جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

شماره 39254/ت 23744 هـ

وزارت جهاد سازندگی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1346/8-4753/105 مورخ 24/8/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (48) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آییننامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) میتواند برای تکمیل عملیات طرحهای ایجاد تأسیسات زیربنایی جهت احداث پایگاههای پرورش ماهی و میگو به شماره طبقهبندی 40105214 و مطالعه و احداث بنادر صیادی به شماره 40907225 مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، از محل درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت موضوع تبصره یاد شده استفاده نماید.
ماده 2- به بانک مرکزی اجازه داده میشود ضمن انتخاب بانک عامل (کارگزار)نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آییننامه از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام و وجوه حاصل از فروش اوراق یاد شده را به حساب جاری ویژهای که برای این منظور به نام خزانه نزد بانک عامل (کارگزار) افتتاح خواهد شد واریز نماید.
ماده 3- وجوه واریز شده به حساب خزانه طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی فوق و سازمان مدیریت و برنامهریزی هزینه میگردد.
ماده 4- با توجه به ماهیت و زمان بازگشت سرمایه در این قبیل طرحها، سود علیالحساب این اوراق نوزده درصد (19%) تعیین میگردد که هر سه ماه یکبار به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد اوراق مشارکت با امضای رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی انتشار مییابد و ارزش و تعداد قطعات آنها توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
ماده 5- وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) تمهیدات لازم را برای تأمین هزینههای مربوط به تبلیغ، کارگزاری، حسابرسی و انتشار اوراق مشارکت از محل منابع مربوط به فروش آنها معمول میدارد و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت مینماید.
ماده 6- بانک مرکزی موظف است در جهت تضمین اصل و سود متعلق به اوراق مشارکت به عموم از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در مقابل اعتبارات لازم جهت پرداخت سود علیالحساب در هر دوره و ضمانتهای لازم جهت بازخرید اوراق مشارکت در سررسید و سود متعلق به آن را تأمین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه مینماید.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف است ضمن هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به تأمین و پرداخت سود علیالحسای اوراق مشارکت در مقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید و همزمان مبالغ پرداختی بابت سود علیالحساب طرح را به دستگاه اجرای ذیربط اعلام کند.
ماده 8- سازمان حسابرسی به عنوان امین موضوع این آییننامه تعیین میگردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصارف وجوه اوراق در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نسبت به تعیین سود قطعی اوراق مشارکت طرح اقدام کند. سود قطعی به کسر سودهای علیالحساب پرداخت شده در طی مدت اوراق مشارکت از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه کل کشور تأمین و در خاتمه مدت اوراق مشارکت طرح پرداخت خواهد شد.
ماده 9: بانک عامل (کارگزار) موظف است در صورت تمایل بعضی از دارندگان اوراق مشارکت در جهت فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسید آن، نسبت به بازخرید آن اوراق به مبلغ اسمی آن و یا محاسبه سود علیالحساب متعلق در تاریخ بازخرید، اقدام کند و در مقابل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعتبار لازم جهت اوراق بازخرید شده را در اختیار بانک عامل قرار میدهد.
ماده 10- کل اوراق مشارکت توسط بانک عامل (کارگزار) در یک نوبت و در ظرف مدت معین به عموم عرضه خواهد شد.
ماده 11- وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) موظف است با فراهم نمودن تمهیدات لازم مطابق آییننامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت در بورس اوراق مذکور در این آییننامه را به بورس ارایه نماید. بورس اوراق بهادر تهران موظف به پذیرش و انجام معامله در بورس میباشد.
ماده 12- این آییننامه از تاریخ تصویب لازمالاجراء میباشد.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16250
تاریخ تصویب :
1379/08/29
تاریخ ابلاغ :
1379/09/15
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :