جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 5580 17/4/1365

وزارت دفاع
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1365 بنا به پیشنهاد شماره 324 - 5/02/402/م ح مورخ 29/10/64 و 349-5/02/402/ م ح مورخ 22/12/64 وزارت دفاع و به استناد ماده 8 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1363 آییننامه اجرائی قانون مذکور را بشرح ذیل تصویب نمودند:

فصل اول - کلیات
ماده 1- خانه های سازمانی واماکن عمومی وابسته به آن مانندمسجد مدرسه ،باشگاه ،سینما،فروشگاه وتاسیسات ومتعلقات ووسائل مربوطبه آنها از اموال وزارت دفاع محسوب واستفاده ازآنها صرفا بنا به ضرورت ونیازمندی خدمتی صورت گرفته وهیچگونه حقی برای استفاده کنندگان ایجاد نمی نماید 0
تبصره - پرسنل کادر ثابت ارتش اعم از نظامی وغیر نظامی برحسب ضرورت میتواننداز خانه های سازمانی هر یک از نیروها وسازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بارعایت کلیه ضوابط مندرج در این آئین - نامه استفاده نمایند0
فصل دوم - شورای واگذاری خانه های سازمانی
ماده 2- شورای واگذاری خانه های سازمانی مرکب از اعضائی خواهند بود که در ماده 4 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است 0
ماده 3- نمایندگان پرسنل قسمت مربوطه موضوع بند (ت )ماده 4قانون درصورت وجود هر یک درواحد چهار نفر میباشندلیکن بمنظورجلوگیری از وقفه در کار شورای واگذاری در ازاء هر عضو اصلی موضوع این ماده یک عضو بعنوان عضو علی البدل انتخاب میشود تا چنانچه هریک از اعضای اصلی بنحوی ازانحاء نتوانند در جلسات شوراشرکت نمایند عضو علی البدل در جلسه حضور یابد0
تبصره 1- اعضای اصلی و علی البدل درنیمه دوم آبان ماه هرسال برای مدت یکسال ازطرف کلیه پرسنل قسمت مربوطه اعم ازاینکه ساکن خانه های سازمانی باشند یانباشندبااکثریت پرسنل حاضردرجلسه انتخاب میشوند تبصره 2- ترتیب دعوت پرسنل ،تعیین محل وروزجلسه ،باخدمات پرسنلی قسمت مربوطه خواهد بود0
ماده 4- جلسات شورا باحضورکلیه اعضا رسمیت یافته وتصمیمات متخذه با رای اکثریت وپس ازتاییدفرمانده (یگان یاپایگاه )یارئیس قسمت مربوطه لازم الاجراءبوده و از طریق خدمات پرسنلی وقسمتهای مشابه به مبادی ذیربط ابلاغ میگردد0
تبصره 1- تایید یا عدم تاییدفرمانده (یگان یاپایگاه )ویارئیس قسمت مربوطه میبایست حداکثر ظرف مدت یکهفته اعلام گردد0
تبصره 2- در صورت عدم تایید فرمانده (یگان یا پایگاه )یا رئیس قسمت مربوطه موضوع باذکردلایل آن جهت بررسی مجددبه شورای واگذاری احاله میگردد0 تصمیم اخیر شورا که حداکثر ظرف 15 روز از اعلام نظر فرمانده اعلام خواهد شد با اطلاع فرمانده یارئیس قسمت مربوطه لازم الاجراء خواهد بود0
ماده 5- خانه های سازمانی فرماندهان یا روساوجانشین ومعاونین آنان وابسته به مشاغل مزبور بوده وبه افرادی که تصدی آن سمتها را دارند واگذارومشمول تصمیمات شورای واگذاری نخواهد بود0
فصل سوم - وظایف مهندسی نیروهاوسازمانها
ماده 6- وظایف مهندسی نیروهاوسازمانهادرامور خانه های سازمانی عبارتست از:
الف - نظارت بر حسن اجرای این آییننامه درحیطه وظایف مخصوص بخود0
ب - ثبت درآمداجاره بهاوتنظیم صورتحساب مبالغ اجاره بهاوارسال آنها به مراجع ذیربط ونگهداری سوابق 0
ج - نظارت در تنظیم بودجه ،دریافت و هزینه اعتبارات سالانه به منظور تعمیرات ونگهداری خانه ها از محل درآمد وعوایدخانه های سازمانی (موضوع تبصره 2ماده 7 قانون )
د - دریافت ونگهداری آمار خانه ها،مشخصات ساکنان باثبت تغییرات وتطبیق وکنترل لیستهای عواید ماهانه که توسط پست مهندسی مربوط تهیه و ارسال میشود0
ه -بررسی نواقص موجود در خانه ها وکمک به پست مهندسی یگانها بمنظور رفع آنها 0
و - صدور دستور العمل لازم بمنظور حسن اداره ونگهداری خانه ها و نظارت بر اجرای آن 0
ماده 7- وظایف پست مهندسی یگانها ،پایگاهها وسازمانها درامور خانه های سازمانی عبارتست از :
الف - تنظیم تعرفه ساختمانی برای هریک از واحدهای مسکونی دردو جلد وآماده نمودن خانه سازمانی برابر تعرفه بمنظور تحویل به استفاده کننده 0
ب - تنظیم فرم واگذاری خانه خالی بنام استفاده کننده برابر ابلاغ خدمات پرسنلی ویا قسمتهای مشابه 0
ج - نظارت بر حسن استفاده از خانه ها از ناحیه استفاده کننده و مراقبت براجرای این آییننامه در حیطه وظایف خود و صدور دستور- العملهای لازم 0
د- تهیه وتنظیم آمارخانه ها،لیست مشخصات استفاده کنندگان وعواید ماهانه ضمن اعمال تغییرات حاصله وارسال به مراجع ذیربط0
ه - ثبت درآمد مربوط به خانه هاوپیشنهاد بودجه تعمیراتی سالانه و دریافت اعتباروانجام تعمیرات لازم 0
و- رفع مشکلات خانه ها باهمکاری مهندسی نیرو یاسازمان مربوطه 0
ز- ابلاغ بموقع دستور تخلیه خانه طبق قوانین و مقررات مربوط برابر تصمیمات شورای واگذاری وامضای فرمانده یارئیس قسمت مربوطه وصدور برگ تصفیه حساب 0
ح -تحویل گرفتن خانه تخلیه شده با کلیه لوازم آن برابر تعرفه به طور صحیح و سالم 0
ط- محاسبه مبلغ حق استفاده از خانه سازمانی وهزینه استفاده از سایر تاسیسات و لوازم آن بمنظور تهیه وتنظیم فرم واگذاری خانه سازمانی و امضاءآن به عنوان نماینده ارتش 0
ی -تعیین میزان خسارت وارده به خانه سازمانی 0
ک -اعلام مبلغ حق استفاده از خانه سازمانی وهزینه استفاده ازسایر تاسیسات مانند آب ،برق ،سوخت و خسارات وارده واعلام تغییرات به دارائی مربوطه جهت کسر از حقوق ماهانه پرسنل استفاده کننده 0
ل -پرداخت هرگونه وجهی به استفاده کننده بابت تعمیرات انجام شده که راسا صورت گرفته باشد ممنوع است 0
م - بازدید از خانه ها ومحوطه آن با حضور خود پرسنل استفاده کننده ومحوطه آن وتعیین نقایص وبرآورد هزینه تعمیرات واقدام به رفع آنها در هرشش ماه یکبار0
ن -بازدید و تحویل و تحول خانه هادر موقع نقل وانتقالات یگان 0
تبصره 1- در مواقع اضطراری که به علت عدم حضوراستفاده کنندگان ورود به خانه برای رفع خطر وجلوگیری از زیانهای احتمالی الزام آورباشد پست مهندسی قسمت مربوطه باحضور نماینده اطلاعات یابازرسی میتوانندبه محل وقوع حادثه واردواقدامات استحفاظی رامعمول دارد0
تبصره 2- درصورتیکه در یگان ،پست مهندسی وجود نداشته باشد وظایف پست مهندسی در رابطه با اجرای این آییننامه را رئیس قسمت تاسیسات انجام میدهد0
ماده 8-اعتبار تهیه وجایگزینی اقلام تاسیسات وهمچنین اعتبار تعمیرات اساسی واستحفاظی خانه های سازمانی ،ایجادپارک ،جنگل ، درختکاری محوطه عمومی آنهاازمحل بودجه وزارت دفاع حداکثرمعادل وجوه واریز شده از محل درآمد خانه های سازمانی درسال قبل تامین گردد0
فصل چهارم - واگذاری خانه های سازمانی
ماده 9- در خواست خانه سازمانی از طرف متقاضی وازطریق یگان مربوطه به خدمات پرسنلی یا قسمت مشابه تسلیم ودر دفتر نوبت ثبت وبموقع در شورای واگذاری مطرح که با توجه به اولویتهای مندرج در ماده 3 قانون پس از تصمیم شورا و ابلاغ آن با رعایت مقررات ماده 4 وتبصره های آن دستور تنظیم فرم واگذاری به پست مهندسی یاقسمت تاسیسات مربوطه ابلاغ میگرددواز تاریخ امضاءفرم واگذاری وتحویل خانه ،متقاضی استفاده کننده خانه سازمانی شناخته میشود0
ماده 10- استفاده کننده از خانه سازمانی در حدود قوانین موظف به حفظ و نگهداری خانه مورد استفاده بوده ودر غیراینصورت مسئول جبران خساراتی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری به خانه وارد میشود0پست مهندسی مربوط موظف است نسبت به جبران خسارات از محل اعتبارات مربوطه اقدام و هزینه آنرا به دارائی ذیربط اعلام تااز حقوق ماهانه وسایر دریافتیهای پرسنل مربوط بوسیله دارائی کسر وبحساب موضوع ماده 28این آییننامه واریز گردد،میزان هزینه اعلام شده براساس صورت حساب تنظیمی مستند به اسنادمثبته توسط پست مهندسی ذیربط قطعی میباشد0
ماده 11- دارائی قسمت یا عاملین پرداخت حقوق موظفند در موقع پرداخت حقوق مبلغ حق استفاده ،هزینه آب وبرق وسوخت و خسارات اعلام شده توسط پست مهندسی مربوطه را از جمع حقوق و مزایا وسایر مطالبات استفاده کننده کسر وبحساب موضوع ماده 28 این آییننامه واریز نموده ونتیجه را کتبا به مهندسی مربوطه اعلام نماید 0
تبصره 1- میزان کسر خسارات در هر ماه از یک چهارم حقوق استفاده کننده نباید تجاوز کند0
تبصره 2- تعمیرات جزئی از قبیل لکه گیری ،رنگ آمیزی ،تعمیرات قفل ،شیراب ،درب و پنجره ،لوازم وآلات برقی ،کلید و پریز ورفع معایب ناودانها،آبروها،تاسیسات بهداشتی ،انداختن شیشه وهمچنین نظافت و برفروبی وغیره بعهده اسفاده کننده از خانه سازمانی میباشد 0 چنانچه در اثر عدم انجام اقدامات فوق خسارتی متوجه ساحتمان گردد استفاده کننده از خانه سازمانی مسئول بوده وطبق مندرجات ماده فوق باوی رفتار خواهدشد0
ماده 12- استفاده کننده خانه های سازمانی موظف به رعایت دستور- العملهای صادره از طرف مهندسی نیروها وسازمانهای ذیربط در امور خانه های سازمانی میباشند0
ماده 13- استفاده کننده مکلف است خانه سازمانی را برابر تعرفه تحویل گرفته ودر موقع تخلیه بهمان صورت تحویل دهد وحق واگذاری به غیر و استفاده غیر از سکونت وحق هیچگونه تغییراتی در خانه و محیط آنرا ندارد0
فصل پنجم - میزان حق استفاده از خانه سازمانی
ماده 14- میزان حق استفاده ماهانه هر واحد مسکونی که در فرم واگذاری خانه سازمانی تعیین میشود با توجه به میزان حقوق ثابت مزایای شغل ،اجاره بهای کارشناسی ارتش و نوع خانه از نظر بنا قدمت بنا،خدمات عمومی وتسهیلات اضافی واختصاصی بشرح زیرمیباشد:
الف - یک چهلم درصد مجموع حقوق ثابت وفوق العاده شغل یا حق فنی برای کارمندان فنی ضربدر متراژ زیر بنا تا 100 متر بنای مفید حسب مورد سال اول هردرجه یا پایه پرسنل استفاده کننده به اضافی مبلغی معادل کمک هزینه مسکن پرسنل مشابه در صورت پرداخت کمک هزینه مسکن به پرسنل به عنوان حق استفاده از خانه سازمانی ،تا زمانی که کمک هزینه مسکن جهت کارمندان کادر ثابت ارتش جمهوری اسلامی ایران مقرر نگردیده ،درصورتیکه از خانه سازمانی استفاده کنند میبایست مبلغی معادل کمک هزینه مسکن پرسنل مشابه نظامی براساس حقوق ثابت دریافتی (با رعایت مقررات ماده 16 آییننامه استخدام کارمندان غیر نظامی درارتش جمهوری اسلامی ایران )محاسبه و دریافت گردد0
ب -در صورتیکه پرسنل نظامی و غیر نظامی از واحدهای مسکونی بیش از 100متر مربع استفاده کنند بازاء هرمتر مربع اضافه بر100متر بنای مفید معادل دو چهلم درصد حقوق ثابت وفوق العاده شغل یاحق فنی به محاسبه بند الف افزوده واز پرسنل استفاده کننده دریافت خواهد شد0
ج -بابت خدمات عمومی از قبیل باغبانی ،محوطه عمومی ،هزینه های رفتگری ،سمپاشی و هزینه های آب و برق اماکن عمومی براساس هرمتر مربع زیر بنای مفید واحد مسکونی مبلغ پنج ریال محاسبه و از استفاده کننده دریافت خواهدشد0
د - بابت تسهیلات اضافی مبالغی بشرح زیر به جمع محاسبات مندرج در بند (الف )و (ب ) و(ج )این ماده اضافه میگردد0
1- خانه های که دارای تاسیسات شوفاژ میباشند از قرار هرمترمربع زیر بنای مفید واحد مسکونی مبلغ پنج ریال 0
2- خانه هائی که دارای تاسیسات تهویه مطبوع میباشند ازقرارهر متر مربع زیر بنای مفید واحدمسکونی مبلغ 10 ریال 0
3- خانه هائی که دارای استخر اختصاصی میباشند درصورت استفاده از قرار هرمتر مربع زیربنای مفید واحد مسکونی مبلغ 20 ریال 0
(فقط برای مواردیکه استخراز آب غیرمشروب پرشود استفاده ازاستخر بلااشکال است )در مورد ردیفهای 1و2و3 اضافه کردن مبالغ باتصویب وزیر دفاع و براساس خودکفائی بودجه میتواند صورت گیرد0
تبصره 1- در مورد هانه های سازمانی قدیمی که از تاریخ احداث آنها بیش از پانزده سال میگذرد 80% مبلغ محاسبه شده دربند(الف ) و(ب )این ماده درمحاسبه حق استفاده ازخانه مسکونی منظورخواهد شد0
تبصره 2- هزینه راهبری و خدمات عمومی و آب وبرق مصرفی خانه های سازمانی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرکهای عمومی مانندشهرک اکباتان تهران وغیره برابر ضوابط داخلی شهرکهای مذکور راسا بوسیله ساکنین پرداخت ودراینصورت در محاسبه حق استفاده این قبیل خانه های سازمانی بند (ج )و(د)ماده 14منظورنخواهدشد0
در صورتیکه پرسنل استفاده کننده از پرداخت هزینه های راهبری ، خدمات عمومی وآب وبرق مصرفی خانه های سازمانی مستقر در شهرکها خودداری نمایند پستهای مهندسی مربوط مکلفند مراتب را با قید میزان هزینه هابه دارائیهای ذیربط اعلام تا از حقوق ماهانه آنان کسر وبحساب شهرک مزبور واریز نمایند0
تبصره 3- پستهای مهندسی مجازند با انجام کارشناسی خانه های مشابه و در نظر گرفتن نوع ومحل احداث بنا وبا هماهنگی مهندسی نیروها ویا سازمانها مبالغ محاسبه شده در بند (الف )و(ب ) راتا ده درصد افزایش یا کاهش دهند0
تبصره 4- در هر حال کل مبلغ حق استفاده نبایستی از25% حقوق ثابت وفوق العاده شغل باحق فنی پرسنل استفاده کننده تجاوزنماید0
تبصره 5- آن قسمت از اماکن منازل سازمانی مسئولین ویا اشخاصی که بدلایل مشاغل حساس وتدابیر امنیتی جهت دفاتر کار ،پاسدارخانه ویا محل سکونت مامورین وپرسنل نگهبان مورد استفاده قرار میگیرد وهزینه های مربوط آن با پیشنهاد پستهای مهندسی وتصویب بالاترین مقام اجرائی (وزیر دفاع - رئیس ستاد مشترک ارتش -فرمانده هان نیروها حسب مورد)ازاماکن منازل سازمانی حذف وجزءاماکن پادگانی محسوب میگرددوهزینه های آب وبرق وسایر هزینه های آن ازردیف مربوطه پادگانی پرداخت خواهد شد0
ماده 15- میزان حق استفاده تعیین شده برای خانه های سازمانی بدون وسائل واثاثیه منزل بوده وبرای خانه های که دارای وسائل و اثاثیه اضافی از قبیل یخچال ،بخاری ،سرویس غذاخوری ،مبلمان و غیره باشد طبق نظرکارشناس پست مهندسی یا قسمت تاسیسات مربوطه مبلغی بابت استهلاک آنها تعیین وبه میزان حق استفاده مذکوردر بندهای (الف )و(ب )ماده 14 اضافه میگردد0
ماده 16 - پرداخت هزینه های آب وبرق خانه های سازمانی بعهده استفاده کننده بوده وبشرح زیر محاسبه میگردد:
الف - خانه های که از شبکه شهری استفاده می کنند برابر کنتور اختصاصی و طبق قبوض مصرفی از ناحیه استفاده کننده هزینه های مربوط راسا به حساب سازمانهای آب و برق محل پرداخت وفتوکپی قبض پرداخت شده به پست مهندسی ذیربط تحویل میگردد0
ب -خانه هائیکه فاقد کنتور اختصاصی وزارت نیرو بوده لکن دارای کنتور فرعی میباشند برابر قرائت کنتور فرعی بر مبنای تعرفه سازمان آب وبرق محل 0
ج -خانه هائی که فاقد کنتور فرعی و اصلی میباشند تا نصب کنتور ماهانه بازاء هرمتر مربع بنای مفید واحد مسکونی مبلغ 10 ریال بابت آب وبرق (7ریال برق و3ریال آب در صورتیکه از شبکه شهری استفاده کنند )ودر صورتیکه از شبکه پادگانی استفاده کنند بازاء هر متر مربع بنای مفید واحد مسکونی مبلغ 5 ریال بابت آب وبرق (3ریال برق و2ریال آب )پرداخت خواهند کرد0
د- خانه هائی که فاقد کنتور فرعی بوده لیکن دارای کنتور اصلی باشند میزان مصرف آب وب رق به نسبت مساحت زیر بنای مفید هرخانه محاسبه و وصول میگردد0
ه -خانه هائی که فاقد کنتور بوده و در مناطق معتدل وسردسیر از کولر گازی استفاده میکنند به مدت ششماه در سال بازاء هر دستگاه کولر گازی ماهانه مبلغ یکهزار ریال علاوه بر مبلغ محاسبه شده بابت برق مصرفی در بند (ج )این ماده دریافت میگردد0
و - خانه هائی که در مناطق گرمسیری قرار دارند و سازمانا دارای کولر گازی میباشند کابل برق مصرفی کولرهای گازی از شبکه داخل منازل خارج و به شبکه عمومی پادگان یا پایگاه یا سازمان وصل و بازاء هر دستگاه کولر گازی مبلغ دویست ریال علاوه برمبلغ محاسبه شده بابت مصرف برق بموجب بندهای بالا دریافت میگردد0
تبصره 1- تعیین وتکلیف مناطق معتدل ،سردسیری و گرمسیری براساس مقررات (آئیننامه آب و هوا" href="/tags/7537/فوق-العاده-بدی-آب-و-هوا/" class="link">فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی )صورت میگیرد 0
تبصره 2- پستهای مهندسی موظفند نسبت به نصب کنتور آب و برق اختصاصی کلیه خانه های سازمانی فاقد کنتور اقدام نمایند0 تبصره 3- در صورتیکه پرسنل استفاده کننده بهر نحوی ازانحاءخانه سازمانی را تخلیه واز پرداخت هزینه آب و برق خودداری نمایند پست مهندسی مربوط مکلف است میزان آن رامحاسبه ومراتب را به دارائی ذیربط اعلام تااز حقوق و مزایای پرسنل استفاده کننده کسر و بحساب مربوطه واریز گردد0
ماده 17- میزان حق استفاده وهزینه آب وبرق وسایر تاسیسات یک اتاق مجردی ماهانه یک هشتادم درصدمجموع حقوق ثابت و فوق العاده شغل یا حق فنی برای کارمندان فنی ضربدرمتراژ زیربنا بمساحت 50 متر مربع زیر بنای مفید به اضافه مبلغی معادل کمک هزینه مسکن پرسنل مشابه در صورت پرداخت کمک هزینه مسکن به پرسنل به عنوان حق استفاده از خانه سازمانی تعیین ودریافت میگردد0
تبصره 1- در مورد کارمندان کادر ثابت ارتش جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه از خانه سازمانی استفاده کنند میبایست مبلغی معادل کمک هزینه پرسنل مشابه نظامی براساس حقوق ثابت دریافتی ( با رعایت مقررات ماده 16 آئیننامه استخدام کارمندان غیر نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران )علاوه بر مبلغ مندرج در بالا محاسبه و دریافت گردد0
تبصره 2- برای استفاده بیش از یک اتاق جهت سکونت خانواده بهمین میزان اجاره بهای بیشتر دریافت میگردد0
ماده 18- خانه های سازمانی که دارای تلفن وگازلوله کشی مستقل باشد پرداخت هزینه های آن طبق تعرفه سازمانهای ذیربط به عهده استفاده کننده میباشد0
ماده 19- ویلاهای اردوگاههای استراحت که جهت سکونت در اختیار پرسنل استفاده کننده قرار میگیرد مشمول مقررات این آئیننامه خواهندبود0
ماده 20-خانه های سازمانی که در اجرای تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جهت استفاده دوایر ستاد ویا خدمات عمومی قرار میگیرد صرفا براساس نرخ کارشناسی خانه مشابه وبماخذ حداکثر محاسبه و دریافت میشود0
فصل ششم - تخلیه خانه سازمانی
ماده 21- از تاریخ تصویب این آئیننامه پرسنل استفاده کننده بایستی پس از 5 سال خانه سازمانی را تخلیه نمایند مگر اینکه متقاضی جدید نباشد0
تبصره - در مواردی که درصدی از خانه های سازمانی پس از 5 سال متقاضی داشته باشد برای مبنای معیارهای مندرج در ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران کسانیکه کمترین اولویت راداشته باشند ملزم به تخلیه خانه سازمانی خواهند بود0
ماده 22- پرسنلی که از شهری به شهر دیگر منتقل میشوند پس از دریافت ابلاغ انتقال موظفند قبل از صدور گواهی حقوقی حداکثردر مدت 3ماه خانه سازمانی را تخلیه وتحویل نمایند0 صدور گواهی حقوقی منوط به تخلیه و تحویل خانه سازمانی خواهد بود0
در صورت استنکاف پرسنل از تخلیه خانه پس از مدت مذکور برابر ماده 32 این آئیننامه عمل خواهد شد0
ماده 23- به پرسنل بازنشسته وبازماندگان پرسنل فوت شده ازتاریخ بازنشستگی وفوت چهار ماه مهلت داده میشود که خانه سازمانی را تخلیه نمایند0 چنانچه انقضای مهلت چهار ماهه مواجه با آغازسال تحصیلی فرزندان استفاده کننده گردد مدت مذکور تا پایا ن سال تحصیلی مذکور افزایش خواهد یافت 0
ماده 24- مدت استفاده از خانه های سازمانی برای خانواده شهداء پنج سال میباشد که این مدت باتصویب شورای واگذاری قابل تمدید خواهد بود 0 در صورتیکه همسر شهید مبادرت به ازدواج نماید حق استفاده از خانه سازمانی را نخواهد داشت لیکن فرزندان شهید تحت نظر قیم خود از خانه سازمانی استفاده مینمایند0
ماده 25- معلولینی که طبق نظر شورایعالی پزشکی ارتش برای همیشه قدرت کار کردن از آنان سلب و فاقد خانه شخصی باشند میتوانند حداکثر بمدت پنجسال از خانه های سازمانی ارتش استفاده نمایند این مدت با تصویب شورای واگذاری قابل تمدید میباشد 0
ماده 26-معلولینی که برابر نظر شورایعالی پزشکی قادر به ادامه خدمت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبوده لیکن در سایر سازمانها قادر بکاربوده وفاقد خانه شخصی باشند میتوانند از تاریخ معلولیت حداکثر به مدت 3 سال در خانه سازمانی باقی مانده وپس ازانقضای این مدت ملزم به تخلیه خانه سازمانی خواهند بود0
ماده 27-مدت تخلیه خانه جهت پرسنل اخراجی ،مستعفی و باز خرید ارتش جمهوری اسلامی ایران حداکثر سه ماه از تاریخ دریافت ابلاغ تخلیه میباشد ،تسویه حساب وپرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خانه سازمانی صورت خواهد گرفت 0
ماده 28- دارائیهای مربوط موظفند تفاوت میزان حق استفاده خانه سازمانی و مبلغ کمک هزینه مسکن که به پرسنل مشابه داده میشود راازدریافتی پرسنل استفاده کننده کسر و بحساب مخصوصی که بهمین منظور از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند0
ماده 29- وزارت دفاع مکلف است برای تامین هزینه تعمیر ونگهداری خانه ها و نیز احداث خانه های سازمانی جدید هرساله معادل وجوه پرداخت شده سال قبل (موضوع ماده 28)وکمک هزینه مسکن پرسنل استفاده کننده از خانه سازمانی را در بودجه وزارت دفاع منظورنماید0
ماده 30- وزیر دفاع ،رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای سه گانه میتوانند بطور مستقل در موارد استثنائی واضطراری بنا به پیشنهاد یگان یا رئیس قسمت یا سازمان پرسنل استفاده کننده از خانه سازمانی مدت مندرج در مواد 22و23 این آئیننامه را تمدید نمایند0بهرحال مدت مذک وربرای پرسنل نیروهای سه گانه در صورتیکه بیش از یکسال باشد با نظر ستاد مشترک ارتش مقدورخواهد بود0
ماده 31-دستور تخلیه خانه سازمانی به استفاده کننده پس ازانقضای مهلتهای مذکور در فوق از طرف فرمانده یگان یا رئیس قسمت مربوطه صادر و توسط پست مهندسی مربوطه ابلاغ میگردد0 درصورتیکه استفاده کننده از تخلیه خانه مورد سکونت خودداری نماید پست مهندسی مربوطه مجاز است از تاریخ ابلاغ تخلیه حداکثر بمدت 4 ماه میزان اجاره بهای مندرج در بند(الف ) ماده 14 این آئیننامه را به دو سوم حقوق ثابت و مزایای شغلی پرسنل استفاده کننده افزایش دهد0
چنانچه پس از سپری شدن این مدت استفاده کننده از خانه سازمانی از تخلیه محل مسکونی خودداری نماید متصرف عدوانی محسوب ووزارت دفاع مکلف است از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نسبت به تخلیه ملک مورد نظر اقدام نماید 0 در فاصله زمانی رسیدگی به پرونده متصرف عدوانی تاصدور حکم تخلیه از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه پست مهندسی اجاره بهای واقعی خانه سازمانی را براساس نظر کارشناس محاسبه و از استفاده کننده وصول خواهد نمود0
ماده 32- هر کس مبادرت به اشغال ،تجاوز،تصرف و تخریب عمدی خانه های سازمانی ومتحرک چوبی ولوازم برقی آن واستفاده بدون رعایت مقررات این آئیننامه نماید از طریق مراجع ذیصلاح قضائی تعقیب وطبق قوانین ومقررات مربوطه با وی رفتارخواهد شد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12053
تاریخ تصویب :
1365/04/08
تاریخ ابلاغ :
1365/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :