جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 62914 22/9/1365

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1365 بنا به پیشنهاد شماره 53/5/1/6666 مورخ 21/7/1365 وزارت کشور دراجرای ماده 13 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 اییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب مهرماه 1363 و طبق ماده 3 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن تصویب نمودند:

در قسمتی از شهرستان طبس تابع استان خراسان تعداد 6 دهستان شامل روستاها،مزارع و مکانها در محدوده جغرافیائی معین مطابق با کروکی ونقشه های 250000:1 ضمیمه بشرح زیر ایجاد و تشکیل گردد0
1- دهستان دستگردان
بمرکزیت روستای عشق آباد مشتمل بر 125 روستا ،مزرعه و مکان به شرح زیر:
1- آبخورک (رضویه )2- ابراهیم آباد 3- احمدآباد 4- احمدآباد کلاته 5- ازبکوه قدیم 6- امیرآباد 7- امیرآباد 8- ایلخانی (جعفر آباد)9- بادام تک 10- بژوغر 11- بم (یوسف آباد)12- پاشنه دران 13- تریاک آباد 14- تقی آباد 15- تلخوری 16- جهان آباد 17- چاه بابا علی 18- چاه بلوچها 19- چاه حاجی عبدالعلی 20- چاه حسن 21- چاه ریزو 22- چاه طرح سفلی 23- چاه طرح علیا 24- چاه عبد الکریم 25- چاه علی اکبر 26- چاه فیض محمد 27- چاه قوشوو28-چاه کم 29- چاه نصرالله 30- چشمه جملی 31- چشمه چکاب 32- چشمه حیدر 33- چشمه خرمایو 34- چشمه سفید 35- چشمه علی جان 36- چشمه کربلائی مراد 37- چشمه لطفی 38- چشمه نساء 39- چشمه ها 40- حاجی آباد 41- حجت آباد 42- حسن آباد 43- حسن آباد 44- حسن آباد اعتماد 45- حسین آباد (لیزآباد)46- حسین آباد 47- حوض راه پیر حاجات 48- حوض عزیز49- خانیکو 50- خداآفرید51-خدری 52- درنجان 53- دستگردان 54- دلکوه 55- دلاک آباد 56- ده آقا مهدی 57- دهانه منبر 58- ده جمعه 59- ده سینه (کوهک ) 60- ده محمد 61- دهنو 62- دهنو 63- دهنو توکلی 64- دهنو چاه کبیر 65- رباط دهنه 66- رحیم آباد 67- زیرک آباد 68- سریک 69- سعدآباد 70- سعیدآباد 71- سلطانیه 72- سلمو 73- سوزآباد 74- سیب کوه 75- شارم 76- شجاعیه 77- شمس آباد 78- شیرگشت 79- صولت آباد 80- عباس آباد 81- عباس آباد 82- عباس آباد قدیم 83- عبدل آباد 84- عبید 85- عشق آباد 86- علی آباد 87- علی آباد چاه کبیر 88- غنی آباد 89 فتح آباد 90- فتح آباد (مفت آباد )91- قائمیه 92- قیصرآباد 93- کاظم آباد 94- کامرانیه 95- کریم آباد 96- کلشانه 97- گومرغ 98- مبشرآباد 99- محمدآباد صاحب کار 100- محمدآباد 101- محمد آباد چاه کبیر 102- محمدیه 103- مزرعه شمسائی 104- معدن چاه سرب 105- معدن سینی 106- معدن گردو 107- معدن گل بنتونیت 108- ملوند 109- منصوریه (منتظریه )110- مهدی آباد 111- مهلوجو 112- میان آباد 113- میان رود 114- نجات آباد 115- نصرآباد 116- نصرت آباد 117- نودرختی 118- نوک 119- نیزار 120- نی سوخته 121 وکیل آباد 122- همت آباد 123- همت آباد 124- هودر 125- یعقوبیه چاه کویر0
2- دهستان دیهوک
بمرکزیت روستای دیهوک مشتمل بر 53 روستا،مزرعه ومکان بشرح زیر:
1- آبشکوه 2- اشرفیه 3- اصفهک 4- امامزاده علی 5- امیرآبادسنجد 6- بازوک 7- بغمزار 8- بنیاده 9- بی بازک 10- بیدکوه 11- بیشه گو 12- پرواده 13- پیربنو 14- پیکوه 15- توکل آباد 16- چاه تیمور 17- چکاب 18- چهارگانه 19- چیروک 20- حاجی آباد 21- حاجی آباد 22- حجت آباد 23- حسین آباد 24- داع 25- درزهی 26- دشتوک 27- ده شیب چیروک 28- دیهوک 29- رزگ 30- ریزگون (رضوی )31- سخت بنو 32- سرپشتو 33- سرند 34- سنوا35- شادمرغ 36 - شادوک 37- شهولک 38- عباس آباد 39- عشق آباد 40- غیظ آباد 41- قنبرآباد 42- قلعه حسین آباد 43- قوامیه 44- کال برنک 45- کلاته بغمزار 46- گریوه 47- گزو 48- ماودر 49- معدن زغال پراوده 50- مهلوجو 51- نخارو 52- نیوچ 53- نیستان 0
3- دهستان کویر
بمرکزیت روستای زنوغان مشتمل بر73 روستا،مزرعه ومکان بشرح زیر:
1- آب بنه 2- آب انار 3- آب انبار شماره هفت 4- آب انبار شماره هشت 5- آب انبار شماره نه 6- آب رضا 7- آب طاق 8- احمدآباد 9- اسد آباد 10- اسفندیار 11- اسمعیل آباد 12- بزگی 13- بلقیسی 14- بیدستان 15- بیشه گو 16- پدستان 17- تک نیزار 18- چشمه زنبوری 19- چشمه عراقی 20- چشمه گزو 21- چکاب 22- حسن آباد 23- حسن آباد 24-حسین آباد 25- خانیک 26- دولت آباد 27- ده ته 28- ده شادی 29- ده عابدین 30- ده نمد 31- ده نو 32- دیگ رستم 33- زنوغان 34- زیارتگاه 35- زین آباد 36- سرشله 37- سرکویر 38- سعیدآباد 39- سنجری 40- سنگ آباد 41- سی تشک 42- شانگاه 43- شه توت 44- عباس آباد 45- عرب آباد 46- عزالدین 47- علی آباد 48- علی آباد 49- علی آباد 50- فتن رود 51- فرخ آباد 52- کارگاه اکتشافی ذوب آهن 53- کاظم آباد 54- کرگنج 55- کلاته احمد 56- کلاته بیدو 57- کلاته حسین کرم 58- کلاته حیات خان 59- کلاته رمضان 60- کلاته زنبوری 61- کلاته عباس حسن 62- کلاته علی 63- کلاته علی میرزا 64- کلاته محمدقربان 65- کلاته میرزا 66- گزدره 67- گل کن 68- مجدآباد (مندآباد )69- مرغوب 70- مزرعه ده عرب 71- معدن زغال 72- معدن زغال و سرب نایبند 73- نای بند0
4- دهستان گلشن
بمرکزیت روستای دشتغران مشتمل بر 47 روستا،مزرعه و مکان بشرح زیر:
1- آبرو2-اکبرآباد 3-الله آباد 4-براف 5-بهشت آباد 6-بیوک 7-جعفر آباد 8-جنت آباد9-جوریز10-چاه سرگدار 11- حاجی آباد 12- حجت آباد 13- حسین آباد 14- حسین آباد خلیلی 15- خروان علیا 16- خروان سفلی 17- خروسفلی 18- خروعلیا 19- خسروآباد 20- دشتغران 21- دولت آباد 22- دهنو فاطمه برات 23- دیهشک 24- رحمت آباد 25- رکن آباد 26- زهروج 27- سعادت آباد 28- سنج 29- شاه چراغ 30- شیخ آباد 31- شیرآباد 32- شیرگان 33- صادق آباد 34- طلوعی 35- عزیز اباد 36- عنایتیه 37- قدرت آباد 38- قلعه خرو 39- کوره طالبی 40- گلستان 41- معدن گسینی 42- مهربانی 43- نورآباد 44- نیاز 45- هادی آباد 46- هاشمیه 47- همت آباد 0
5 - دهستان منتظریه
بمرکزیت روستای جو خواه مشتمل بر 67 روستا، مزرعه و مکان بشرح زیر:
1- آب حبیب 2- احمدیه 3- ازمیغان 4- اسلامیه 5-اکبرآباد 6- برج دیدبانی نخلک 7- بهارستان 8- بیشه سفلی 9- بیشه علیا 10- تاج آباد (لطف آباد )11- ترغینان (بهشت آباد )12- تشکانان 13- جعفری 14- جمز 15- جوادیه (ده کاشمریها)16- جو خواه 17- چاه اسمعیل 18- چاه بر 19- چاه لشکر 20- چاه گود 21- چشمه خواجه حسن 22- چشمه شاه 23- چشمه علم 24- چمنزار 25- حاجی آباد 26- حجت آباد 27- حسام 28- حسن آباد 29- خانیک سفلی 30- خانیک علیا 31- خیرآباد 32- دارین 33- دره بید 34- ده شور 35- دهنوبلوریان 36- رباط خان 37- رباط کلمرد 38- رباط گور 39- رودنی 40- سر استخر تشکانان 41- سر استخر کرد آباد 42- سرآسیاب بهارستان 43- سرجوی بهارستان 44- سلیمان آباد 45- شاداب 46- شوراب 47- علی آباد 48- فتح آباد 49- فشاء سفلی 50- فشاء علیا 51- فیض آباد 52- کردآباد 53- کشمون باغ ازمیغان 54- کمش 55- گشت 56- گلزار 57- لون کناردریا 58- محمدآباد 59- محمدیه 60- منتظریه 61- معدن مزینو 62- مهدی آباد 63- مهرآباد 64- نستنج 65- نقی آباد 66- هرموک 67- هوس 0
6- دهستان نخلستان
بمرکزیت روستای کریت مشتمل بر 19 روستا ،مزرعه و مکان بشرح زیر
1- ابراهیم اباد سفلی 2- احمدآباد 3- تقی آباد 4- جنت آباد 5- ده سلامی 6- ذوق آباد 7- رودبار 8- علی آباد 9- علی آباد کور 10- فهالنج 11- کاظم آباد 12- کریت 13- کریم آباد 14- محمدآباد 15- محمدآباد ده میرزا 16- معظم آباد 17- میرعمرو 18- ولی آباد 19- همت آباد0
تبصره 1- هرکونه روستا،مزرعه و مکان که قبلا در تابعیت این شهرستان بوده ودرفهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه وکروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که دهستان بندی در شهرستانهای هم جوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود0
تبصره 2- وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر دراولین فرصت فراهم نماید0
تبصره 3- با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنان چه روستا،مزرعه و مکان دیگری بجز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده بوجودآید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12177
تاریخ تصویب :
1365/08/18
تاریخ ابلاغ :
1365/09/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :