جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده واحده - کالاها وتجهیزاتی که صرفا جهت صنعت آب وبرق کشور توسط وزارت نیرو وشرکتهای تابعه آن وزارتخانه درصورتیکه صددرصد سهام آن متعلق به دولت بوده از خارج وارد میشودبه تشخیص وزارت نیرو با رعایت مقررات صادرات و واردات تا آخر سال شصت وپنج از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی (باستثناءهزینه های باربری و انبارداری )معاف میشود0
تبصره 1- بدهی گذشته وزارت نیرو وشرکتهای فوق الذکر بابت حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض (باستثناء هزینه های وانبارداری )تا تاریخ تصویب این قانون بخشوده میگردد0
تبصره 2- اعمال حساب بابت این معافیت براساس بند پ تبصره 20 قانون بودجه اصلاحی سال 1359 میباشد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه اول تیر ماه یکهزار و سیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12056
تاریخ تصویب :
1365/04/01
تاریخ ابلاغ :
1365/04/30
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :