×

حقوق بازنشستگان شهرداری با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1365 تعیین و افزایش حقوق بر مبنای مقررات سابق شهرداری مبنای قانونی ندارد

حقوق بازنشستگان شهرداری با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1365 تعیین و افزایش حقوق بر مبنای مقررات سابق شهرداری مبنای قانونی ندارد

حقوق-بازنشستگان-شهرداری-با-اعمال-تبصره-85-قانون-بودجه-سال-1365-تعیین-و-افزایش-حقوق-بر-مبنای-مقررات-سابق-شهرداری-مبنای-قانونی-ندارد-

وکیل


تاریخ 18/4/70 شماره دادنامه 32 کلاسه پرونده 70/33

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور موضوع تعیین حقوق بازنشستگان ازطریق طبقه بندی یا همطرازی و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی شهرداری برمبنای پست ثابت سازمانی آتش نشان مستخدمین بازنشسته مزبورازتمامی حقوق متعلق به شغل آتش نشان برخوردار می شوندوبااین کیفیت افزایش حقوق بازنشستگی آنان که به ترتیب فوق الذکرتعیین می شودبه میزان 50% به استناد مقررات آئین نامه استخدامی مصوب 18/12/1331 ورای شماره 17 مورخ 25/5/58 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه منصرف ازمورداست جوازقانونی ندارد.
لذادادنامه شماره 814 مورخ 10/10/69 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 69/115 که براین مبناصادرشده موافق اصول وموازین قانونی می باشد.این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدمحمدزاده
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب یازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه یازدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/115 موضوع شکایت آقای محمدمحمدزاده بطرفیت :صندوق بازنشستگی کشوری بخواسته :اجرای رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(پرداخت 50% فوق العاده علاوه برحقوق بازنشستگی )بشرح دادنامه شماره 814 مورخ 10/10/69چنین رای صادرنموده است .
باتوجه به دادخواست شاکی ولایحه جوابیه طرف شکایت خلاصتاحاکی ازاین که 50% فوق العاده بابت حق کاردانی فنی ،براساس ماده 82 لایحه استقلال شهرداریها وآئین نامه شماره 16561- 10/12/28 وتصویب نامه شماره 56520-18/12/31 ورای شعبه هفتم دیوان عالی کشورازسال 1330 به کاردانهای فنی آتش نشانی پرداخت می شده لکن در ماده 148 قانون استخدام کشوری کلیه مقررات مغایرقانون مذکورومحلی برای کاردانهای فنی پیش بینی نشده ودراجرای تبصره 85 قانون بودجه سال 56 کل کشورکاردانهای فنی ازگروه شغلی خاص خودبرخوردارگردیده اندوصعوبت شغل آنهادرتعیین گروه همطرازی مدنظرقرارگرفته است ،بااین وصف پرداخت مجددمضاعف 50 درصدحق کاردانی محمل قانونی نداشته است ، تخلفی ازمقررات وضوابط قانونی ازناحیه سازمان طرف شکایت به نظر نمی رسدفلذا،شکایت شاکی غیرواردتشخیص می شود،وحکم به ردشکایت صادر واعلام می گردد.
ب - شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/142 موضوع شکایت آقای علی بخت بطرفیت :صندوق بازنشستگی کل کشوربخواسته :اجرای رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 1109 مورخ 17/11/69 چنین رای صادرنموده است :
مطابق رای شماره 62 و33 و571 شعبه 7 دیوان عالی کشوربه عنوان کاردان فنی بازنشسته سازمان آتش نشانی ازحقوق رانندگی و50% فوق العاده مربوط ازصندوق بازنشستگی استفاده می کرده ولی از2/1/56 پرداخت حقوق بازنشستگی برمبنای جدول قانون استخدام کشوری اقدام کرده درحالی که رای مزبوراز2/1/56 قابل اجراء وآئین نامه مربوط به رانندگان وکاردانهای فنی مصوب 11/8/31 را مغایرباقانون استخدام جدیدندانسته ورای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرمعتبرشناختن رای شعبه 7 که درسال 1358 صادرشده است باتوجه به رای شماره 17 مورخ 25/5/58 هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرلازم الاجراءبودن آئین نامه شماره 56520-18/12/31 اصلی تلقی ونظربه اینکه ابلاغ شماره 28335-8/7/58 بازنشستگی شاکی رابااحتساب 50% مذکوردرآئیننامه صادرشده صحیح بوده و ابطال آن وکسرآن فقط به حقوق بازنشستگی بدون احتساب 50% خلاف رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوروفاقدمجوزقانونی است لذاحکم به واردبودن شکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و ملاحظه سوابق بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 570 تا572
روزنامه رسمی شماره 13582-4/8/1370
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 32

تاریخ تصویب : 1370/04/18

تاریخ ابلاغ : 1370/08/04

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : حقوق املاك مجاور - غایب مفقودالاثر - دادخواست - شكایت از عملیات اجرائی - نماینده قضائی - تصرف عدوانی - افراز -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.