جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 32624 22/4/1365

وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/4/1365 بنا به درخواست وزارت بازرگانی ماده 16 آئیننامه اجرائی قانون صادرات وواردات سال 1365 را بشرح زیر اصلاح نمودند:

ماده 16-صدور کالاهائی که بیلان ارزی آنها (مابه التفاوت قیمت صادراتی وارزبری کالا )مثبت نیست غیر مجاز است 0
تبصره 1-تعیین میزان ارزبری کالاهای قابل صدوربه عهده وزارتخانه های ذیربط است 0
تبصره 2- مرکز توسعه صادرات ایران مکلف است هنگام نرخ گذاری کالاهای صادراتی مفاد این ماده رارعایت نموده وارزبری وارزآوری کالاها را مورد مقایسه قرار دهد و از اعلام نرخ صادراتی کالاهائی که بیلان ارزی آنهامثبت نیست به گمرک خانه های کشور خودداری نماید0 تبصره 3-ضوابط تعیین میزان ارزبری را مرکز توسعه صادرات به کمک ارگانهای ذیربط تهیه و توسط وزیر بازرگانی ابلاغ میگردد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12057
تاریخ تصویب :
1365/04/11
تاریخ ابلاغ :
1365/04/31
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :