جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 8950 29/9/1365

وزارت کارو امور اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/9/1365 با توجه به مرقومه شماره 6154/64 مورخ 15/10/64 ریاست جمهوری و پیشنهاد شماره 23904/پ مورخ 18/12/64 وزارت کارواموراجتماعی آئیننامه اجرائی شوراهای اسلامی کارموضوع مصوبه شماره 30450 مورخ 25/8/1364 هیئت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمودند:

1- ماده 17 به شرح ذیل اصلاح گردد:
ماده 17- ((نماینده مدیریت در شورا(که عضویت شورای اسلامی کاررا عهده دار است )نظرات مدیریت در زمینه موارد مطروحه در ماده 19 قانون را به موقع به اطلاع شورا رسانده و شورا نیز موظف است نظر خود را در اسرع وقت به اطلاع مدیریت برساند0))
2- ماده 28 لغو و شماره مواد بعدی مصوبه بترتیب اصلاح گردد0
3- ماده 50 به ماده 49 تغییر یافته و بترتیب ذیل اصلاح گردد:
ماده 49- ((مکان و وسائل متناسب جهت انجام کار شورا با توافق مدیریت در اختیار شورا قرار خواهد گرفت 0))
نخست وزیر- میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12184
تاریخ تصویب :
1365/09/16
تاریخ ابلاغ :
1365/10/06
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :