جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 80028 19/9/1365

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1365 بنا به پیشنهاد مورخ 12/9/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آئیننامه اجرایی قانون مزبور را که جایگزین آئیننامه شماره 88416 مورخ 25/12/1362 می گردد به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - تشکیلات و وظایف و صلاحیت
ماده 1- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درهریک ازدستگاههای موضوع ماده 25 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد قانون مزبور و این آئیننامه تشکیل میگردد0
ماده 2- هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و همچنین تعدادی از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل تشکیل می گردد:
شهرداری تهران - شرکت مخابرات ایران و سازمان حج و اوقاف وامور خیریه 0
تبصره 1- منظورازسازمان مستقل دولتی دراین آئیننامه سازمانهائی است که وابسته به هیچ یک از وزارتخانه های موجود و یا وزارت - خانه هائی که بعدا ایجاد میشود نبوده و این سازمانها در حال حاضر عبارتند:
نخست وزیری - سازمان امور اداری و استخدامی کشور- سازمان تربیت بدنی ایران - سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان حفاظت محیط زیست - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات 0
تبصره 2- وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها ونیز دستگاههای موضوع ماده فوق در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیتهای تجدید نظر متعدد داشته باشند0
ماده 3- انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستقیما با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل ،نهادها و دستگاههای موضوع ماده 2 و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده 7 قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام میپذیرد0 ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن می بایست نسبت به انطباق وضعیت هیئتهای دستگاه مربوط و واحدهای تابعه و وابسته خود با مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحیه آن اقدام لازم معمول داشته و در مورد واحدهائی که بموجب قانون اصلاحی باید هیات بدوی یا تجدید نظر درآنها تشکیل شود و تاکنون تشکیل نشده سریعا اقدام به تشکیل هییت نمایند0
ماده 5- هریک از دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن مکلفند در صورت نداشتن واحد سازمانی در مراکز استانها نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند0
ماده 6- هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورت جلسات و مکاتبات هیات انتخاب و تعیین می کنند0
مکاتبات هیاتها با امضاء رئیس و در غیاب او با امضاء نایب رئیس معتبر خواهد بود0
ماده 7- هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس ازتشکیل ، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند0
ماده 8- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هراستان مادامی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز(تهران ) خواهد بود0
تبصره - رسیدگی بدوی بخ تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها درهر استان با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط می باشد0
ماده 9- در مواردی که کارمند به عنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت می باشد0 هیئتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم ازهیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرد0
وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام دارد ماده 10- درمواردی که کارمند در چند وزارتخانه یاسازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانه یا موسسه ای که کارمند به آن منتقل شده است (موسسه متبوع وی ) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می باشد و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از موسسات قبلی کمک بگیرد0
تبصره - موسسات قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند0
ماده 11- انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار درهر وزارتخانه یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی باتغییرعناوین پستهای بلا متصدی موجود برای اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی خواهد شد و در صورت فقدان چنین پستهائی ، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه وتایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید0
ماده 12- هیاتها موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند0
نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود0
فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده 13- گروه تحقیق موضوع ماده 6 قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که از بین افراد متاهل و متعهد و عامل به احکام اسلام ومعتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیاتها و حکم رئیس هیات انتخاب خواهند شد0 کارمندبودن دو عضو از سه عضو مذکور الزامی است 0
ماده 14- استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکان پذیر است مشروطبر این که برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص یک پرونده ازهمان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود0
ماده 15- گروههای تحقیق صرفا درباره کارمندی می توانند تحقیق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد و همچنین تحقیق تنهادر حدودی انجام خواهد گرفت که هیاتها معین میکنند0
تبصره 1- هریک از اعضاء گروه تحقیق که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را نخواهد داشت 0
تبصره 2- عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نخواهد بود0
ماده 16- اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یاحقوقی ومقامات مسئول دولتی موجب شروع رسیدگی در هیات خواهد بود0
ماده 17- کلیه کارمندان ،مسئولین مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ،مکلفند همکاریهای لازم را با هیئتها بعمل آورده ،

مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند0 در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بودو در هر حال ارایه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساندو همچنین ارائه اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند بکلی ممنوع خواهد بود0
ماده 18- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند0 همچنین هیاتها موظفند حداقل 10 روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند0
ماده 19- کارمند متهم می تواند حداکثر ظرف 10 روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید در غیر این صورت هیات می تواند به وارد اتهام رسیدگی و رای لازم را صادر نماید0
تبصره - کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات رسیدگی خواهد بود و به هر حال مدت تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید0
فصل سوم - چگونگی رسیدگی
ماده 20- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یا بلا مانع تشخیص دهد درآن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت 0
ماده 21- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیاتهای رسیدگی می باشد0 ماده 22- هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم ومواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ،آثارسوء اجتماعی و اداری ،موقعیت کارمند ،سوابق و فقدان سوءنیت وی اقدام به صدور رای می نماید0 رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوی تحلفات منتسب به کارمند باشد0
ماده 23- جلسات هیاتها لزوما با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود0
ماده 24- آراء صادره توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی ، مستقیماو بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد0 واحدهای مزبور موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور رای ،آراءصادره رابه کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در صورت سهل انگاری مسئولین کارگزینی و امور اداری مربوط در ابلاغ آراء صادره به متهم یا متهمین ،باآنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد0 همچنین هرگونه امتناع یا جلوگیری از اجرای آراء هیاتها ممنوع بوده و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد می شود0
ماده 25- هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آراء خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را قید نمایند0
ماده 26- درخواست تجدید نظر نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید بوسیله شخص معترض ظرف یکماه کتبا به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود ،ملاک وصول بموقع درخواست ،تاریخ ثبت دفتر کارگزینی مربوطه است 0
ماده 27- کارگزینی ها مکلفند در خواست اعتراض کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمی نماید رای صادره را از تاریخ انقضاء مهلت مذکور اجرا نمایند0
ماده 28- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نگردد رای صادره به مجرد حصول امکان ،اجرا خواهد شد0
ماده 29- در مواردی که آراء هیاتهای ذسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مامور شده باشد ،دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا ماموریت یافته است مسئول اجرای رای قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رای قابل تجدید نظر باشد با درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر همان موسسه قبلی ارسال خواهد شد0
ماده 30- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری درموارد زیر حسب نیاز از مراجع قضائی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر می نمایند و سپس با احراز موضوع تخلف رای بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی صادر خواهند نمود:
1- عضویت در تشکیلات فراماسونری
2- عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند0
3- مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضدمردکی داشته اند 4- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها0
5- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها تبصره 1- اقرار کتبی متهم به موارد فوق برای صدور رای کفایت می کند0
تبصره 2- تشخیص موارد فراماسونری براساس نتیجه استعلام نظر از هیات عالی نظارت مذکور در ماده 35 بوده و هیاتها پس از تطبیق مورد نسبت به انفصال متهم یا متهمین اقدام خواهند نمود0
تبصره 3- در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود0 لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آنها مجازاتی غیر از انفصال دائم پیش بینی شده باشد ،فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد و در صورتی که رای صادر و یا اجراء گردیده باشد اجرای آن متوقف شده و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت بحالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید0
ماده 31- هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در اسرع وقت به پرونده هائی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجربه صدور رای قطعی نگردیده و یا آراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نمایند0 رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی و یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آراء صادره به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده است بعهده هیاتهای تجدید نظر خواهد بود، ودر مواری که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد ، این رسیدگی به عهده هیاتهای بدوی خواهد بود0 چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف بارابط و مسئول هماهنگی خواهدبود0 ماده 32- هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران ،قبلا مراتب را به اطلاع رابط و مسئول هماهنگی مربوط برسانند0 مرجع رسیدگی این گونه پرونده ها با پیشنهاد رابط و تایید بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن تعیین خواهد گردید0
فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
ماده 33- بمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت برکار هیاتهای رسیدگی ، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای مذکور در ماده (2 ) این آئیننامه و تبصره یک آن یکنفر را بعنوان رابط و مسئول هماهنگی هیاتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند نمود وظایف و حیطه اختیارات و مسئولیتهای هریک از آنان به شرح زیر خواهد بود:
1- برگزاری جلسات هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب 0
2- بازرسی از نحوه کار هیاتهای مربوطه در تهران و شهرستانهاو تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع بخصوص در مواردی که گزارشی از کم کاری و یا غرض ورزی آنها دریافت می دارند وارسال یک نسخه ازآن به سازمان اموراداری واستخدامی کشور 3- نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمائی و هدایت آنها به اجرای هرچه صحیح تر قانون 0
4- بررسی صلاحیت اعضاء هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور0
5- ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات هیاتها به منظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیتهای هیاتها0
6- تهیه گزارش ماهانه از کار هیاتهای مربوطه و ارسال آنهابه سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با یک نسخه از کلیه آراء صادره بمنظور:
الف - جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط0
ب - تجزیه و تحلیل کار هیاتها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرائی 0
ج - بررسی اراء صادره و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور0
7-انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی وتدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها0
8- بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در داخل وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات این فعالیتهادر سالم سازی محیط ادارات تابعه و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فواصل سه ماهه ،ششماهه و یکساله 0
9-دادن پیشنهاد به وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی از هیاتها در مرکز و یا استانها و یاتعطیل کار بعضی از شعب با توجه به حجم پرسنلی واحدهای مربوطه بمنظورپوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته 0
10- شرکت در جلسات هماهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاههای مذکور در ماده 2 آئیننامه بمنظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات و تامین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیاتهای مربوطه 0
11- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز بمنظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور0
تبصره - بمنظور انجام وظایف مذکور دراین ماده ،دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیاتها در هر یک از دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن زیر نظر رابط ایجاد خواهد شد0 تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری انجام خواهد گردید0
ماده 34- کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاههای مربوطه ،مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند0
ماده 35- هیات موضوع ماده 31 قانون تحت عنوان هیات عالی نظارت مرکب از چهار نفر از بین رابطین و مدیران کل دفاتر هماهنگی دستگاههای مذکور در ماده 2 این آئیننامه وتبصره 1آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشوروتصویب هیات وزیران و دو نفر نماینده از شورایعالی قضائی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد0
ماده 36- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وهیاتهایاکمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرای کشور مکلفند با هیات عالی نظارت هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پرونده های مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن قراردهند0
ماده 37- هیات عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک ازهیاتهایاکمیسیونهای مذکور در ماده 31 قانون در دستگاههای اجرائی کشور آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را باذکر دلیل ابطال می نمایدومراتب را به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط میرساند:
الف - عدم رعایت قانون یا مقررات انضباطی مورد عمل 0
ب - اعمال تبعیض در اجرای قوانین و مقررات مذکور در بند (الف )
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه 0
تبصره - بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام وپرونده های مربوطه را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید0
ماده 38- آئیننامه مربوط به نحوه کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور خواهد رسید0
فصل پنجم - مقررات مختلف
ماده 39- هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یکبار گزارشی از فعالیتهای خود راکه حاوی تعداد آراء صادره و نیز پرونده های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه میباشد همراه با یک نسخه از اراء صادره به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند0
ماده 40- رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی ،ثابت ، دائم و پیمانی (قراردادی ) و خرید خدمت وزارتخانه ها ،سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها وبانکهاو موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آئیننامه صورت میگیرد0 نیروهای نظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش ،شهربانی ،ژاندارمری پلیس قضائی ،قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول مقررات این آئیننامه خارج بوده ورسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهدبود0

تبصره 1- در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی ) و خرید خدمت ، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هردستگاه در فسخ قرارداد با این گونه افراد نخواهد بود0
تبصره 2- هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک ،یکی از مجازاتهای بندهای الف و ب و ج را اعمال می کنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می نمایند0
تبصره 3- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز)و (ح )و(ط) ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تامین اجتماعی ،شهرداری تهران و سازمانها و موسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند براساس آئیننامه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون مزبور خواهد بود0
ماده 41- کارمندانی که پس از اجرای اصلاحیه قانون به مجازات تنزل گروه یا پایه محکوم میشوند به میزان مدتی که طبق رای صادره محکومیت یافته اند در گروه یا پایه پایین تر قرارخواهند گرفت بنحوی که این گونه کارمندان همواره از کارمندان نظیر ، به میزان مدتی که تحمل مجازات کرده اند دیرتر به گروههاوپایه های بعدی ارتقاء یا ترفیع می یابند0
ماده 42- کارمندانی که بر اساس قانون بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری (قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون )محکوم به تنزل یا تقلیل گروه یا پایه شده اند ،از تاریخ صدور حکم هیات مربوط ،بمدت 5 سال در گروه یا پایه پایین تر باقی خواهند ماند و ارتقاء و ترفیعات بعدی آنها براساس مفاد ماده 41 صورت خواهد گرفت 0
تبصره - آثار مالی ناشی از اجرای مواد 41 و 42 از تاریخ اعمال این مواد است واینگونه کارمندان نسبت به گذشته هیچگونه استحقاقی از نظر حقوق ، گروه و پایه و فوق العاده ها و مزایای مربوطه نخواهند داشت 0
ماده 43- برقراری مقرری مذکور در ماده 12 قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او تقاضای وراث قانونی وی خواهد بودکه پس ازبررسی وتایید هیات تجدید نظر مربوطه اعمال خواهدشد0 تبصره 1- هیات تجدید نظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی نسبت به قطع یا کاهش و یا افزایش مقرری فوق الذکر با رعایت حداکثرمقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید0
تبصره 2- مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وارث ، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز لازم الرعایه است 0
ماده 44- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وهیاتهایاکمیسیونهای مشابه در دستگاههائی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند ، موظفند اسامی و مشخصات اعضاء اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند0
ماده 45- ادارت کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی ،بازخرید ،اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی میشوند ،به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند0
ماده 46- در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضائی بوده و اینگونه پرونده ها توسط هیاتها جهت رسیدگی به مراجع مزبور ارجاع شده باشد هیات مربوط باید مراتب را به کارگزینی دستگاه متبوع اطلاع دهد و کارگزینی ها مکلفند به محض اطلاع نسبت به صدور حکم تعلیق کارمند از زمان ارسال پرونده به مراجع قضائی اقدام نمایند0
ماده 47- تغییرات و اصلاحات بعدی این آئیننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12177
تاریخ تصویب :
1365/09/12
تاریخ ابلاغ :
1365/09/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :