جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 به ترتیب زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 5 به قانون مذکور الحاق میگردد:
تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نیستند با احتساب معافیتهای مقرر ،مالیات هر یک از سنوات عملکرد سال 1360 و بعد رادرصورتی که تا تاریخ (12/10/1364 )به مرحله قطعیت نرسیده باشد با نظر اتحادیه صنفی یا شرکت تعاونی و یا سندیکای مربوط به رشته شغلی و همچنین انجمن اسلامی صنف مربوط که مورد تایید وزارت کشورباشد به انتخاب خود بطور مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردیکه معلوم شود مودی در مدتی از سال فعالیت نداشته است و این امر مورد تایید هیات سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی قرار گیرد مالیات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد و در مواردیکه مالیات بانظر شرکت تعاونی و یا انجمن اسلامی صنف مربوط تعیین میگردد چنانچه هریک از مودیان به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند میتوانند پس از ابلاغ برگ قطعی اعتراض خود رابه حوزه مالیاتی مربوط تسلیم دارندتاپرونده جهت رسیدگی به هیات سه نفری فوق الذکراحاله و رای مقتضی صادرگردد0 تبصره 5- مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1364 مشاغل موضوع تبصره 4 فوق الذکرتاپایان شهریور ماه 1365 تمدیدمیگردد0 این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است 0
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزچهارشنبه هشتم مرداد ماه یکهزاروسیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 11/5/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12077
تاریخ تصویب :
1365/05/08
تاریخ ابلاغ :
1365/05/23
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :