جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 90770 29/9/1365

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 1702/م مورخ 17/7/64 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و باستناد ماده 31 آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب مهرماه
1363 و طبق ماده 3 قانون مذکور وتبصره های ذیل آن تصویب نمودند:

در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان تعداد 30 دهستان شامل روستاها،مزارع و مکانهادر محدوده جغرافیائی معین مطابق باکروکی و نقشه های 250000:1 ضمیمه بشرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1- دهستان گلمکان
بمرکزیت روستای گلمکان شاما روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- احمدآباد2- اسجیل 3- ارکی 4- اسمعیل آباد5- امامزاده یحیی 6- بغل بید 7- بندورآباد8- بهارستان 9- پایه 10- تلخ آباد11- جنت آباد 12- چاه ملا13- چنار 14- حسن آقه 15- حسین آباد 16- خسروآباد 17- خوشاب 18- خیرآباد 19- دولت آباد 20- دونگ 21- ده نو 22- سلطان آباد اسجیل 23- سنگ سفید 24- عاشقان 25-عباس آباد 26- عبدل آباد 27- عشق آباد 28- عیش آباد 29- قصرهلال 30- قلعه نو آستانه 31- قلعه نودام 32- قلعه نو هاشم آباد 33- کاهدر 34- کاهو 35- کشوه 36- کلاته یوسف خان 37- کمرستان 38- گاوطرناو 39- گلستان 40- گلمکان 41- گوشکان سفلی 42- گوشکان علیا 43- ماواء44- مهرآباد 45- نوپارو 46- نوزاد 47- هاشم آباد 48- هشت آباد 49- یکه لنکه
2- دهستان پائین ولایت
بمرکزیت روستای کلاته منار شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- اسمعیل آباد 2- برج موری 3- بریلی 4- بوته گز 5- بوته مرده 6- پس خوری 7- جری خشک سفلی 8- جری خشک علیا 9- چاه اقطائی 10- چاه سیدهاشم 11- چاه ضرابی 12- چاه کلاته منار 13- چاهک ملکی 14 چاه گاو برج 15- چاه ماشاالله 16- حاجی آباد 17- حسن آباد 18- حسین آبادمحمد19- خارزار20- درخت بید 21- دهنه چهل 22- رباط ماهی 23- رحیم آباد 24- سپاه بالا 25- شورک ملکی 26- صالح خانی (صالح آباد)27- عظیم آباد28- قرنه سفلی 29- قرنه علیا30-قلعه پختوک 31- قلعه نوخارزار 32- قهوه خانه چاهک 33- قیچی در34- کلاته احمدسرا35- کلاته حاجی نظر 36- کلاته عبدل 37- کلاته قلی 38- کلاته کاریزنو 39-کلاته کربلائی قدم 40- کلاته منار 41- کلاته میزا جانی 42- کوه کلاته یعقوبی 43- کوه سفیدبالا 44- کوه سفیدپایین 45- گاوبرج 46- گله چشمه 47- گیم زود 48- نصرآباد 0
3- دهستان پیوه ژن
بمرکزیت روستای امام تقی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آشکاری 2- آوارشک 3- ابرشک 4- احمدآباد 5- اسلام قلعه 6- اسمعیل آباد 7- اسماعیل آباد 8- امام تقی 9- انکه 10- ایستگاه راه آهن ابومسلم 11- ایستگاه راه آهن کاشمر12- بازه حور13-بیرم آباد 14- پیوه ژن 15- تلخ آباد 16- تگروک سفلی 17- تگروک علیا 18- جمال ده 19- چشمه محمد میرزا20- حاجی آباد 21- حاجی آباد 22- حاجی آباد 23- حسین آباد 24- درخت سفیدار 25- دلبران 26- دوتلخی 27- ده علیا 28- ده ملا 29- دیزباد سفلی 30-رازونک 31- رباطسفید 32- زمان آباد 33- زیارت 34- سلطان آبادنمک 35- سیرزار 36- شرکت خدماتی روستای دیزباد 37- صیدآباد 38- عباس آباد 39- فخرداوود40- قاریچه 41- قاسم آباد 42- کاظم آباد 43- کج النگ 44- کلاته پیر 45- کلاته حافظ 46- کلاته روکال 47- کلاته خان نایب 48- کلاته سازنده ها49- کلاته سیداحمد 50- کلاته شورا 51- گدیکه 52- گل بقرا 53- گونجوک بالا 54- گونجک پایین 55- مجتمع دانه مرغ خراسان 56- معدن سنگ آهن 57- معدن سنگ پیرکش روکال 58- معدن سنگ سلطان آباد 59- معصوم آباد 60- مهدی آباد 61- نیرآباد62- نی زار 63- نیم ایستگاه رازونک 0
4- دهستان زاوین
به مرکزیت روستای زوسفلی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آب کمه 2- الملق 3- اوردکن 4- ایرارق 5- بابافجی 6- باغکند 7- بچه اورج 8- برده 9- چنار10- حصارشوری 11- خماری 12- خواجه مراد13- خورسفلی 14- خورعلیا15- خوروسطی 16- دوآبی 17- زوسفلی 18- زوعلیا19- سررود20- سلامت نهه 21- شورستان 22- شوری کارگزار 23- طرقطی 24- علی دولی 25- قرتیکان 26- قره پالچق 27- قره پوشان 28- قره توه 29- قلعه نو 30- قلیچ آباد 31- کلاته حاجی اسمعیل 32- محمدآباد زاوین 33- ممی آباد
5- دهستان کبودگنبد
بمرکزیت روستای جلیل آباد شامل روستاها،مزراع و مکانهای زیر:
1- آق داش 2- آق سو 3- ارچنگان 4- اسق سو 5- ایده لیک 6- باغ چشمه سفلی 7- باغ چشمه علیا 8- پاسگاه بولان 9- جلیل آباد 10- چرم کهنه 11- چرم نو 12- چلاق 13- چکاب 14- حصار حاجی اسماعیل 15- حمام قلعه 16- خان ابدال 17- خشت بختیاری 18- خشت نادری 19- خلج سفلی 20- خلج علیا 21- دربند ارغونشاه 22- دوه داشی 23- ده چه 24- جرف 25- سلطان آباد 26- سیرزار 27- سینی کهنه 28- سینی نو 29- قاباخ 30- قره سو 31- قره پوشان 32- قلعه زو 33- یولقونلی 34- کوچان 35- گرو 36- نفته 37- نورچه 38-یکه توت سفلی 39- یکه توت علیا 0
6- دهستان پساکوه
به مرکزیت روستای امیرآباد شامل روستاها،مزراع و مکانهای زیر:
1- آبگرم 2- المتو 3- المتین 4- النگ ساریخان 5- النگ علی بای 6- باغگاه 7- بام چنار 8- تقی آباد 9- جغراتین 10- جنگل خواجه 11- چشمه سفید 12- چهچه 13- خواجه دنبلان سفلی 14- خواجه دنبلان علیا 15- خواجه روشنائی 16- درغز سفلی 17- درغز علیا 18-ذیلاوا 19- سرجنگل 20- سرچشمه 21- سلطان قلی 22- سنگام 23- سه پنجه 24- سیرزار25- طاهرآبادبربریها26- طاهرآبادترکها27- قلعه میانه 28- قوشخانه 29- کال پرنده 30- کرتاش 31- کلاته آقابیک 32- کلاته اسماعیل بیک 33- کلاته برج 34- گل بوته 35- محله شش انگشتی 36- ملامرشد 37- مومن آباد38- نرو 39- نیازی 40- امیرآباد 41- نیشابورک 0
7- دهستان تجن
بمرکزیت روستای سنگر شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آصف آباد 2- پنج چاهی 3- جهند سفلی 4- جهندعلیا 5- چاه حاجی دوست کام 6- چاه سرتیپ 7- چاه عباس 8- چاه نوروز 9- دولت آباد 10- سنگر 11- شیرتپه 12- صمدآباد 13 - فرودگاه تپه سفید 14- قاسم آباد 15- قلعه قصاب 16- قوش سربزی 17- قوش عظیم 18- کچولی 19- کرم آباد 20- کلاته مره ای 21- نوروزآباد 0
8- دهستان شاندیز
بمرکزیت روستای ارچنگ شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- ابرده سفلی 2- ابرده علیا 3- ارچنگ 4- چاه خاصه 5- حسن آباد 6- حصارسرخ 7- خادر 8- دشت حوض رباط 9- زشک سفلی 10- زشک علیا 11- ساغشک 12- سرآسیاب 13- سوران 14- ویرانی 15- شاهی ده 16- شمع علی 17- فرخ آباد 18- قرقی 19- کاریز محله 20- کاریزنوخوردو 21- کلاته ابراهیم خان 22- گراخک 23- گلوبند 24- لنگر 25- مرغداری جوجک 26- مرغداری شاندیز 27- محله زشک سفلی 0
9- دهستان میان ولایت
بمرکزیت روستای عسگریه شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- ابراهیم آباد ناظریه 2- اشک زری 3- اکبرآباد 4- اکبرآباد شاهراه 5- امام قلعه 6- امامیه عشق آباد7- امیرآباد 8- ایستگاه خاکشناسی 9- بازمرگان 10- بازه کلاغ 11- بقائی 12- بشنو 13-به آباد 14- پایین ده 15- پری آباد 16- پست برق ناظریه 17- پل سنگ 18- توپ درخت 19- جلالی 20- جوادیه 21- جهادآباد 22- چاه حبیب پزشکی 23- چاه ملا 24- چاه نو 25- چغرالنگ 26- چهچه 27- چنار سوخته 28- حسن آباد شاهراه 29- حسین آباد شیرحصار 30- حسین آبادگوشه 31-حمیدیه کلاته جانی 32- خان سعادت 33- خطایان 34- دندانه 35- دوین 36- رباطو 37- روغنگران 38- ریحان 39- ساغروان 40- سروآباد 41- سنگبری الوان خراسان 42- سنگ سیاه 43- سهل الدین 44- سیدآباد کمینگران 45- شاه نیاز 46- شرکت آپادام پلاس 47- شرکت ایران کارت 48- شرکت سهامی خاص ریسندگی جامع مشهد 49- شرکت شن بتون مشهد 50- شرکت صنایع چوبی بنکدار 51- شرکت دیگهای فولادی ایران 52- شقا 53- شیرحصار 54- عباس آباد 55- عبدل آباد 56- عسگریه 57- علی آباد 58- علی آباد امام 59-فتح آباد افشار 60- فتح آبادیزدیها 61- فیلیان 62- قادرآباد 63- قائم آباد 64- قره تپه 65- قزل حصار 66- قلعه سیاه 67- کارخانه آسفالت ساغران 68- کارخانه بذر پیشرو 69- شرکت پروفیل باز70- شرکت صنایع شیمیایی 71- شرکت پوست وچرم 72- کارخانه صنایع گازی 73- کارخانه مشهدفوم 74- کمین گران 75- کلاته اسمعیل 76- کلاته حاجی خادم 77- کلاته حسن 78- کلاته رجب 79- کلاته قربان 80- کلاته علی 81- کلاته محمدباقر 82- گناباد 83- کورده 84- ماهی خوار 85- مرغداری یاوری 86- مسگران 87- محمدآبادقائم مقامی 88- موسسه کشاورزی نوین 89- ناظریه 90- نورآباد0
10- دهستان طرقبه
بمرکزیت روستای حصارگلستان شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- اختریه 2- اردمه 3- ازغند 4- امامیه 5- برناباد 6- بیلدر 7- بیمارستان مسلولین 8- پنج بازه 9- تجر 10- تقی آباد 11-جاغرق 12- چاهشک 13- چشمه سرخ 14- حسین آباد جلدک 15- حصارگلستان 16- خان رود 17- خلج 18- ده بار 19- دهنو 20- زری علیاوسفلی 21- سربرج 22- سرزآب سفلی 23- سرزآب علیا 24- سیرزارسفلی 25- سیرزارعلیا 26- شلگرد 27- صفی آباد 28- ویلاشهر 29- طرقدر 30- عنبران 31- فیانی 32- قاسم آباد 33- کردینه 34- کلاته آهن 35- کلاته خاتون 36- کلاته درخت بید 37- کلاته دیزدر 38- کلاته ضابطیان 39- کلاتع عبدل 40- کلاته عبدل 41- کلاته نصرالله 42- گنگ 43- گلستان 44- مایان سفلی 45- مایان علیا 46- مایان وسطی 47- مچ 48- معدن سرب اردمه 49- مغان 50- می نوشک 51- نصیرآباد 52- نصوح آباد 53- نقندر 54- نوچاه 55- وکیل آباد 0
11- دهستان رادکان
بمرکزیت روستای رادکان شامل بر روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آبگاهی 2- احمدآباد موچنان 3- احمدآباد چهچه 4- اسمعیل آباد 5-امامزاده ابراهیم 6- امامزاده (باروئی )7- امرچگان 8- ایذه لق 10 - ایل آباد 11- بابا سوهانی 12- باروئی 13- بش حوض 14- یک تیمور 15- بهمن جان سفلی 16- بهمن جان علیا 17- بیرم شاه 18- جعفرآبادیک 19- جعفرآباددو20- چمگرد 21- چمن گاو باغ 22- چهار حوض اخلمد23- چهل چشمه 24- چهچه 25- چهچه کوچک 26- حاجی آباد 27- حسن نجار 28- حسین آباد 29- حسین آباد کوهستانی 30-حکیم آباد 31- خریج 32- خواجه گرداب 33- دلمه علیا 34- رادکان 35- رضاآبادگیجان 36- ریاض 37- زینگر 38- سوهان 39- سیدآباد40- شاه قلی 41- عبدل آباد کوهستانی 42- عصمت آباد 43- علی آباد 44- علی آباد بهمن جان 45- غازان کلاته 46- قدیرآبادپرک 47-قرق 48- قره چهچه 49- قزل حصار 50- قزل کن 51- قصرآب 52- قمشلی 53- قیاس آباد 54- کلاته جعفر 55- کلاته خیرآباد 56- کلاته ذیاب 57- کلاته سادو 58- کلاته شرف 59- کلاته غیب علی 60- کلاته منصوری 61- گروه 62- گلچین 63- گوارشکان 64- گمجان 65- مجیدآباد 66- محمدآباد موچنان 67- مریچگان 68- مریچگان سادات رضوی 69- مزرعه تلکی 70- مزرعه موفق 71- مغان 72- موسی آباد 73- مومن آباد 74- موچنان 75- نصرآباد 76- افضل آباد 0
12- دهستان آبروان
بمرکزیت روستای آبروان شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آبروان 2- آب مال 3- اره 4- اولنگ شاهی 5- ایستگان دامپروری عباس آباد 6- بیاوند 7- تپه نادر 8- تق تقونک 9- تنگل شورعلیا 10- تنگل شورنو 11- تیموردآباد12- جوی نو 13- چاه بلوری (1و2و و3و4) 14- چاه حاجی محمد کرم 15- چاه خادم 16- چاه سلطانی 17- چاه برزگر 18- چاه عمیق حاجی خان 19- چاه صالح خانی 20- چاه کفائی (1و2) 21- چاه نوری (1و2) 22- چهل من سنگ سفلی 23- چهل من سنگ علیا 24- چشمه رضا و سرباغ 25- حاجی شعبان 26- حسن آباد 27- حسین آباد گزبند 28- خان نایب 29- خیرآباد شاهان گرماب 30- دم روباه 31- رسوآباد 32- رمدل 33- سلیمانی 34- سنجدک 35- شرکت روزبهان 36- شرکت مشهد بتون 37- شن خراسان 38- شورک افغانها39- علی آباد حاج رمضان 40- قرقورک سفلی 41- قرقوروک علیا42- کاظم آباد 43- کلاته سیدها 44- کوره جلال 45- کوره حاج برات 46- گرزمی 47- گزبند 48- گیامی 49- لنگرک 50- ماشوله 51- مرغداری پردک 52- مزرعه کریم آباد 53- نریمانی 54- نصرآباد0
13- دهستان کارده
بمرکزیت روستای مارشک شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آل 2- بلغور 3- بهره 4- پنج منه 5- جنگ 6- چشمه باران 7- خر کت 8- خواجه حسین آباد 9- دربیابان 10- رضااباد 11- سیج 12- فیروزآباد 13- کارده 14- کریم آباد 15- کلاته عربها 16- گوشک آباد 17- گوش 18- مارشک
14- دهستان سفیدسنگ
بمرکزیت روستای سفیدسنگ شاما روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- الغور 2- النگ پشه 3- باغک 4- برات آباد 5- جوزک 6- چاه انصاری (1و2) 7- چاه بهار (1و2) 8- چاه حاج محمد صادق 9- چاه حاجی بی خیال 10- چاه حاجی سفر11- چاه حاجی نصیر 12- چاه کهلائی (1و2و3و4) 13- چاه گوهری یک 14- چاه محسن مافی نژاد 15- چاه محمد تابعی 16- چاه وجدانی 17- چشمه حسنی 18- چشمه روغنی 19- چشمه علی 20- چشمه عباس 21- چشمه گنده 22- چشمه هزاره 23- چهار تاگاوخانقاه 25- دو قلعه براشک 26- رباط جدیده 27- رزمگاه سفلی 28- رزمگاه علیا 29- سفیدسنگ 30- سنجتک 31- شاهان گرماب 32- شوراب علی 33- شوراب ملا غلام 34- طبق سر 35- قلعه نو فریمان 36- کارغش سفلی 37- کارغش علیا 38- کاریز حاجی محمد خان 39- کمرزرد 40- گبری 41- گنبدک 42- گنده چشمه 43- محمدآباد سرچشمه 44- مزرعه ثابتی 45- ناگهانی 46- هفت آسیاب 47- یخدان 0
15- دهستان بالابند
بمرکزیت روستای زرکک شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آق کمرسفلی 2- آق کمرعلیا 3- احمدبزی 4- التاتو 5- امیرآباد 6- ایلیاتو 7- باباقره 8- بازه پیر 9- باغ عباس 10- بره خور 11- بنگش 12- بوستازیک 13- بیسوز 14- پیوند کهنه 15- چشمه جلال 16- چشمه گلک سفلی 17- چشمه گلک علیا 18- چنار 19- چهاربست باغ 20- حسن آباد سفی 21- حکمانی 22- درخت سنجد 23- ذهاب 24- زرکک 25- سردشت 26- سرگذار 27- سمبار 28- سنجدک 29-شکرتو 30- شلغم زار 31- عباس آباد 32- غرقاب زار 33- قاسم آباد 34- قپق تاز 35- قرقناتو 36- قلعه سنگی 37- قلعه شیرا 38- کاریز محمد 39- کاریزنوبلابند 40- کته گوش 41- کج درخت 42- کلاته حاجی عظیم 43- کلاته خونی 44- کلاته عمو سلطان 45- کلاته میراسمعیل 46- کلاته میرحسن 47- کلاته یعثوب 48- کمرزرد سفلی 49- کمرزرد علیا 50- گنکک 51- لوخی 52- مزرعه انباری 53- ماغو 54- میان دهی 55-میر محمد 56- ناری 57- نخودک 0
16- دهستان طوس
بمرکزیت روستای کاظم آباد شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- ابراهیم آباد 2-احمدآبادمقبل 3- اروند 4- اسفندیان 5- اسلام آباد 6- اسلامیه 7- اسلامیه نو 8- اسماعیل آباد 9- اسمعیل آباد 10- اکبرآباد 11- امرقان طوس 12- امیرآباد 13- امین آباد 14- باغ شلواران 15- باغون آباد 16- بیمارستان ریوی طالقانی 17-پر کندآباد 18- تاسیسات مرغداری کاظم آباد 19- تانکسازی نموند 20- تخم مرز 21- جو فروش 22- چاه تبریزیان 23- چاه تقی زاده طوسی 24- چاه حاجی ابراهیم خدادادی 25- چاه اسحق علی 26- چاه شرکت برق بازار 27- چاه کشاورزی 28- چاه نمازی 29- چهاربرج 30- چهل حجره 31- حاجی آباد 32- خین چماقی 33- خین عرب 34- حسن آباد شوراب 35- حسن خوردو 36- خراسانه 37- دوست آباد 38- هشک نادری 39- زرکش 40- سرآسیاب کریمخانی 41- سرباغان 42- سلطان آباد 43- سنگبری علی اکبر غفاریان 44- سنگ کوبی مهدی 45- سوران 46- شبانکاره 47- شرکت اسفیوخ مشهد 48- شرکت اکسیژن طوس 49- شرکت پشم بافی طوس 50- شرکت شادیلون 51- شرکت سردخانه سپاد 52-سنگبری مرمرهای خراسان 53-شرکت سهامی خاص مشهد قفل 54- شرکت مهندسان طراح خراسان 55- شمس آباد 56- شوراب 57- صنایع بسته بندی مشهد 58- صیدآباد 59- طوس سفلی 60- طوس علیا 61- عاشقان 62- فریزی 63- قلعه نواحمدآباد 64- قهقه 65- کارخانجات پروفیل آلومینیوم 66- کارخانجات آلومینیوم خراسان 67- کارخانه پلاستیک زنی 68- کارخانه خانه سازی مشهد 69- شیرمنطقه خراسان 70- شرکت فرش مشهد 71- شرکت موزاییک سازی غلامی 72- کارخانه وینیکا 73- کاظم آباد 74- کشف 75- کلاته برفی 76- کلاته ملاکاظم 77- کلاته میرزاتقی 78- کلاته ملا حسین 79- کلاته نوری 80- لقمانی باشرکک 81- مردارکاشان 82- مرغداری اسدزاده 83- مرغداری دشت طوس 84- مرغداری زوار85- مرغداری سپید 86- مرغداری شمالی 87-مرغداری شیرازی 88-مرغداری مزرعه 89- مرغزار 90- مرکز سوارکاری 91- مسگران خرابه 92- مقیم آباد سیدعلی 93- منزل آباد 94- موذنان 95- ناظرآباد 96-نساجی خراسان 0
17- دهستان قلندر آباد
1- آسیاب حاج باقر 2- اره کمر 3- استخر 4- الله قلی 5- بازه خشک 6- باغک 7- بحرآباد 8- برود 9- تخته مزار 10- تقی آباد 11- تلگرد 12- چاه امیر طاهرنیا13- چاه بهرام زیبائی 14- چاه گوهری 15- چشمه ایخلی 16- چشمه ایوب 17- چشمه حیدر 18- چشمه سبز 19- چشمه لوخی 20- چناربو 21- چهاربید22- چهارتکاب 23- حسن آباد 24- حسن بلبل 25- حسین آباد رخنه 26- حیدرآباد 27- خارزار 28- خلیل آباد 29- درخت بید 30- درخت بید 31- سنگ خاجی 32- سنگ نقره 33- سیاه سنگ 34- شوراب سفلی 35- شیخ عبدل 36- صومعه بزرگ 37- صومعه کوچک 38- طرازخاکی 39- فرمان شیخ 40- قلعه دختر 41- قلندرآباد 42- قنات خشک 43- کاریزبداغ 44-کاریز سوخته النگ 45- کاریز سوخته 46- کته شمشیرسفلی 47- کته شمشیر علیا 48- کلاته جبار 49- کلاته حاج رستم 50- کلاته رحمان 51-کلاته عباس 52- کلاته منار 53- کناره 54- گدامحمد55- گاودوشه 56- گبری 57- گردنک 58- گلائم 59- گل شیخ 60- گلستان 61- گله بید 62- لوشاب قلندرآباد 63- مرادبخش 64- مزاربی آبه 65- نصرآباد66- نهسک 67- نیزار0
18- دهستان فریمان
بمرکزیت روستای فرهاد گردشامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آب قلعه 2- آبکوه 3- اقبالیه 4- اقرسفلی 5- اقرعلیا 6- اکبر آباد 7- بازحصار 8- بلبل 9- بنه گز 10- ترک 11- چاه احمدزاده 12- چاه اژدری 13- چاه رمضان علی اسلامی 14- چاه شریفی 15- چاه مطهری 16- چاه نوبخت 17- چشمه سیالک 18- چشمه علی 19- چکاب 20- حسین آباد 21- حسین آباد قلعه سرخ 22- دیکلان 23- سنگ آتش سرجام 24- سیرزار 25- شریف آباد26- شمس آباد 27- عشق آباد 28- علی آباد قرنه 29- فرهادگرد 30- یحیی آباد 31- فیض آباد 32- هوس 33- قلعه قصر 34- قلعه نو فرهادگرد 35- کارخانه قند ثابت 36- کبوتری 37- کلاته حمزه علی 38- کلاته خشک 39- کلاته سبز 40- کلاته علی اکبربیک 41- گاوداری صنعتی فحرائی 42- گردآلود(حجت آباد) 43- گرمه 44- گله چشمه 45- گنده چشمه 46- لوشاب فریمان 47- مجمع تولیدی مرغ فریمان 48- مجتمع تولیدویلا 49- مجمع مرغ فریمان 50- مراغه 51- معدن گچ شوراب علیا 52- نعمان 53- کلاته آخوند0 19- دهستان گل بی بی
بمرکزیت روستای بزنگان شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آب تلخ 2- آب دراز 3- ارتنج 4- بزنگان 5- بیدسوخته 6- جهان گیرسفلی 7- جهانگیرعلیا 8- چشمه سنگی 9- چشمه قبرستان 10- چشمه لوشی 11- چنارسوخته 12- درخت بید سفلی 13- درخت بید علیا 14- دریاچه کل بی بی 15- زلوغال 16- سرقد میان کوهی الله نظر 17- قرقره 18- کاریزک 19- کال سرخ 20- کال گزی 21- کلاته احمد 22- کلاته حاج خان 23- کلاته عوض 24- کلاته مهدی آباد 25- یکه بید0
20- دهستان پل خاتون
بمرکزیت روستای پس کمر شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- امان لق 2- امان لق فرخ دین 3- پدلی 4- پس کمر 5- پل خاتون 6- چاه خداداد 7- درازآب 8- شکرالله 9- شلغمی (1و2و3) 10-شوراب 11- شوراب سفلی 12- شوراب علیا13- شوریچه سفلی 14- شوریچه علیا 15- صدرآباد 16- عنابه 17- قره سنگی 18- کاریزک 19- کاریزک پدههای سفلی 20- کلاته حاجی مدد 21- کلاته سیدعلی 22- کلاته صاحب دار 23- کلاته کیانی 0
21- دهستان مرزداران
بمرکزیت روستای مزدآوند شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آب گله دار 2- آق دربند سفلی 3- انجیر بلاغ 4- باغک 5- بع بغو 6- پاسگاه آق دربند 7- پده ها8- پل گزی 9- چکودر 10-حسین آباد (قلعه سنگی )11- دهنه آق دربند 12- رحمت آباد (قلعه سنگی ) 13- شورلق 14- علی محمد حسامی 15- قره قیطان 16- قهوه خانه شاهزاده 17- کولاب سفلی 18- کولاب علیا 19- مزدوران (مزدآوند) 20- مزرعه عطائیه 21- معدن آق دربند0
22- دهستان سرخس
بمرکزیت روستای کندکلی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- ابراهیم آباد 2- پاسگاه خانگیران 3- پاسگاه قلعه نو 4- پاسگاه یاس تپه 5- تام رسول 6- تام قلندر 7- تام قنبرعلی 8- تام مختار 9- وتام میرزا حسن 10- تپه میراحمد 11- یاش تپه 12- عباس آباد 13- قوش چاکر 14- قوش خزائی 15- قوش علیجان 16- قوش کهنه 17- کلاته لطفعلی 18- کندکلی 19- کوره محمد آجری 20- لقمان بابا 0 23- دهستان تبادکان
بمرکزیت روستای فاز شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آغل کالی 2- اختگان 3- باغ فراگرد 4- باغوچه 5- برقی 6-بهار 7- پنجشنبه کاظم آباد 8- جهیزخانه 9- چاه عباد 10- چایدره 11- چهارباغ 12- چهارباغ آسیاب 13- چهارکواره 14- چهارگواره نو 15- حسن آباد 16- حریم آباد 17- حسن شهاب 18- حسین آباد 19- حسین آباد خواجه 20- حسین آباد قرقی 21- حکیم آباد 22- حیطه قاینی 23- خرم آباد 24- خلق آباد سفلی 25- خوش هوا 26- درآبدشاهزاده 27- ده سرخ علیا و سفلی 28- ده مظفر 29- دزغان کاملی 30- رضا آبادکشمیری 31- رضوان 32- رودخین 33- سرطاووس 34- سنگ آتش 35- سوراخه 36- شایع 37- شوراب 38- شیرشتر 39- علی آباد 40- علی آبادسیاسک 41- عمارت فرخد 42- عوضی 43- فارمد 44- فاز 45-فرخد 46- قزلق 47- قرقی 48- قره محمد 49- قزل قایه 50- قصر 51-قلعه نوفاز 52- کارخانه پرمیت 53- کارخانه سیمان 54- کاظم آباد 55- کلاته تیموری 56- کلاته قاضی 57- کلاکوب 58- کمیزدر 59- کنوگرد60- کوره متقیان 61- گذرگاه 62- گراب 63- گرجی سفلی 64- گرجی علیا 65- گزی 66- گنبدواز 67- گوارشکی 68- گوچکی 69- گوندوک 70- لک لک 71- محمدیه 72- معین آباد سفلی 73- معین آباد علیا 74- مقصودآباد 75- نصرآباد 76- نوچاه 77- همت آباد0
24- دهستان بیزکی
بمرکزیت روستای محسن آباد طاهری شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آق صحرا 2- ابراهیم آباد 3- اشکوان 4- اوتان 5- ایل حصار 6- بازه 7- بقال 8- بلوچ 9- بیدآبید 10- تمندربالا11- جوپایین 12- جوقان 13- چرمی 14- چشمه گیلاس 15- چمله 16- چنبرغربال 17- چهل پری 18- حاجی آباد 19- حسن آباد 20- حسن آباد عامل زاده 21- حسن آباد منقشلی 22- حسن عدو 23- حسین آباد نامی 24- حسین لجو 25- حکیم اباد 26- حیطه طلا 27- خادم باشی 28- خان آباد 29-خان تپه 30- خیرآباد 31- خیرآباد 32- درخت سنجد 33- درنگون 34- دستگرد 35- دولخان 36- ذهاب 37- زن آغل 38- سبوسه 39- سرآسیاب 40- سلخی 41- سلوگرد 42- سیداباد 43- سنقاشی 44- شاه آباد(محسن آباد طاهری )45- شاه بنده 46- شاه گلدی 47- شلنگرد 48- شمس آباد 49- طاهرآباد 50- عباس آباد 51- عباس آباد جنگلی 52- عباس آباد قره گل 53- عشق آباد 54- علی آباد55- فتح آباد 56- فنگ 57-قره جنگل 58- قره کوسه 59- قلعه رضا 60- کرتو61- کرنگان 62- کریمخان 63- کلاته تلکی 64- کلاته حاج اسماعیل 65- کلاته خانو 66- کلاته سیر گرد 67- کلاته شکر 68- کلاته شیخها 69- کلاته عرب آباد 70- کلاته علیخان 71- کلاته قنبرعلی 72- کلاته کاظمینی 73- کلاته محمدباقر 74- کلاته محمد عرب 75- کلاته ملا رحیم 76- کلاته میرزا 77- کلاته نادرجدید 78- کمال آباد 79- کوسان 80- گبری 81- گسلانی 82- گلک 83- گلگون 84- گلم 85- گنجو 86- مافی 87- محمدحسن بیگ 88-مرغ داری دستگرد 89- منقشلی 90- موسی آباد 91- مومن آباد 92- مهدی سلطان 93- مهرآباد 94- میرزا حسن 95- ناوخ 96- نجم آباد 97- نصرآباد 98- نوبهار 99- نومهن 100- نیستان 101- یوسف آباد0 25- دهستان درزآب
بمرکزیت روستای گوارشک شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آب دوان 2- آبقد 3- آق داش 4- آقزقنات 5- آنداد 6- ارداک 7- احمدآباد 8- اکبرآباد نیک 9- امام تقی 10- امرودک 11-اندرخ 12- بخت آباد 13- برگ 14- پس پشته 15- پس کمر 16- پوسان 17- پوشابوک 18- جاقد 19- جغنه حضرتی 20- جغنه خرابه 21- جهان کوه 22- چشمه علیمون 23- چنبرک 24- حصار 25- خرق 26- درنگ آباد 27- دزق 28- دوله 29- ده نو 30- زاک 31- سرآسیاب جوناب 32- سعدآباد آستانه 33- سعیدآباد 34- سلوطی 35- شورک 36- شیرین 37- طاهرآباد 38- طغرل (تلقور )39- طویل 40- عباس آباد 41- عبدل خانی 42- فخرآباد 43- قلعه نو ولی آباد 44- کلاته آب میش 45- کلاته چشمه علیمون 46- کلاته شیرین 47- کلاته گاه 48- کلاته گورکان 49-کلاته یزدان بلاغ 50- کلوخان (وحیدیه )51- کورگان 52- گاه 53- گرمک 54- گل ازقند 55- گنجوان 56- گوراشک 57- گوری 58- گویه 59- ماریان 60- ملک خوزستانه 61- موتورخانه آبادمشک 62- مهدی آباد 63- مهرآباد 64- میان مرغ 65- ناصرآباد 66- نجم 67- نصرآباد 68- نقاب 0
26- دهستان چناران
بمرکزیت روستای خیرآباد شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آبقد 2- آق چشمه 3- آق صحرا 4- آهنگر 5- احمدآباد 6- احمد آباد فروتن 7- اخلمد سفلی 8- اخملد علیا 9- اسکندرآباد 10- اسلام آباد 11- اکبرآباد 12- امیرآبادسرک 13- انتیشش 14- ایستگاه مخابراتی 15- بقمچ 16- بوجه 17- بهرآباد 18- بیجیرک 19- بیگ جان 20-توریچاه 21- تلکی 22- جق جق 23- جق جق باادارک 24- جمع آباد 25- جوی کال 26- چاه امیری 27- چاه جمع آب 28- چاه در 29-چاه غراب 30- چاه مختارزاده 31- چاه یغمائی یک و دو 32- چشمک 33- چشمه ماهی 34- یوردچوپان 35- چهارمهن 36- حسن آباد ضیاء 37- حسن آبادموسوی 38- حسن قلتق 39- حسین آباد تلکی 40- حسین آباد گوه 41- حسین آباد نیازمندی 42- حکم آباد 43- خامی 44- خرم آباد 45- خواجه جراح 46- خواجه ولی 47- خوشابه 48- خوشابه کوهستانی 49- خیج 50- خیرآباد 51- داشبلاغ 52- دوست آباد 53- دق آب 54- ده باغ 55- دهنه آبقد 56- دهنه اخلمد 57- رخکن 58- رضاآباد ایلخانی 59- رضاآبادخرابه 60- ساروجه 61- سرک 62- سمندر 63- سیداکبر 64- شترپا65- شکرآب 66- شکرآباد 67- شریف آبادشیخ کانلو 68- شورک 69- شیخ کانلو 70- صفی آباد 71- عباس آباد 72- عبدل آباد 73- عرب آباد 74- علی آباد 75- فریزی 76- فیض آباد77- قالی گنبد 78- قره جو 79- قزلر 80- قلعه نو 81- قل قوچان 82- قم 83- قیس آبادخیامی 84- کبیر (کبیری )85- کج گردن 86- کرکر 87- کلاته اراز 88- کلاته باباخانی 89- کلاته درگاه 90- کلاته سلیمانی 91- کلاته ملو 92- کلاته میان 93- کلاته نورک 94- کمبلان 95- کونان 96- گاش 97- گاوگردو 98- گرماب 99- گل خاتون 100- گلخندان 101- گلش آباد 102- گنده بیر 103- گوه خالصه 104- گوه کلاته 105- ماسی حضرتی 106- ماسی ماسکانلو 107- محمدآبادشیخکانلو 108- محمدقلی 109- مرغداری اصل مالدار110- مزرعه اعتباری 111- مزنگ 112- ملی 113- موسی آباد 114- موشنگ 115- نانواخانه 116- نورالدین 117- نوده 118- نوروزآباد 119- نوروزآبادیک 120- نوروزآباد دو 121- نوروزآباد سه 122- نهرآباد 123- هفت چاه 124- هلال 0
27- دهستان سنگ بست
بمرکزیت روستای بست شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- احمدآبادسرجام 2- آخوندآباد 3- آق ملک 4- الم جوق 5- ابرفرش 6- ایستگاه راه آهن سنگ بست 7- ایستگاه راه آهن نادرشاه 8- اینچه بالا 9- اینچه پایین 10- باغ سالار 11- باقرآباد 12- بزجانی 13- بیدک 14- پیازی بزرگ 15- پیازی کوچک 16- تپه سلام 17- تقی آباد 18- جعفرآباد 19- جمران 20- جیم آباد 21- چاه انصاری 22- چاه بازحوض سفلی 23- چاه برزگر (1و2) 24- چاه بهار (1و2و3) 25-چاه رحمان 26- چاه ضرابی 27- چاه ظلی 28- چاه علی ملکی 29- چاه کاشانی 30- چاه معین افشار (1و2) 31- چاه وحدتی 32- چرم 33- چشمه مونس 34- حاجی اباد 35- حسنعلی آباد 36- حسین آبادسنگ بست 37- حصارد سرخ 38- حکیم آباد 39- درویش آباد 40- دزدآب 41-ده نو 42- ذکرآباد 43- راه دارجیم آباد 44- رباط شاه عباس 45-رحمت آباد 46- ریکاب 47- زین پشت 48- سعدآباد 49- سنگ بست (ایاز) 50- سهل آباد 51- شرکت گازبوتان 52- شوراب سفلی 53- شوراب علیا 54- شیرین آباد 55- صیدآباد 56- طالب آباد 57- طوفان 58- علی آباد 59- قشلاق 60- کاریزمه 61- کال چقوکی 62- کلاه پخش 63-گل می سفلی 64- گل می علیا 65- گورعلی تپه 66- ماه کاریز 67-محسن آباد 68- مرغداری حاجی آباد 69- مرغداری مهدی آباد 70- مرغداری یزدانی 71- معدن چشمه یونس 72- مغول کش 73- موسی آباد 74- میرزا علی آباد 75- نیم ایستگاه نادرشاه 76- نیم شانه 77- هدایت آباد 78- یخاوی 0
28- دهستان میامی
بمرکزیت روستای کنویست شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آبشکی 2- آسیاکل 3- آغل تکه 4- ابراهیم آباد 5- ابراهیم آباد 6- ابوالخیر 7- احمدآباد 8- احمدآباد 9- اردولوک 10- استخوان زار 11- النگ اسدی 12- امرغان سفلی 13- بازه 14- برج آباد15- برزش آباد 16- برکل 17- پرهود 18- پاوا 19- تبادکان 20- تخته نوروز 21- تنگل شور سفلی 22- جغری 23- جلالی (جلالیه )24- چاه بهزادیان (1و2و3و4) 25- چاه رمضان 26- چاه شعبان اکبری 27- چشمه سفید 28- چغوکل 29- چلقی 30- چنارک 31- چوپانک 32- حجت آباد 33- حداد 34- حسن آباد 35- حسین آبادحسینی 36- حصارافغان 37- حلوائی 38- خانقاء 39- خسروآباد 40- خیرآباد 41- دستگردان 42- ده نو(کنارگوشه )43- رجب آباد 44- رحمت آباد 45- زین الدین 46- سالارآباد 47- سنگ بر 48- شادیشه سفلی 49- شادیشه علیا 50- شترک 51- شرشر 52- شهرآباد 53- شیرحصار 54- عطار 55- علی آباد سرتخت سفلی 56- علی آبادسرتخت علیا 57- علی شادی 58- عیش آباد 59- غزلیار 60- قیاس آباد 61- فرخ آباد 62- فیض آباد 63- قازقان 64- قاسم آباد 65- قره بقعه 66- قلعه اشور 67- قلعه نو کنار گوشه 68- کال کازران 69- کج درخت 70-کریم آباد 71- کلاته آهن 72- کلاته چاپارقلعه 73- کلاته چشمه پی مکه 74- کلاته چشمه 75- کلاته حاجی قربان 76- کلاته خادم آباد 77- کلاته سیدصادق 78- کلاته عبداللهی 79- کلاته فیض اباد 80- کلاته یزدیها 81- کنارگوشه 82- کنویست 83- کوره آجرپزی حاج رمضان 84- کوره آجرپزی حاج رمضان 86- محمدآبادچمن 87- مرغانو 88-مرغش 89- مهرآبادشرشر 90- مهدی آباد 91- میامی 92- میربنگش 93- مینوحصار 94- ناربند 95- نظریه 96- نمدان 97- نوروزآباد 98- نوکاریز 99- نیکروز 100- هاشم آباد 101- هلالی 102- هندل آباد0
29- دهستان خانگیران
بمرکزیت روستای گنبدلی شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- آب مال 2- ابراهیم آباد اسلام قلعه 3- اسلام آباد خانگیران 4- باغ سنگان 5- پالایشگاه گاز خانگیران 6- تپه سلیمان 7- چاله زرد 8- چاه آرتزین 9- چاه حاجی کریمیان 10- چاه سرور 11- چاه کله 12- چاه قیس 13- چشمه حاجی عباس 14- چشمه شور 15- چهل کمان 16- حاجی آباد اسلام قلعه 17- حسن نوبر 18- دق بهلول 19- ده برار 20- سرور نصیری 21- سه چاهی 22- غلامرضا تبریزنیا 23- قطارچاه 24- قم بربریها 25- کلاته الله نظر 26- کلاته گلزار 27- گنبدلی 28- نوبنیاد گنبدلی 0
30- دهستان سرجام
بمرکزیت روستای ملک آباد شامل روستاها،مزارع و مکانهای زیر:
1- ارفی 2- استاج 3- اقنج 4- اکبرآباد 5- القاره 6- امان آباد (النگ )7- امیرآباد 8- امین آباد 9- ایستگاه راه آهن تربت حیدریه 10- ایستگاه مخابراتی خواجه مراد 11- بازحوض علیا 12- باسکول 12 تنی 13- باش ساروق 14- باغچه 15- بالندر 16- بررود 17- بزوشک 18- بهشت رضا 19- چنبددراز 20- جهان آباد 21- چاه بازه حوض 22- چاه در 23- حسن آباد سرجام 24- خاتون آباد 25- خواجه اباصلت 26- خواجه مراد 27- داش خانه 28- درخت توت 29- ده سرخ 30- ده غیبی 31- ده ملا 32- رباط خاکستری 33- رباط طرق 34-سرقایه 3- سرنیش 36- سیاه سر 37- شرکت پل وشوسه 38- شرکت گرافیت مشهد 39- شریف آباد 40- عبدل مجید 41- علی کوری 42- غارچشمه 43- فاضل 44- فرزنی 45- قاسم آباد 46- قرک گپنک 47- قلعه نو 48- کاریز نو 49- کرتیان 50- کروج 51- کلاته چشمه میر علی 52- کلاته حچه 53- کلاته میرزا حسنعلی 54- کلاته میرخان چشمه 55- کلاته یوسف میرزا 56- کمرزرد 57- گرزمی 58- کلم آباد 59- مزرعه اعتباری 60- معدن زغال سنگ اقنج 61- معدن گچ سرقایه 62- ملک آباد 63- نظرآباد 64- هادی آباد 65- همت آباد 0
تبصره 1- هرگونه روستا ،مزرعه و مکان که قبلا در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظورنشده مادامیکه دهستان بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء درنیامده همچنان از لحاظ نظام اداری درتابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود0
تبصره 2- وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با شهرستانهای دیگر دراولین فرصت فراهم نماید0
تبصره 3- باتصویب محدوده دهستانهای واقع دراین شهرستان چنانچه روستا،مزرعه و مکان دیگری بجز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در محدوده آن ملاحظه شود یا در آینده درآن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود0
این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره 4224 مورخ 14/2/1365 هیئت وزیران میگردد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12190
تاریخ تصویب :
1364/12/25
تاریخ ابلاغ :
1365/10/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :