جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 7 آئیننامه اجرائی تبصره یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بشرح زیر اصلاح میگردد0
برای انتخاب نمایندگان شعب اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران با اعلام وزارت بازرگانی انجمنی جهت نظارت بر انتخابات مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی ،صنایع ،صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، امور اقتصادی و دارائی و چهار نفر نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تشکیل میشود0انجمن بوسیله آگهی حداقل در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رای و تعداد اعضاء هیات نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران را به اطلاع اعضاء اتاق محل خواهد رسانید0
تبصره - انجمن مذکور با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء فوق رسمیت می یابد 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه روز پنجشنبه بیست وششم تیرماه یکهزاروسیصدوشصتوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/5/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12077
تاریخ تصویب :
1365/04/26
تاریخ ابلاغ :
1365/05/23
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :