جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

شماره 24370 24/2/1365

نخست وزیری
هیئت وزیران درجلسه مورخ 14/2/1365 بنا به پیشنهاد شماره 909-د م مورخ 13/2/1365 معاون هماهنگی و نظارت بر امور دفاعی نخست وزیر آییننامه ستادمرکزی امدادودرمان جنگ را بشرح زیر تصویب نمودند:

1-مقدمه
با توجه به رهنمودهای پیامبر گونه امام امت در خصوص جنگ وازآن جائیکه نیروهای نظامی و دست اندرکار جنگ به تنهائی قادر به تامین نیازهای امدادی و بهداشت و درمانی جبهه ها ومراکز درمانی وابسته به آنها نمی باشند لذا بمنظور هماهنگ نمودن برنامه کلیه ارگانها و سازمانهای ذیربط جهت ارائه خدمات امدادی و درمانی بهداشتی به رزمندگان اسلام ستاد امداد درمان جنگ با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد تا نیروها وامکانات با سیاست واحد و بطور هماهنگ بکار گرفته شوند و از نیروهای دست اندرکار و نیروهای داوطلب ومردمی هماهنگ با سیاست هدایت عملیات نهایت استفاده مطلوب صورت گیرد:
2-اهداف
هماهنگی و نظارت بین ارگانها و نهادهای عمل کننده وتدارک کننده در امر بهداشت و درمان جنگ و فعال نمودن آنها در امر فوق 0
-هماهنگی در برنامه ریزی جهت تامین نیرو و تجهیزات امدادی ، بهداشتی و درمانی مورد نیاز جنگ 0
- هماهنگی و نظارت و پیگیری امور مجروحین درحین عملیات و ادامه درمان و عوارض زودرس و دیررس ناشی از جنگ 0
- پیگیری ، جمع آوری و تدوین تجربیات امدادی ،بهداشتی ودرمانی جنگ با هماهنگی دستگاههای ذیربط 0
3-وظایف
- برآوردامکانات امدادی ،بهداشتی ودرمانی کشور به تفکیک استانها از طریق ستادهای پشتیبانی و سازمانها و وزارتخانه های مربوط 0
- هماهنگی در تامین نیازمندیهای امدادی ، بهداشتی و درمانی منطقه جنگی برحسب نوع نیاز و وظایف دستگاههای ذیربط و نظارت بر حسن انجام آن 0
- نظارت براجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده ازسوی نخست وزیر در رابطه با وظایف ستاد0
- بررسی و اظهار نظر و پیشنهاد در رابطه با پیش نویس طرحها، لوایح و تصویبنامه های هیئت دولت در رابطه با امداد،بهداشت و درمان جنگ و مجروحین 0
- بررسی و درمان پیشنهادات لازم برای تقویت بنیه دفاعی درمحدوده امداد و بهداشت و درمان جنگ 0
- پیگیری امور مجروحین در حین عملیات و حوادث ناشی از جنگ و ادامه درمان و عوارض زودرس و دیررس و نظارت برحسن انجام آن 0
- جمع آوری گزارشات و اطلاعات کارهای انجام شده و جمع بندی و ارزیابی آنهاو ارائه گزارش به شورایعالی دفاع وکمیسیون بهداری مجلس و هیئت دولت 0
- ارائه پیشنهادات به سازمان رزمی و دست اندرکار امداد، بهداشت و درمان جنگ در زمینه های علمی ،تحقیقاتی و اجرائی 0
- برنامه ریزی و هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای جمع آوری و تدوین تجربیات امدادی و بهداشت ودرمانی جنگ (تحقیقات طب رزمی )
- هماهنگی و نظارت در جهت پشتیبانی امدادی ،بهداشت و درمانی در زمینه های پیش بینی نشده (از جمله نهضتها)0
4-تشکیلات
ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ متشکل از نمایندگان تام الاختیار مسئولین سازمانها ،نهادها و وزارتخانه های زیر میباشندومسئول ستاد به پیشنهاد معاون هماهنگی و نظارت بر امور دفاعی و باحکم نخست وزیر تعیین می گردد و دبیر خانه ستاد در نخست وزیری بوده و مسئول آن توسط مسئول ستاد منصوب میشود:
1- بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران 0
2-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 0
3- جهاد دانشگاهی 0
4-جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0
5-وزارت جهاد سازندگی 0
6-وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 0
7-ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 0
8-وزارت فرهنگ و آموزش عالی (تا زمانی که امکانات بهداشتی و درمانی دارد0
9-نخست وزیری (معاون امور دفاعی )0
بمنظور ارائه بیلان کار و بررسی مشکلات و موانع و تصمیم گیریها جلسه این ستادبه ریاست جناب نخست وزیر با حضور وزراء و مسئولین نهادها و سازمانهای فوق الذکر و نماینده تام الاختیار هر سه ماه یکبار و در مواقع مقتضی جلسات فوق العاده تشکیل میگردد0
ستادمرکزی امداد ودرمان جنگ واحدهائی دراستانها(مناطق پشتیبانی و مناطق جنگی )خواهد داشت که تعیین خط مشی و هماهنگی بین این واحدها ونظارت بر عملکرد آنها طبق آئین نامه مربوط با ستاد مرکزی است 0
5-ارتباطات و نحوه عملکرد
- ستادمرکزی امدادودرمان جنگ به عنوان عالیترین مرجع هماهنگی در موارد امداد ،بهداشت و درمان جنگ میباشدکه امکانات ارگانهای ذیربط را به تفکیک مورد ارزیابی قرار داده و توان هرارگان و نهاد را در کمک به امداد و بهداشت و درمان جنگ سنجیده وبراساس شرح وظایف دستگاه دقیقا مشخص و معین میکندوبراساس اهداف ووظایف تعیین شده در این آیین نامه امور هماهنگی و نظارت بر اجرای موارد و تصویب نامه ها را پیگیری می نمایند0
- نیازمندیها از قرارگاه عملیاتی منطقه جنگی به بهداری کل سپاه و بهداری ستاد مشترک ارتش بر حسب مورد اعلام میگرددو از این مراکز به ستاد مرکزی امداد و درمان ارائه وستاد براساس نیازهای اعلام شده برنامه ریزی نموده و مسئولیت تامین نیازها طبق برنامه به وزارتخانه هاوارگانهای ذیربط وستادهای پشتیبانی اعلام میگردد0
- در مواقع عملیات نیازهای فوق العاده مستقیما از بهداری کل سپاه و بهداری ستاد مشترک به وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط اعلام و رونوشت به ستاد مرکزی جهت اطلاع و هماهنگی و نظارت و پیگیری لازم ارسال میگردد0
- هماهنگی و پیگیری و نظارت برای تصمیمات متخذه در ستادمرکزی 0
ازطریق دبیر خانه ستاد امداد و درمان جنگ انجام میشود و امور اجرائی توسط ارگانهای ذیربط پیگیری میگردد0
- کلیه موارد اقدام شده ازسوی وزارتخانه ها و نهادهاوابلاغیه های آنها به واحدهای استانی به دبیر خانه ستاد مرکزی جهت اطلاع و پیگیری و به ستاد پشتیبانی استان جهت پیگیری و هماهنگی دراجراء نیز رونوشت داده میشود و ستاد پشتیبانی استان با مراجعه به واحدهای استانی با توجه به ابلاغیه وزارتخانه و نهاد مرکزی پیگیری و اقدام می نماید0
6-اعتبار مالی
اعتبار مورد نیاز ستادهای پشتیبانی امدادو درمان جنگ وهزینه های ستادی ستادهای امداد و درمان مناطق جنگی توسط ستادامداد ودرمان جنگ نخست وزیری مورد ارزیابی و از محل اعتبارات ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده )با تصویب هیئت وزیران از طریق ،ستاد امداد و درمان جنگ نخست وزیری در اختیار استانداران ذیربط قرار می گیرد تا به روشی که مشخص می گردد هزینه گردد0
- اعتبار مورد نیاز ستاد امداد و درمان جنگ نخست وزیری از محل ردیف اعتبارات فوق الذکر با تصویب هیئت وزیران در اختیارمسئول ستاد قرار می گیرد0
- بدیهی است هزینه مراکز امدادی ،بهداشتی و درمانی و اقدامات مربوط در مناطق عملیاتی برحسب مورد بموجب مقررات مربوط به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارتش جمهوری اسلامی خواهدبود0
تبصره - آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی مورد نیازدررابطه با این آیین نامه با تصویب ستاد امداد و درمان جنگ نخست وزیری و ابلاغ نخست وزیر برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا است 0
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12009
تاریخ تصویب :
1365/02/14
تاریخ ابلاغ :
1365/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :