جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/1/77 شماره دادنامه:16 کلاسه پرونده:77/9
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آبکس ایران.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره ششم دیوان در پرونده کلاسه 72/884.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند, اینجانب مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک دستگاه پزشکی ام.آر.آی را به کشور آورده ام. متاسفانه بعد از چهار سال دستگاه در گمرک مانده و وزارت بهداشت از اجازه ترخیص دستگاه امتناع می ورزد. نمایندگان وزارت بهداشت مطالبی در مورد عدم کارآئی دستگاه و جهت نمایشگاه بودن به قاضی محترم شعبه ششم گفته اند که کذب محض است. با عنایت بمراتب درخواست نقض رای صادره از شعبه ششم وفق تبصره های 2 و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و تحقیقات انجام شده و سایر محتویات پرونده و اختیارات و وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مراقبت و کنترل کالاهای پزشکی و جلوگیری از کاربرد کالای پزشکی نامطلوب و غیر مفید براساس نظرات متخصصین فن دادنامه شماره 671 مورخ 7/7/76 شعبه ششم دیوان خالی از اشکال و مجالی برای اعمال تبصره های 2و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان نسبت به آن باقی نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
16
تاریخ تصویب :
1377/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :