جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 911/20168 مورخ 26/10/1378 دولت در مورد موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27/2/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی –علی اکبر ناطق نوری
9098 - 23/3/1379

وزارت کشاورزی
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایرا ن و دولت جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3881-ق مورخ 8/3/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده واحده – موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویبو اجازه مبادلة اسناد آن داده می شود .

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران
جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس که از این به بعد به آنان طرفین اطلاق خواهد شد ، با تمایل به تعمیق همکاری دوجانبه خود در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات و به منظور بهبود حفاظت قلمرو دو طرف در مقابله با ورود عوامل مضر گیاهی و نباتی و کاهش پیامدهای زیانبار آنها ، همچنین انجام تجارت متقابل و تبادل بذور ، نهال و کالاهای اداری منشأ گیاهی به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1- از نظر این موافقتنامه ، عوامل مضر قرنطینه ای شامل آفات ، بیماریهای نباتی و علفهای هرز است که بموجب مقررات الزام آور دولتهای طرفین به عنوان آفات قرنطینه ای محسوب شده و به عنوان پیوست ، ضمیمه این موافقتنامه می باشد .
نهادهای ذی ربط دولتهای طرفین مجاز به تعدیل یا اصلاح فهرست عوامل مضر قرنطینه ای می باشند.
ماده 2- نهادهای ذی ربط طرفین نسبت به تبادل اطلاعات مربوط به وقوع و شیوع عوامل مضر قرنطینه ای مندرج در فهرست عوامل قرنطینة گیاهی طرف دیگر در قلمرو خویش ، مبادرت خواهد نمود.
ماده 3- طرفین رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور دیگر را در مورد صادرات عبور بذور ، نهال دیگر کالاهای دارای منشا گیاهی (که از این پس به آنها کالاهای مشمول بازرسی بهداشت نیاتی اطلاق خواهد شد)که از قلمرو طرفی به طرف دیگر یا از طریق قلمرو کشور دگر انجام می پذیرد توسط نهادها و سازمانهای ذی ربط خود ضمانت خواهند نمود. ورود ،صدور و عبور کالا در صورت درخواست هر طرف از طریق مرزهایی که توسط نهادهای ذی ربط طرفین تعیین می گردد صورت خواهدگرفت .
ماده 4- طرفین توافق نمودند که پوشال خاک اره ،کاغذ،پلاستیک و مواد دیگری که امکان رشد و نمو عوامل مضر قرنطینه ای بر روی آنها وجود ندارد و باید عاری از هرگونه خاک یا دیگر موادی باشد که رشد عوامل قرنطینه ای بر روی آنها امکان پذیر است ، در صادرات کالاهای مشمول بازرسی بهداشت نباتی در قلمرو طرف دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت . وسایل حمل ونقلی که در حمل کالاهای مشمول بازرسی بهداشت نباتی در قلمرو طرف دیگر است . باید به دقت نظامت و در صورت لزوم ضدعفونی گردند.
ماده 5- هر محموله از کالاهای مشمول بازرسی بهداشت نباتی که از قلمرو طرفی به طرف دیگر یا از طریق قلمرو طرف دیگر صادر می گردد، باید دارای گواهی بهداشت نباتی باشد که توسط نهاد خدمات قرطینه ای و حفظ نباتات صادر شده و عاری بودن این گونه کالاها را عوامل مضر قرنطینه ای مشمول مقررات قرنطینه کشور وارد کننده تأیید کند.
گواهی بهداشت همراه کالا باید اصل بوده و نسخه طرف ایرانی به زبان انگلیسی و فارسی و نسخه طرف بیلوروس به زبان انگلیسی و روسی تکمیل شود.گواهیهای بهداشت (24)روز از تاریخ صدور آنها اعتبار خواهند داشت . در صرت هرگونه اصلاحی در متن گواهیهای بهداشت نباتی صادره ، قسمت (قسمتهای) اصلاح شده باید به مهر مرجع بهداشت نباتی ذی صلاح ممهور گردد.
نهادهای ذی ربط طرفین ذی ربط طرفین محق خواهند بود تا شرایط بهداشت نباتی دیگری را در خصوص کالاهای خاص تعیین نمایند .
برای صادرات مجدد نباتات و کالاهای دارای منشأ گیاهی ، گواهی بهداشت برای صادرات مجدد کالا به همراه نسخه اصلی گواهی بهداشت کشور تولید کننده الزامی می باشد .
ماده 6- در صورت آلودگی کالاها به عوامل مضر قرنطینه گیاهی یا مشاهده هر گونه نقض مقررات قرنطینه گیاهی کشور وارد کننده ، نهادهای ذی صلاح طرفین محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن کالا ، مرجوع کردن آن و یا مقرر نمودن اقدامات لازم دیگر اقدام نماید و مراتب باید به طور کتبی به اطلاع نهادهای ذی ربط طرف دیگر برسد .
ماده 7- نهادهای ذی ربط طرفین در موارد خاص ، کمکهای متقابل تخصصی ، فنی و کمکهای دیگری را در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی به عنوان ترتیبات دو جانبه ارایه خواهند نمود .
ماده 8- به منظور اجرای همکاریهای بهداشت نباتی ، نهادهای ذی ربط بهداشت نباتی طرفین ،نسبت به انجام همکاریهای ذیل مبادرت خواهند ورزید :
الف – تبادل قوانین و سایر مقررات مربوط به حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ظرف مدت حداکثر دوماه از زمان صدور آنها .
ب – ارایه اطلاعات لازم به یکدیگر در زمینه مجلات تخصصی ، رساله های علمی و نشریات مهم به طبع رسیده در دو کشور در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی .
پ – همکاری در زمینه علوم بهداشت نباتی بین مؤسسات و سازمانهای خدمات بهداشت نباتی .
ماده 9- به هنگام ورود و صدور محموله های بزرگ گیاهی و کالاهای اداری منشأ گیاهی از قلمرو یک طرف به طرف دیگر ، با موافقت قبلی و متقابل طرفین بررسیهای آزمایشگاهی مشترک شازماندهی می شود . هر یک از طرفین امکانات اداری و تجهیزات را برای انجام بررسیهای آزمایشگاهی فوق فراهم خواهد کرد . کلیه هزینه های مربوط به اقامت کارشناسان توسط کشور میزبان تعیین خواهد گردید.
ماده10- نهادهای ذی ربط ذیل اجرای موافقتنامه حاضر را برعهده خواهند داشت :
وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری اسلامی ایران .
وزارت کشاورزی و غذای جمهوری بیلوروس از طرف جمهوری بیلوروس .
نهادهای ذی ربط طرفین برای اجرای این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی ارتباط برقرار خواهند نمود.
اختلافاتی که در جریان اجرای این موافقتنامه بروز می نماید توسط متخصصین طرفین و از طریق انجام مشاوره حل و فصل خواهد شد . چنانچه نتایج مورد نظر از این طریق حاصل نگردد،مسایل از طریق مجاری سیاسی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت .
ماده 11- مفاد این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفین را که از عضویت هر یک از طرفین در سایر معاملات بین المللی ناشی می شود تحت تأثیر قرار نمی دهد .
ماده 12- ایت موافقتنامه (30)روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مبنی بر تکمیل مراحل قانونی لازم برای لازم الاجراشدن این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
این موافقتنامه برای دوره پنجساله منعقد می گردد. درصورتی که هیچ یک از طرفین جهت فسخ این موافقتنامه تا شش ماه پیش از تاریخ انقضای آن قصد خود را اعلام ننمایند موافقتنامه به خودی خود برای یک دوره دیگر پنجساله تمدید خواهد شد.
طرفین می توانند با موافقت دو جانبه مفاد این موافقتنامه را تغییرداده یا اصلاح نمایند . این تغییرات و اصلاحیه ها مطابق با بند اول این ماده لازم الاجرا خواهند شد.
این موافقتنامه در تاریخ هجدهم اسفندماه یکهزارو سیصدو هفتاد وشش هجری شمسی برابر بانهم مارس یکهزار و نهصد و نود و هشت میلادی در تهران در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی ،روسی و انگلیسی تنظیم گردیده که کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
درصورت هر گونه اختلاف نظر در تفسیر مفاد این موافقتنامه ، نسخه انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بیلوروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و داوزده ماه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وهفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16111
تاریخ تصویب :
1379/02/27
تاریخ ابلاغ :
1379/04/01
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :