جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


- ردیف کد طبقه بندی عنوان
- 1 151100 مالیات حق اشتراک تلفن های خودکار وخدمات مخابراتی بین المللی
- 2 151500 مالیات نقل انتقال شناور
- 3 330900 اجاره ساختمانهای (آموزش وپروش
- 4 331100 اجاره ساختمانهای (دانشگاه علوم پزشکی)
- 5 390100 عواید املاک خالصه 25درصد وزارت کشاورزی
- 6 410101 وزارت دادگستری ـ خدمات قضایی
- 7 410105 درآمد حاصل ازماده 186 قانون کار
- 8 410106 سازمان ثبت اسنادموضوع قانون صدور اسناد مشمول اصلاحات ارضی
- 9 410110 سازمان قضایی مسلح ـ خدمات قضایی
- 10 410117 سازمان ثبت احوال صدورکارت شناسائی
- 11 410204 نیروی انتظامی ـ جرایم رانندگی داخل تهران ×
- 12 410209 نیروی انتظامی عوارض معاینات چشم پزشکی برای صدورگواهی نامه
- 13 410210 نیروی انتظامی ـ عوارض اعطای معافیت های 3ساله و5ساله خدمات وظیفه
- 14 410211 نیروی انتظامی ـ عوارض کارت معافیت مشمولین وظیفه
- 15 410212 نیروی انتظامی ـ عوارض صدور پروانه گذرمرزی
- 16 410213 نیروی انتظامی ـ عوارض انتقال خودرو ازمحل ممنوعه وبه توقف گاه
- 17 410311 وزارت آموزش وپرورش ـدرآمدحاصل ازبرگزاری آزمونهای ورودی تربیت معلم دوره های کاردانی واستعدادهای درخشان
18 410315 وزارت آموزش وپرورش ـدبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش درآمد حاصل ازارزشیابی مدارس
19 410320 وزارت بهداشت ـ گزینش بهیار
20 410321 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ـ درآمدهای حاصل ازاجرای قانون گشت های سیاحتی و...
21 410334 وزارت آموزش وپرورش ـ درآمدهای حاصل ازبرگزاری دوره های آموزشی خاص
22 410334 وزارت آموزش وپرورش ـ انصراف متعهدین خدمت
23 410350 وزارت کارـسازمان آموزش فنی وحرفه ای ( ارائه خدمات آموزشی وفنی خاص
24 410358 وزارت جهادـ خدمات آموزش خاص
25 410419 نیروی انتظامی ـ معاینه پزشکی مشمولان وظیفه
26 410501 وزارت کشاورزی ـ صدورمجوز فروش اراضی خارج ازمحدوده ماده 77 قانون وصول برخی درآمدها
27 410505 شرکت سهامی شیلات ـ حق توقف ورود خروج شناورهای صیادی
28 410512 سازمان محافظت محیط زیست ـ جلوگیری ازآلودگی هوا
29 410517 وزارت جهادـ تحقیقات منابع طبیعی واموردام
30 419912 گمرک ایران ـ حق الزحمه توزین کامیونها
31 419937 وزارت مسکن وشهرسازی ـصدوروتمدید پروانه اشتغال نظام مهندسی
32 419940 وزارت مسکن وشهرسازی پیش فروش واگذاری اماکن تجاری
33 419948 وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ـ عوارض نوارکاست ونوار ریل ضبط
34 419957 وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ـ درآمدموضوع جزء 5 بندالف ماده 55قانون وصول برخی ازدرآمدها
35 419958 وزارت جهادـ درآمد حاصل ازفروش مصالح مازادبرمصرف
36 419970 وزارت مسکن وشهرسازی ـ تهیه نقشع تفکیکی برای روستاهای بالای 400 خانوار
37 419972 وزارت کارواموراجتماعی ـ درآمد حاصل ازاجرای ماده 86 قانون وصول ...
38 420101 وزارت کشاورزی ـ فروش محصولات تولیدی
39 420210 سایردرآمدهای دستگاهها وردیف هاـدرآمدآموزش های فنی وحرفه ای
40 420216 وزارت صنایع ـ فروش اطلاعات صنعتی وطرحهای تیپ صنایع کوچک
41 420305 موسسه استانداردـ فروش نشریات
42 420750 وزارت مسکن ـ فروش خانه های ارزان قیمت مطالبات گذشته
43 420900 وزارت آموزش وپرورش ـ فروش مدارس قدیمی وغیرقابل استفاده
44 421220 وزارت کشاورزی ـ فروش ساختمانهای قدیمی
45 421250 وزارت کارواموراجتماعی ـسازمان آموزش فنی وحرفه ای فروش ماشین آلات خارج ازرده
46 421260 وزارت آموزش وپرورش ـفروش ماشین آلات فرسوده وقطعات یدکی خارج ازرده
47 421270 وزارت جهادسازندگی ـفروش ماشین آلات فرسوده وقطعات یدکی خارج ازرده
48 421400 وزارت جهادسازندگی ـفروش واحدهاوکارگاههای تولیدی
49 421420 وزارت جهادسازندگی ـ فروش اموال
50 421450 وزارت جهادسازندگی ـفروش مستغلات غیرمورد استفاده
51 421500 سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشورـفروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده
52 421520 سازمان ثبت اسنادواملاک کشورـ فروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده
53 421560 وزارت اموراقتصادی و دارایی ـفروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده
54 421600 وزارت آموزش وپرورش ـ فروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده
55 421650 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ـ فروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده
56 421680 وزارت بازرگانی ـ فروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده
57 421690 وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ـفروش ساختمانهای قدیمی وغیرقابل استفاده وسایردرآمدها
58 422300 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ فروش اقلام وتجهیزات خارج ازرده وفرسوده غیرقابل استفاده
59 422600 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ـیک درصد درآمد شرکتهای دارویی(تولیدی و توزیعی)
60 422950 وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ـ فروش قطبهای سیاحتی
61 423000 سازمان تربیت بدنی ایران ـفروش تاسیسات ورزشی
62 423100 سازمان بهزیستی کشورـ فروش امکانات بالقوه منقول وغیرمنقول
63 423300 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـفروش اموال منقول وغیرمنقول
64 423500 فروش ماشین آلات وتجهیزات دستگاههای دولتی
65 424100 وزارت جهادسازندگی ـدرآمد موضوع ردیف 3 ماده 84 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومواردمصرف آن
66 424200 وزارت کشاورزی ـدرآمد موضوع ماده 75 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مواردمصرف
67 424700 وزارت جهادسازندگی ـاخذبهای اراضی واگذاری تغییرکاربری داده شده
68 425200 درآمد حاصل ازفروش اموال منقول دستگاههای اجرایی
69 425300 سازمان ثبت اسنادواملاک کشورـفروش نقشه مختصات
70 425310 وزارت مسکن و شهرسازی ـفروش اراضی باکاربری آموزشی فرهنگی وخدماتی
71 425400 وزارت جهادسازندگی ـدرآمد موضوع بند(ج)تبصره 28قانون بودجه سال 1377کل کشور
72 425450 وزارت جهادسازندگی ـدرآمدموضوع بند(د) تبصره 28قانون بودجه سال 1377کل کشور
73 590700 سازمان حفاظت محیط زیست ـ جرایم نقدی موضوع قانون اصلاح قانون شکاروصید
74 591700 وزارت جهادسازندگی ـدرآمد طرح های مرتعداری وبهره برداری ازجنگلها ماده4ـ84 قانون وصول درآمدها
75 591720 وزارت جهادسازندگی ـ درآمد حاصل ازصدور تمدید پروانه چرا
76 591960 وزارت معادن .فلزات ـ دودرهزار فروش کالاهای معدنی
77 592200 وزارت مسکن وشهرسازی ـدو در هزار حق الزحمه مشاوران وپیمانکاران
78 593600 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ معافیت ازخدمت مشمولین خارج ازکشور
79 594550 وزارت جهادسازندگی ـ درآمد فروش نیروگاههای آبی وانرژی برق
8- 594950 وزارت جهادسازندگی ـ انتقال اموال به موسسات عمومی وغیردولتی
81 591760 شرکتهای مهندسی آب وفاضلاب استانی ـ عوارض آلودگی آب
×(این ردیف شامل استان تهران می باشد)ودردوقسمت شهرتهران وشهرستانهای استان تهران رادربر می گیرد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1300/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :