جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


قانون الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی ) مصوب سال 1355 که در جلسه روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه یکهزار وسیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/1/1365 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 472/1 مورخ 30/1/1365 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد .
نخست وزیر - میر حسین موسوی

ماده واحده - از تاریخ اول آذر ماه 1360 تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی ) مصوب سال 1355 لغو وکلیه کارمندانی که طبق مقررات قانون سابق حمایت کارمندان بیمه شده اند ودر حال حاضر حق بیمه آنها براساس ضوابط قانون سابق حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت به سازمان تامین اجنماعی پرداخت می شود از هر جهت ( نرخ حق بیمه ، ماخذ حقوق و مزد مبنای کسرحق بیمه و استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی ) مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی میباشند ضمناپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط سازمانهای منطقه ای بهداری استانها در فاصله زمانی اول فروردین لغایت آذرماه سال 1360 همان مقداری است که بر اساس قوانین گذشته یا اصلاح شده دریافت گردیده است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه روزیکشنبه هفدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 26/1/1365به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11987
تاریخ تصویب :
1365/01/17
تاریخ ابلاغ :
1365/02/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :