جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 31574/ت 23320ه 25/8/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورـ وزارت اموراقتصادی ودارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران درجلسه مورخ 18/8/1379 بنابه پیشنهادمشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،وزارت اموراقتصادی ودارایی ،وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره 4312/105 مورخ
11/8/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور )وبه استنادبند(ه)ماده (60) قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1379ـآیین نامه اجرایی ماده یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده1ـ دراین آیین نامه واژه های زیر درمعانی ومشروح ومربوط به کارمی رود:
ـ سازمان :مدیریت وبرنامه ریزی کشور
بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
خزانه : خزانه داری کل (وزارت اموراقتصادی ودارایی )
ـ حساب ارزی :حساب ذخیره ارزی حاصل ازمازاد درآمد فروش نفت خام ،
ـ قانون برنامه :قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
ـ بودجه سالانه :قانون بودجه کل کشور.
ـ وجوه اداره شده :وجوهی است که ازمحل حساب ارزی براساس ضوابط این آیین نامه دراختیاربانکهای عامل قرارمی گیرد تابراساس مقررات این آیین نامه به متقاضیان سرمایه گذاری درطرح های تولیدی وکارآفرینی صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،حمل ونقل خدمات فنی ـ مهندسی بخش غیردولتی (تعاونی خصوصی )به صورت تسهیلات اعطا شود.
ـ بانک عامل :بانکها ویاشعب بانکهای کشوردرخارج ازکشورهستند که عاملیت اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه هابه آنهاواگذارمی شود.بانک عامل به طوریکجا ازبخشهای مختلف اقتصادی یاحسب موردتوسط بانک مرکزی تعیین واعلام می گردد .
ماده2- خزانه مکلف است حداکثرظرف یک هفته ازتاریخ تصویب این آیین نامه ،یک فقره حساب ارزی نزد بانک مرکزی افتتاح نماید.برداشت از حساب مذکورصرفا براساس مقررات این آیین نامه مجازمی باشد.
ماده3ـ بانک مرکزی موظف است ازابتدای سال 1380درطول 4ماه اول سال ،معادل ریالی صددرصد(00%)درآمدارزی حاصل ازصادرات نفت خام درماههای یادشده رابه حساب درآمدعمومی مربوط واریزنماید پس ازتعمین تمام بودجه سالانه کلیه مبالغ دریافتی ،به حساب ارزی واریز می شودحداکثرپنجاه درصد (50%) ازارز واریزشده به حساب ارزی ،براساس مقررات این آیین نامه تاپایین برنامه سوم توسعه ،به صورت تسهیلات ازطریق بانکهای عامل به طرحهای ذی ربط اختصاص می یابد.
تبصره1 ـچنانچه معادل ریالی درآمد حاصل ازصادرات نفت خام درهرسال درپایان بهمن ماه همان سال کمترازرقم پیش بینی شده دربودجه سالانه باشد،بانک مرکزی موظف است بلافاصله ازاول اسفندماه سال کسری یادشده راازموجودی حساب ارزی برداشت ومعادل ریالی آن برداشت ومعادل ریالی آن راتاسقف درآمدمصوب ردیف مربوط دربودجه سالانه ،به حساب درآمدعمومی واریزنمایند.
تبصره2- صددرصد (100%)وجوه ارزی برگشتی ناشی ازاعطایی تسهیلات فوق به طرح ها که توسط بانکهای عامل به حساب ارزی واریز می گرددمجددا با رعایت ضوابط این آیین نامه برای پرداخت تسهیلات تاپایان برنامه سوم قابل تخصیص می باشد.
تبصره3- درسال 1379،پس ازتحقق صددرصد(100%)ارزقابل تعهدازمحل فروش نفت خام ازقانون بودجه سال 1379 کل کشور واصلاحیه آن ،مازاددرآمد ارزی به حساب ارزی واریزخواهدشد.
تبصره4- بانک مرکزی مکلف است گردش عملیات حساب ارزی رادرپایان هرماه به خزانه وسازمان ارایه نماید.
ماده 4- طرحهای بخش غیردولتی ،مشول بند(ج )اصلاحیه قانون برنامه سوم صرفا طرحهای انتفاعی هستند که باسرمایه گذاری بخش غیردولتی (بااستفاده یابدون استفاده ازمنابع بانکی وبامشابرت اشخاص حقیقی ویاحقوقی غیردولتی درزمینه های تولیدی وکارآفرینی دربخشهای صنعت معدن ،کشاورزی وهمچنین حمل ونقل وخدمات فنی ومهندسی به اجرا درمی آیند.
تبصره1- بررسی های فنی ،مالی واقتصادی طرحهای موضوع این بخش توسط بانکهای عامل درچهارچوب ضوابط مصوبه هیات موضوع ماده (8) این آیین نامه انجام وپس ازتایید وزارتخانه های تخصصی ذیربط قابل اجراءاست .
تبصره2ـ وجوه ارزی موردنیاز هرطرح (سرمایه ثابت وسرمایه درگردش )که درقالب بند(ج) ماده60 اصلاحی قانون برنامه سوم وازمحل حساب ارزی تامین می شود،ازطریق بانکهای عامل درقالب ارزی طرح درطول اجرابه مجری طرح پرداخت می شود.
تبصره3- دوره استفاده ازوام برای سرمایه گذاری وبهره برداری آزمایشی ازطرح هاحداکثر سه سال خواهدبود.مدت بازپرداخت وام اعطایی حداکثر 5سال پس ازمدت یادشده می باشد.
ماده5- سازمان موظف است حداکثرتاپایان فروردین ماه هرسال درچارچوب اولویت های قانون برنامه وبرنامه های اجرایی بخشها،پیشنهاد نحوه استفاده ازوجوه حساب ارزی رادرقالب اعطای تسهیلات برای فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری به هیات موضوع ماده(8) این آیین نامه ارایه نماید،
تبصره1- نحوه استفاده ازوجوه حساب ارزی درسال 1379 درچارچوب اولویتهای قانون برنامه وبرنامه های اجرایی اجرایی بخشهاراسازمان باید حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ تصویب این آیین نامه به هیات موضوع ماده(8) این آیین نامه ارایه نماید.
تبصره2- وجوه ارزی درقالب قراردادی که بارعایت مقررات این آیین نامه ودستورالعملهای مربوط بین سازمان وبانکهای عامل منعقد می شود،دراختیارآنهاقرار می گیرد.
تبصره3- استفاده کنندگان ازتسهیلات ارزی موضوع این آیین نامه هاودستورالعملهای مربوط بین سازمان بانکهای عامل منعقد می شوددراختیارآنان قرارمی گیرد.
تبصره4- بانکهای عامل موظفند هرسال ،درچارچوب اولویت های ابلاغیه سالانه هیات موضوع ماده(8) این آیین نامه تسهیلات موضوع این ماده راصرفا به طرح هایی که ازنظر آنان دارای توجیح فنی ،اقتصادی ومالی است اعطا نمایدتامین لازم وکافی راهم برای بازپرداخت اصل وسود ازمتقاضی دریافت دارند.
تبصره5- اعطای تسهیلات ارزی به طرح هایی که درچارچوب قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی ایران به تصویب می رسند(سرمایه گذاری های مشترک )بارعایت مقررات این آیین نامه بلامانع است .
ماده6- دستورالعمل اجرایی این آیین نامه درارتباط باوظایف تعیین شده سازمان ،خزانه ،بانک مرکزی ،بانک عامل وسایردستگاههای اجرایی ذیربط وچگونگی ارتباط آنها وتامین وپرداخت وجوه ارزی مورد نیاز طرحها،به تصویب موضوع ماده (8) این آیین نامه می رسد.
ماده7- بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب ارزی ،هرسه ماه یکبارسودبه ارزمربوط پرداخت نماید.نرخ سود راشورای پول واعتبارباتوجه به میزان تعهدات متقابل انجام شده تامین می نماید.سودارزی ،هرسه ماخه یکبار به موجودی حساب ارزی اضافه می شود.
ماده8- هیاتی مرکب ازرییس سازمان ،وزیراموراقتصادی ودارایی ،رییس کل بانک مرکزی ودونفرنماینده به انتخاب رییس جمهور به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون واتخاذتصمیم درمواردتعیین شده دراین آیین نامه وموتاردزیر تشکیل می گردد.
دبیرخانه هیات یادشده درسازمان مستقرخواهدبود.
الف-نحوه تعیین اولویت طرحها جهت استفاده ازتسهیلات موضوع این آیین نامه .
ب-تعیین روش محاسبه ونرخ سود تسهیلات اعطایی براساس پیشنهاد بانک مرکزی
زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی
ت- نحوه پی گیری وصوا مطالبات
ث- تعیین چارچوب قراردادهای سازمان با بانکهای عامل
ج- تعیین کارمزد بانکهای عامل
ح- سایرضوابط ودستورالعملهای موردنیاز.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :