جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 6254 29/2/1365

وزارت جهاد سازندگی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/65 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت جهادسازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه اجرائی موضوع بند (م )قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندرادرخصوص اعتبارات جهادسازندگی بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1-بودجه جهاد سازندگی شامل سه بخش بشرح زیر میباشدکه با رعایت مفاد قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندو مغاداین آئین نامه در جهت انجام فعالیتهائی که در قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی تعیین شده است براساس موافقتنامه های متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف میباشد0
الف - اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت بصورت ملی (ازطریق دفتر مرکزی )در قانون بودجه سالانه کل کشور منظور شده است 0
ب - اعتباراتی که از محل درآمدهای اختصاصی جهاد در قانون بودجه سالانه کل کشور منظور شده است 0
ج - اعتباراتی که در پیوست شماره 1 قانون بودجه سالانه ذیل جهاد سازندگی استانها و نیز سازمانهای امور عشایری استانها که از محل درآمد عمومی دولت منظور گردیده است 0
ماده 2-سهم اعتبارات مورد نیاز مرکز و استانها از محل اعتبارات بند(الف ) و (ب ) ماده 1 با توجه به سقف اعتباری هر استان در هر یک طرحها و سقف اعتباری هر یک از طرحهای مذکور در ذیل ردیف 149500 توسط شورای مرکزی جهادسازندگی تعیین و به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد0اعتبارات هر یک از شهرستانهای تابعه استان در قالب اعتبارات ابلاغی فوق الذکر توسط شورای جهاد سازندگی استان تعیین و به واحدهای تابعه ابلاغ خواهدشد0
ماده 3-وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آیین نامه از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ردیفهای 149500 و149501 قانون بودجه سالانه برحسب نیاز در حدود اعتبارات تخصیص یافته ردیفهای مذکور با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی جهادسازندگی که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده است توسط خزانه به حسابهای موضوع ماده 4 این آئین نامه حسب موردمنتقل خواهدشد0
ماده 4-وجوه اعتبار موضوع بندهای (الف )و (ب )ماده 1 به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد وزیر جهادسازندگی و یا مقام مجاز ازطرف وی و معرفی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استانها و شهرستانها به پیشنهاد شورا یا مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل نزدیکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده یا میشود واریز خواهد گردید0
چکهای صادره از این حسابها حداقل با دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضاء مسئول امور مالی جهاد سازندگی خواهدبودکه بترتیب فوق به بانک معرفی شده یا میشوند قابل استفاده است 0
ماده 5- اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع بند (ج ) ماده 1 آئین نامه با در خواست تخصیص اعتبار توسط شورای جهاد سازندگی استان مربوط با رعایت مقررات مربوطه تخصیص داده خواهد شد0وجوه لازم جهت انجام هزینه های مربوطه درحدوداعتبارات تخصیص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه استان با درخواست وجه مسئول امور مالی جهاد سازندگی استان مربوط که باید قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده باشند از طرف خزانه به حساب بانکی جهاد سازندگی استان مربوط که توسط خزانه افتتاح شده یا میشود واریز خواهد شد0
ماده 6-مسئول امور مالی وزارت جهاد سازندگی پس از تایید شورای مرکزی توسط وزیر جهاد منصوب و مسئول امور مالی در استان با انتخاب شورای جهاد استان و تائید شورای مرکزی و یامقام مجاز از طرف ایشان تعیین میشود و مسئول امور مالی شهرستان با انتخاب جهاد شهرستان و تائید شورای جهاد استان یا مقام مجاز از طرف ایشان تعیین میگردد0
ماده 7-مسئول امور مالی جهاد مرکز مسئولیت درخواست وجه ،اداره امور حسابداری ،پرداخت هزینه ها ،نگهداری حسابها ،حفظ اسناد، تحویل و تحول و نگهداری وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار نظارت بر حساب اموال جهاد عهده دار میباشد0مسئولیت امور فوق الذکر در جهاد استان ،شهرستان بترتیب با مسئول امور مالی استان و یا شهرستان خواهد بود0
ماده 8-مسئولیت تشخیص انجام تعهد ، تسجیل و صدور حواله در مرکز بعهده وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی و در استانها و شهرستانها بعهده شورای جهادسازندگی استان مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنان خواهد بود0
ماده 9-نصاب و نحوه انجام معاملات ،میزان پیش پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد و مدارک و اسناد هزینه های انجام شده تابع ضوابطمقرر در قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 خواهد بود 0
ماده 10-برای پرداخت هزینه های مراکزجهاداستانهادرحدوداعتبارات ابلاغی از محل وجوه دریافتی از خزانه به تشخیص وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان وجوه لازم توسط مسئول امورمالی جهاد سازندگی بحساب بانکی جهادسازندگی استان حواله میگردد0مراکز جهادموظفند فهرست هزینه های انجام شده را به امور مالی دفتر مرکزی ارسال نمایند0
ماده 11-برای پرداخت هزینه های واحدهای جهادسازندگی در شهرستانها تنخواه گردان مناسبی در حدود اعتبارات ابلاغی هر شهرستان ازمحل وجوه دریافتی از جهاد مرکز به تشخیص شورای جهاد سازندگی استان بحساب بانکی جهاد شهرستان واریز خواهد شد0پرداختهای بعدی در قبال ارسال فهرست هزینه های انجام شده یا اسناد هزینه و یا به صورت افزایش تنخواه گردان مجاز خواهد بود0
ماده 12-در مواردی که بعللی محاسبه دقیق وپرداخت بهای کالای تحویل شده و یا کار انجام شده مقدور نبوده و یا تهیه اسناد و مدارک مربوط به فوریت میسر نباشد جهاد سازندگی مجازاست مبلغ متناسبی با توجه به کار انجام شده یا کالای تحویل شده بطور علی الحساب به ذینفع پرداخت و پس از رسیدگی وتعیین شدن قطعی و تهیه اسناد و مدارک مربوطه به هزینه های قطعی منظور نماید0
ماده 13-در مواردی که بعللی انجام کار یا تحویل کالا بدون دریافت تمام وجه مورد معامله امکان پذیر نباشد جهاد سازندگی مجاز است تمام وجه را بعنوان علی الحساب موقت به ذینفع پرداخت و پس از تهیه اسناد و مدارک مربوط به هزینه قطعی منظور نماید0
ماده 14-کلیه اسناد هزینه های انجام شده در شهرستانها بایستی به امضاء مشترک مسئول امور مالی جهاد سازندگی شهرستان و مقام مجاز از طرف شورای جهاد سازندگی استان برسد0مسئول امور مالی جهاد - شهرستان موظف است فهرست هزینه های انجام شده فوق و سایر پرداختها را تهیه وپس ازامضای خود و مقام مجاز فوق الذکر به جهادسازندگی استان مربوط ارسال نمایند0
ماده 15-کلیه اسناد هزینه هائی که در مراکز جهادسازندگی استانها انجام میشود بایستی به امضاء مشترک مسئول امور مالی و مقام مجاز از طرف شورای جهاد سازندگی مربوط برسد0مسئولین امور مالی جهاد سازندگی در استانها موظفند فهرست هزینه های انجام شده و سایر پرداختها در مرکز استان و همچنین فهرست هزینه های انجام شده و سایر پرداختهای واصله از شهرستانها را پس از امضای خود و مقام مجاز از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی استان برای مسئول امور مالی جهادسازندگی در تهران ارسال دارند0
اسناد هزینه های واصله از شهرستانها و اسناد هزینه های انجام شده در مراکز استان از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه در جهادسازندگی مرکز استان مربوطه نگهداری خواهدشد0
ماده 16-کلیه اسناد هزینه های انجام شده در مرکز باامضای مسئول امور مالی جهادسازندگی یا مقام مجاز از طرف وی و وزیر جها د- سازندگی یا مقامات مجاز از طرف ایشان به هزینه قطعی منظورمیگردد مسئول امور مالی جهادسازندگی مکلف است با توجه به هزینه های انجام شده و سایر پرداختها در مرکز و فهرست هزینه های انجام شده واصله از استانها حسابهای کل دریافت و پرداختها و ترازنامه های ماهانه و سالانه جهاد سازندگی را تهیه و در دو نسخه تنظیم نماید و یک نسخه راجهت درج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال و نسخه اصل را همراه اسناد هزینه های انجام شده و ضمائم مربوطه بنحوی نگهداری نماید تا در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین واعلام میشودبه دیوان مزبورارائه نماید ماده 17-الف - وزارت جهاد سازندگی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به حساب شماره 345 که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است واریز نماید0
ب - خزانه مکلف است مبلغ واریز شده بحساب مزبور را در هر یکماه به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور گزارش نماید تا معادل اعتبار لازم معادل وجوه واریز شده مزبور از محل اعتبارجهادسازندگی منظوردر حساب فوق به وزارت مزبور تخصیص داده شود0
ماده 18-اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین - نامه خریداری و یا ایجاد میشود اموال دولتی محسوب میگردد0 ماده 19-مسئولین امور مالی جهاد مکلفند تا پایان فروردین ماه هر سال مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان اعتبارات موضوع این آییننامه را بخزانه واریز نمایند0
ماده 20-در اجرای بند (ی ) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی دولت مستثنی هستند0 وزارت جهاد سازندگی موظف است هر چهار ماه یکبار فهرست هزینه ها و عملیات جهادسازندگی را همراه با گزارش توجیهی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی و نخست وزیری ارسال دارد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12012
تاریخ تصویب :
1365/02/28
تاریخ ابلاغ :
1365/03/04
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :