ، هزینه تولید و قیمت فروش محصول و گزارشات کارشناسان ،ارزش ماده معدنی قبل از استخراج هریک از مواد معدنی را برای همان سال تعیین و به دارندگان پروانه بهره برداری ابلاغ خواهد نمود تا در موعد مقرر که در پروانه بهره برداری قید شده بحساب خزانه واریز نمایند0
ماده 20- دارندگان پروانه بهره برداری مکلفند گزارش عملکرد هر سال را براساس دفاتر مربوطه شامل :
- مقدار استخراج قطعی ماده معدنی و مشخصات آن 0
- مقدار مشخصات ماده معدنی فروخته شده 0
- مقدار مشخصات ماده معدنی موجود در سر معدن 0
- میزان باطله برداری معدن 0
- قیمت و محل فروش با مدارک مربوط0
- کرایه حمل و نقل ماده معدنی با مدارک مربوط در صورتیکه توسط بهره بردار انجام گرفته باشد0
- میزان پرداختی بابت ارزش ماده معدنی قبل از استخراج بامدارک مربوط تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و فلزات ویا ادارات کل استانهای مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند0
وزارت معادن و فلزات ظرف مدت ششماه گزارشات واصله را بررسی وبا اعلام نظرمطابق ماده 26 قانون معادن عمل خواهد نمود عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در موعد مقرر بمنزله تایید گزارش عملکرد میباشد0
تبصره - چنانچه دارنده پروانه بهره برداری به نظریه و وزارت معادن فلزات معترض باشد میتواند ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید و در غیر این صورت اعلام نظر ابلاغ شده قطعی خواهد بود0
ماده 21- ارزش قبل ازاستخراج مصالح ساختمانی مصرفی پیمانکاران موضوع ماده 39 قانون معادن در هرسال متناسب با میزان برداشت طبق صورت وضعیتهای تنظیمی پیمانکار و براساس نرخ پایه مربوط همانسال محاسبه و وصول خواهد شد0
تبصره - چنانچه مورد پیمان بصورت مقطوع باشدمیزان مصالح مصرفی هرسال توسط موسسه پیمان دهنده تعیین و ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت 0
ماده 22- معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی از شمول این آئیننامه مستثنی بوده و بهره برداری و تعیین قیمت پایه آنهابر اساس تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و آئیننامه اجرائی آن به عهده وزارت کشور خواهد بود0
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12173
تاریخ تصویب :
1365/07/23
تاریخ ابلاغ :
1365/09/23
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :