جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 90012 23/9/1365

وزارت راه و ترابری - وزارت جهاد سازندگی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/9/1365 بنابه پیشنهاد مشترک شماره 3138/10/و مورخ 7/8/1365 وزاری راه و ترابری و جهادسازندگی و به استناد ماده 6 قانون تشکیلات وزارت جهادسازندگی و با عنایت به ماده 4 و بند2 ماده 5 قانون فوق الذکر آئیننامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف بین دو وزراتخانه را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- برنامه ریزی
الف - برنامه ریزی و طراحی شبکه راههای اصلی و فرعی کشور بعهده وزارت راه و ترابری است که اطلاعات لازم جهت هماهنگی بین شبکه ارتباطی کشور را در اختیار جهادسازندگی قرار خواهد داد0
ب - برنامه ریزی و طراحی شبکه راههای مناطق روستائی وگذرگاههای عشایری بعهده جهاد سازندگی است 0 راه روستائی ،راه اتصال روستا به روستاو روستا به مرکز بخش یا روستا به جاده های فرعی یااصلی میباشد0
ماده 2- اجراء
الف - احداث و توسعه راههای اصلی و فرعی کشور بعهده وزارت راه و ترابری است 0
ب - احداث و توسعه راههای ارتباطی مناطق روستائی و اتصال آن به اولین جاده فرعی یا اصلی کشور بعهده جهادسازندگی است 0
ج - احداث و توسعه راهها و گذرگاههای عشایری بعهده وزارت جهاد سازندگی است 0
ماده 3- نگهداری
الف - نگهداری راههای مورد اشاره در ماده 2 حسب مورد در حیطه وظایف هریک از دو وزارتخانه ذیربط است 0
ب - راههائی که خارج از حیطه وظایف ذکر شده توسط هر یک از دو وزارتخانه ساخته میشود با توجه به رعایت مشخصات فنی برای نگهداری به طرف مسئول واگذار میشود0
ج - جهادسازندگی آن بخش از راههای روستایی را که هم اکنون توسط وزارت راه و ترابری نگهداری میشود به تدریج زیر پوشش شبکه نگهداری خود قرار خواهد داد 0نحوه انجام کار با توافق طرفین خواهد بود0
نخست وزیر - میرحسین موسوی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12177
تاریخ تصویب :
1365/09/16
تاریخ ابلاغ :
1365/09/27
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :