جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 9126 22/4/1365

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 15/4/1365 بنابه پیشنهاد شماره 1749/5 -1338/1مورخ 25/2/1365 وزارت مسکن وشهرسازی وتایید شماره 24/3362/6251/مورخ 17/3/65 وزارت امور اقتصادی ودارائی وشماره 2853-92مورخ 24/3/65 وزارت برنامه وبودجه وباستناد بند (ج ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 آئیننامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام )قانون بودجه سال 1365 را بشرح ذیل تصویب نمودند:

ماده 1- اعتبار ردیف 503047 (کمک بحساب 100 امام )در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موضوع تبصره 15 قانون بودجه سال 65 کل کشور برای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی وتعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت مفاد قانون بودجه سال 1365 وقانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون ازرعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب سال 64 واین آئیننامه وبر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف میباشد وازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است 0
ماده 2- جدول اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت هزینه های طرحهای عمرانی مربوط از محل اعتبار این آئیننامه بنحویکه در برگیرنده نیازهای واقعی باشد بتفکیک مراکز استانها توسط بنیاد تهیه وپس از تصویب شورای مرکزی بنیاد به مراکز بنیاد در استانها ابلاغ خواهد شد0
ماده 3- مدیرامورمالی بنیاد با تصویب شورای مرکزی وحکم سرپرست بنیاد منصوب میشود ومسئولیت درخواست وجه وپرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها وحفظ اسنادومدارک مالی ،وجوه نقدینه های واوراق بهادار ونگهداری حساب اموال بنیاد را در سطح کشوربعهده دارد0
تبصره -مسئولین امورمالی استانهابا پیشنهاد شورای استان وتایید مدیرامورمالی بنیاد وبا حکم سرپرست بنیاد یامقامات مجاز ازطرف ایشان ومسئولین امور مالی شهرستانها با پیشنهاد شورای شهرستان وتایید مسئول امور مالی استان مربوطه وحکم سرپرست بنیاد استان و یا مقام مجاز از طرف ایشان تعیین میشود وعهده دار مسئولیتهای مندرج در این ماده در مورد ابوابجمعی میباشد0
ماده 4-وجوه لازم برای انجام هزینه های مورد نیاز بتدریج درحدود اعتبار تخصیص یافته ردیف 503047 قانون بودجه سال 1365 براساس دستور سرپرست بنیادو درخواست وجه معاون مالی واداری بنیاد(قبلا از طرف سرپرست بنیاد به وزارت اموراقتصادی ودارائی معرفی شده باشد )توسط خزانه بحساب مربوطکه از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده منتقل خواهد شد0 استفاده از حساب مذکور به امضاء معاون مالی واداری به اتفاق سرپرست یایک نفر دیگر به انتخاب شورای مرکزی مجاز میباشد0
ماده 5-اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت هزینه های موضوع این آئیننامه در شهرستانها در حدود اعتبارات تخصیص یافته هرسه ماه یکبار به مرکز بنیاد در استانها ابلاغ خواهد شدونیز مسئول امور مالی بنیاد در استان مکلف است سهمیه اعتبار شهرستانهای تابعه خود را ابلاغ نماید0
ماده 6-بنیاد مکلف است برای پرداخت هزینه های خود در استانها وشهرستانهانزد یکی ازشعب بانک ملی از طریق حسابداری کل بانک ملی حساب بانکی افتتاح نماید0تشخیص افتتاح حساب ومعرفی امضاهای مجاز استانها بعهده شورای استان مربوطه وتایید معاون مالی و اداری بنیاد شهیدمیباشد0برداشت از حسابهای بانکی موضوع این ماده در مراکز استان با امضای مسئول امور مالی استان وسرپرست بنیاد استان یا مقام مجاز از طرف ایشان و در شهرستانهاباامضای مشترک مسئول امور مالی شهرستان وسرپرست بنیاد استان یا مقام مجاز از طرف ایشان صورت میگیرد0
تبصره -در صورتیکه درشهرستان محل فعالیت بنیاد ،شعبه بانک ملی وجود نداشته باشد ،افتتاح حساب در بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشد،مجاز خواهد بود0
ماده 7-معاون مالی واداری بنیادموظف است برای پرداخت هزینه های موضوع این آئیننامه دراستانهابه تشخیص سرپرست بنیادتنخواه گردان مناسبی که حداکثر از25%اعتبار سهمی هر استان موضوع ماده 2 این آئیننامه تجاوز نکند به حساب بانکی بنیاد در استان مربوط واریز نماید0
ماده 8-مسئول امور مالی بنیاد در استان موظف است جهت پرداخت هزینه های هریک از شهرستانهای تابعه استان وهمچنین شهرستان مرکز استان به تشخیص سرپرست بنیاداستان تنخواه گردان مناسبی بحساب بانکی بنیاد وشهرستان مربوط واریزنماید0
ماده 9-مسئولیت تشخیص وتعهد وتسجیل و صدور حواله بعهده سرپرست بنیاد یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود0
مسئولین امور مالی بنیاد درشهرستانها موظفند اسناد هزینه های انجام شده هر ماه را پس از امضای خود و سرپرست بنیاد شهرستان همراه با اصل مدارک ونماینده اسناد مربوط (فهرست خلاصه هزینه های انجام شده )جهت واریز تنخواه گردان ودریافت مجدد آن حداکثر تا پایان ماه بعد به مرکز بنیاد استان مربوط ارسال دارند0
ماده 11-مسئولین امورمالی بنیاددراستانها موظفند اسنادهزینه های انجام شده هر ماه مرکز استان ونماینده اسناد مذکور وهمچنین نماینده اسناد واصله از شهرستانها راپس از امضای خود وسرپرست بنیاد استان وضمیمه نمودن اصل اسناد ومدارک مربوط جهت واریز تنخواه گردان ودریافت مجددآن حداکثر تاپایان ماه بعد به مرکز بنیاد در تهران ارسال دارند0
ماده 12-معاون مالی و اداری بنیاد مکلف است اسنادهزینه های انجام شده در تهران و اسناد ونماینده اسناد واصله از استانها که بارعایت ضوابط مقرر در بند (و)ماده واحده نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی انجام شده باشد را پس از رسیدگی و امضای خود وسرپرست بنیاد و یا مقام مجاز ازطرف او به هزینه قطعی منظور نماید0
ماده 13- شورای مرکزی بنیاد موظف است از طریق حسابرسی داخلی ویا اعزام مامور به واحدهای تابعه خود در مرکز و شهرستانهابمنظور حصول اطمینان از صحت و حسن جریان امور مالی مستمرانظارت نمایند0
ماده 14- نصاب ونحوه انجام معاملات ،میزان پیش پرداخت وتنخواه - گردان وسپرده حسن انجام کار ونوع و میزان تضمین که میبایست در قبال پیش پرداخت ویا حسن انجام کار اخذ گردد طبق ضوابط ومراتب مقرر در بنذهای (د و ه )قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات 000 مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی خواهد بود0
ماده 15-بنیاد مکلف است فهرست هزینه ها وعملیات انجام شده در مرکزوواحدهای تابعه خودراهر چهارماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و یا سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد0
ماده 16- کلیه وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این آئیننامه باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1366 بحساب خزانه واریز گردد0 ماده 17-اموالی که از محل اعتبار ردیف 503047 قانون بودجه سال 1365 ،خریداری و یا ایجاد میشود اموال دولتی محسوب میگردد0
ماده 18- هرگونه تعهداستخدامی از محل اعتبار موضوع این آئین - نامه ممنوع است 0
نخست وزیر-میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12057
تاریخ تصویب :
1365/04/15
تاریخ ابلاغ :
1365/04/31
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :