جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 31620 12/5/1365

وزارت برنامه وبودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1365 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2195-50/4024-1 مورخ 15/4/65 وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه ،آئیننامه اجرائی بند 2 از قسمت الف تبصره 21 قانون بودجه سال 1365 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- وجوه لازم برای خرید لوازم و مصالح ساختمانی وقطعات یدکی وماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای عمرانی موضوع بند2 از قسمت الف تبصره 21 قانون بودجه سال 1365 کل کشور بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و حداکثر تا میزان 5% اعتبارات مصوب سالجاری هر یک از طرحهای ملی و استانی درمقابل در خواست وجه در اختیار ذیحساب طرحهای عمرانی دستگاه اجرائی (ملی و استانی )قرار میگیرد تا بشرح سایر مواد این آئیننامه به مصرف رسیده و هزینه تمام شده آنها در مورد طرحهای امانی بحساب قطعی منظورودرمورد پروژه های که توسط پیمانکاران انجام میشود حداکثرتاپایان سال جاری ازصورت وضعیتهای آنان کسرگردد0
ماده 2- وجوه موضوع این آئیننامه بحساب جداگانه ای که برای دستگاه توسط خزانه دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویابانک ملی ایران افتتاح میشود واریز خواهد شد0
ماده 3- درمورد مصالح عمده ساختمانی و ماشین آلات سنگین ولوازم و قطعات یدکی مورد نیاز در سالجاری دستگاههای اجرائی فهرست کامل مصالح وماشین آلات و لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز کارهای عمرانی خود در سال را با توجه به برنامه زمانی اجرای کارها و تجربیات سالهای قبل تهیه نموده و نسبت به انعقاد موافقتنامه برای تامین آن مقدار کالاهای فوق الذکر که در برنامه سالجاری مورد نیاز هستند با کارخانجات تولید کننده ،مرکز گسترش خدمات بازرگانی ، مراکز تهیه و توزیع کالا و یا واحدهای مقرر شده از طرف آنان و بطور اعم ،با فروشندگان ماشین آلات و مصالح که مورد تایید دستگاه اجرائی باشد اقدام مینمایند0
وجوه لازم برای این موافقتنامه ها طی دستور پرداخت مجری طرح به حساب فروشنده واریز میگردد0
ماده 4- در مورد مصالح و ماشین آلات موضوع ماده 3 فوق که بهای آن به فروشندگان پرداخت شده است مبلغ آن مقدار از مصالح و یا ماشین آلات و قطعات یدکی که حواله آن برای تحویل به پیمانکار صادر شده است به حساب بدهی او منظور میگردد0
ماده 5- در مورد مصالح و لوازم کار و قطعات یدکی وماشین آلاتی که به ترتیب ماده 3 تامین نشده است پیمانکاربامراجعه به منابع تامین آن نسبت به اخذ پیش فاکتور و در صورت لزوم عقد قرارداد خرید کالای مربوطه ای که لزوم تهیه آن به تایید دستگاه اجرائی رسیده اقدام کرده وپیش فاکتورهای آن رابه دستگاه اجرایی تسلیم مینماید وجوه لازم باتوجه به پیش فاکتورهاویاقراردادهای خرید فوق الذکر که مورد تایید دستگاه اجرایی باشد براساس دستور پرداخت مجری طرح توسط ذیحسابی به فروشنده کالا پرداخت وبه حساب بدهکارپیمانکار منظور می گردد0
تبصره 1- در مواردی از ماده فوق که تحویل کالا به پیمانکاران نیازبه حواله دستگاه اجرایی داشته باشد اقدامات فوق پس از صدور حواله بعمل خواهد آمد0
تبصره 2- مصالح و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مورد بحث دراین آئیننامه باید بلافاصله پس از تحویل به کارگاه حمل گردد0لوازم یدکی ،مصالح ،لوازم وتجهیزات مصرفی درکارمورد مصرف قرار خواهد گرفت و ماشین آلات که حواله آن بنام پیمانکار صادر میگردد تا تادیه بدهی او به کارفرما در رهن کارفرما بوده وسند آن بمنظور جلوگیری از هر نوع انتقال مالکیت برای مدت پنج سال در نزد کار- فرما نگهداری خواهد شد0
ماده 6- بهای مصالح و تجهیزات مورد مصرف در کار موضوع مواد3و5 این آئیننامه با رعایت ضوابط و نرخهای مندرج در قرارداد در اولین صورت وضعیتی که پس از تحویل آنها به کارگاه تنظیم میشود منظور میگردد0
ماده 7- ذیحساب موظف است پس از اعلام مجری طرح مبالغ پرداختی بابت مصالح ،لوازم ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع مواد 3و5 را به میزانی که مجری طرح تعیین میکند از صورت وضعیتهای پیمانکار بنحوی کسر نماید که بدهی او به کارفرما از بابت پرداختهای موضوع این آئیننامه تاپایان سالجاری واریز گردد0
تبصره - در مورد کارهای امانی مبالغ پرداختی از بابت مصالح مربوط به هر طرح بحساب قطعی همان طرح منظور میگردد0
ماده 8- این آئیننامه صرفا جهت ایجاد تسهیلات در خریدمصالح و ماشین آلات و لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز کار در سال جاری بوده ونمی توان احتیاجات سالهای بعد را از محل اعتبارات آن خریداری و ذخیره نمود0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12076
تاریخ تصویب :
1365/05/05
تاریخ ابلاغ :
1365/05/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :