جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 91054 1/10/1365

وزارت کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 19/5/1365 بنابه پیشنهاد شماره 4017/م مورخ 22/2/1365 وزارت کشور،آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی رابشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- در این آئیننامه منظور از انجمن ،جمعیت ،اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب ،پیشه ،حرفه و تجارت معین تشکیل می گردد و در یک محدوده جغرافیائی شهری اشتغال دارند 0
ماده 2- طبقه بندی صنوف (با توجه به نوع فعالیت آنها)
الف -انجمن ،جمعیت و کانون و000تشکیلاتی است که بوسیله دارندگان پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده اهداف برنامه هاو رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد اعم ازاین که دارای قانون و مقررات خاص باشند یا نباشند مانند پزشکان ، وکلای دادگستری ،روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی ، جامعه داروسازان و کانون صنفی فرهنگیان ،کانون بازنشستگان و امثال آن 0
ب - اتحادیه های صنفی مشتمل بر واحدهای اقتصادی و یا خدماتی که فعالیت آنها در محل ثابت یا سیار باشد مانند:
اتحادیه آهن فروشان ،خبازان ،خرده فروشان و000
تبصره 1- صنوفی که مشتمل بر بند الف از ماده 2 آئین نامه میشوند میبایست دارای اساسنامه ای باشند که نکات زیر در اساسنامه آنان رعایت شده باشد:
1- ارکان تشکیلات (تعریف ،شرح وظایف ،و اختیارات ،هیئت مدیره و نحوه انتخابات )
2- منابع مالی و آئین نامه مربوطه 0
3- شرایط عضویت
4- نحوه انحلال
5- حوزه فعالیت
تبصره 2- اتحادیه های که مشمول بند ب از ماده 2 این آئین نامه می باشند میبایست یک نسخه از شرح وظایف صنفی خود را طبق قانون نظام صنفی به وزارت کشور تسلیم نمایند0
ماده 3- اتحادیه های صنفی که انتخابات آنها براساس قانون نظام صنفی انجام میشود همچنین صنوفی که مشمول بند الف از ماده 2این آئیننامه میشوند موظفند مدارک ذیل را در تهران و شهرستانهاجهت اخذ پروانه فعالیت به فرمانداری محل تسلیم نمایند:
الف -فرم تکمیل شده تقاضای ثبت طبق نمونه وزارت کشور
ب - فرم مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره طبق برگه مشخصات وزارت کشور0
ج - تصویر تمام صفحات شناسنامه هر یک از اعضای هیئت مدیره 0
د - گواهی عدم سوءپیشنه و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی هریک از اعضای هیئت مدیره
ه - عکس جدید هریک از اعضای هیئت مدیره 6 قطعه
و - یکبرگ تاییدیه مبنی بر اعلام صحه انتخابات (صرفا در مورد اتحادیه های صنفی )از طرف انجمن نظارت بر انتخابات
ماده 4- مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به تشکیل پرونده وتقاضای صدور پروانه وزارت کشور می باشد0
ماده 5- اتحادیه و انجمنهای فوق الذکر موظفند یک نسخه از نشریات خود را مرتبا به وزارت کشور ارسال نمایند0
ماده 6- مسئولین انجمن هاو اتحادیه های صنفی موظفند که برای برگزاری سمینار و اجتماعات عمومی برنامه اجرائی خود را خارج از شرح وظایف مندرج در قانون نظام صنفی میباشد حداقل سه روز قبل به اطلاع وزارت کشور رسانیده و مجوز لازم را کسب نمایند0
ماده 7- انجمنهاواتحادیه های صنفی حق فعالیت سیاسی و یاوابستگی به احزاب و گروههای سیاسی بنام انجمن و اتحادیه را ندارند0
ماده 8- در صورت بروز تخلفات مندرج در ماده 16 قانون احزاب و نیز تخلفات در اجرای این آئیننامه ،کمیسیون ماده 10 قانون مزبور براساس ماده 17 همان قانون اقدامات قانونی را حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت هرشکایت به مرحله اجراء درخواهد آورد0
ماده 9- پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرائی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه وسیله وزارت کشوربه کمیسیون ماده 10 این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد0
ماده 10- تایید صلاحیت اعضاء هیئت مدیره انجمنها و اتحادیه های صنفی و نظارت بر فعالیت و جلوگیری از تجاوز آنهااز حدود قانون احزاب و آئیننامه اجرائی آن و رسیدگی به تخلفات با کمیسیون ماده 10 می باشد0
ماده 11- کلیه اتحادیه های صنفی و انجمنهائی که مشمول بند الف از ماده 2 این آئیننامه میشوند برطبق مقررات خاص خود عمل نموده و اجرای این آئیننامه صرفا جهت صدور پروانه از لحاظ نظارت بر فعالیت آنان می باشد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12187
تاریخ تصویب :
1365/05/19
تاریخ ابلاغ :
1365/10/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :