جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - عبارت (دادیار دادسرای انتظامی قضات )از صدر گروه 4 ماده یک آئیننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی مصوب 1351 حذف و عین عبارت مزبور به آخر گروه 5 آئینامه مزبور اضافه میشود قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدوشصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12019
تاریخ تصویب :
1365/02/18
تاریخ ابلاغ :
1365/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :