جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 32506 22/4/1365

وزارت بازرگانی -استانداریهای سراسر کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/3/1365 آئیننامه شورای توسعه صادرات استان را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- هدف
الف - تلاش برای تحقق هر چه سریعتر خود کفائی واستقلال اقتصادی کشور و طرح نقشه کلیدی صادرات ومحور قراردادن صادرات غیر نفتی در مقابل صادرات نفتی وتک محصولی 0
ب -ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی مرتبط با امر صادرات غیر نفتی در سطح استان جهت توسعه امر صادرات کالاهای تولیدی استانها0
ج -ایجاد تسهیل در امر صادرات بنحوی که کلیه امور مربوط به صادرات در استانها راسا صورت پذیرد 0
د -تامین اقلام مورد نیاز استان و سایرنقاط کشور در مقابل ارز حاصله از کالاهای غیرنفتی بارعایت مقررات صادرات و واردات 0
ماده 2- اختیارات و وظایف
1-شورای توسعه صادرات استان بالاترین مرجع برای هماهنگی وسیاست -گذاری در امر توسعه صادرات غیر نفتی استان ،در چهارچوب مقررات صادرات و واردات کشور و سیاستهای دولت ومصوبات دولت است 0
2-مصوبات شورای توسعه صادرات استان ،برای ارگانهای اجرائی محلی درامرصادرات غیرنفتی طبق مفاداین آئیننامه لازم الاجراءخواهدبود
3- صدور کلیه مجوزهای لازم برای صادرات استان از طریق ارگانهای اجرائی محلی ذیربط در استان بعمل خواهدآمد0
تبصره 1-فهرست کالاهای صادراتی استان بنا به پیشنهاد شورای صادراتی استان جهت اعلام فوری ومرتب تغییرات نرخهای صادراتی کالاهای مذکور به شورا در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار خواهد گرفت 0
تبصره 2- فهرست کالاهای وارداتی مورد نیاز استان جهت کسب نظر وزارتخانه های ذیربط تولیدی در خصوص اعلام موافقت کلی یا تفویض اختیار به اداره کل مربوط از طریق اداره کل بازرگانی استان در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد0 مهلت اعلام نظر در مورد فهرست استان حداکثر ده روز میباشد0
تبصره 3-قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز استان پس از اعلام نظر وزارتخانه های تولیدی ذیربط بطور مرتب از طریق وزارت بازرگانی جهت تاییدقیمت کالاهای وارداتی توسط اداره کل بازرگانی استان در اختیار اداره کل مذکور قرار خواهد گرفت 0
4-اختیارات استانهای مرزی طبق ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 بقوت خود باقی خواهد بود0
5- سامان دادن به امور صادرات غیرنفتی استان از طریق هماهنگی وتقسیم کار بین ارگانهای مسئول ذیربط0
6- بررسی و اظهارنظر وهماهنگ نمودن برنامه های کوتاه ومیان و بلند مدت ارگانهای مرتبط با امور صادرات غیر نفتی استان ،در زمینه های مختلف صنعتی ،کشاورزی ،معدنی و000 برای افزایش درآمد ارزی کشور0

7-بررسی و ارائه راه حلهای مناسب و اتخاذ تصمیم در چهارچوب مقررات در مورد حل مسائل و مشکلاتی که دستگاههای اجرائی استان در زمینه طرحها و فعالیتهای صادرات غیر نفتی استان ،باآن مواجه و در شورا طرح مینمایند0
8-تلاش در جهت بکارگیری حداکثر امکانات موجود دستگاههای اجرائی استان وافزایش زمینه سرعت صادرات و یافتن راه حلهای با کیفیت بهتر و هزینه کمتر کالا 0
9-تهیه وپیشنهاد نظام صحیح صادرات استان و قیمت گذاری کالا و ارائه راه حلهائی با ضمانت اجرائی آن به مراجع عالی تصمیم گیری کشور وکسب مجوزهای مورد نیاز0
10-بررسی و تدوین طرحهای اشتغال زادر مورد صنایع دستی وجنبی روستائی برای صادرات و حتی المقدور سوق دادن فعالیتهای صنعتی وکشاورزی و معدنی در جهت صادرات بیشتر و بهتر وتقویت گروههای قیمت گذاری مرکز توسعه صادرات 0
تبصره -طرحهای اشتغال زا و درآمدزای صنایع روستائی بایستی هماهنگی باوضعیت منطقه داشته باشد وشرایط انتخاب طرحهای صنایع روستائی برای صادرات مناطق هر استان بایستی بتصویب شورای توسعه صادرات همان استان برسد0
11-تعیین سیاستهای تبلیغاتی بخش صادرات غیر نفتی استان و تهیه نشریات بمنظورمعرفی کالاهای صادراتی استان وراهنمائی صادرکنندگان 0
12-تدوین طرح و برنامه های لازم بمنظور جلوگیری از مهاجرت بیرویه از روستاها از طریق صادرات محصولات مازاد آنها0
13-ایجاد هماهنگی های لازم بین طرحها و مسائل تولید ،مصرف ، توزیع و صادرات 0
14-بررسی ،اضهار نظر و ارائه طرحهائی در مورد حفظ و استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل تولید و صادرات و زمینه های کشف نشده صادرات و تهیه لیست کالاهای صادراتی استان و پیشنهاد قیمت ریالی و ارزی بمراجع ذیربط 0
15-بررسی و ارزشیابی عملگرد ارگانهای اجرائی عضو شورای توسعه صادرات غیر نفتی استان در رابطه با تصمیمات متخذه 0
16-ارسال گزارش عملکرد و کلیه مصوبات شورای توسعه صادرات غیر نفتی استان و تهیه گزارشهای نظارتی و مستمر و ارسال آن به نخست - وزیری و وزارت بازرگانی 0
17-در مورد کالاهائیکه قیمت بین المللی ندارد و جزء کالاهای خاص استان محسوب میشود (مثل بعضی صنایع دستی و روستائی و محصولات خاص کشاورزی )شورای استان نسبت به پیشنهاد قیمت ریالی وپیمان ارزی آن کالاهابانظر کارشناسان ذیربط وتایید کمیسیون نرخ گذاری کالاهای صادراتی موضوع ماده 19 قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 اقدام مینماید0
ماده 3 -اعضاء وترتیب کار شورا
الف - اعضاء :اعضاء اصلی تشکیل دهنده شورای توسعه صادرات غیر نفتی استان عبارتنداز :
1-استاندار(ریاست شورا)
2-مدیر کل بازرگانی استان (دبیر شورا )
3-مدیر کل گمرک استان (یانماینده تام الاختیاراداره کل گمرک ایران 0)
4- رئیس بانک ملی مرکزاستان بعنوان نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 0
5-مدیر کل صنایع و یا معادن ویاصنایع سنگین با تشخیص رئیس شورا (حسب مورد 0)
6-عضو شورای جهاد سازندگی استان 0
7-مدیر کل کشاورزی استان 0
8- رئیس موسسه استاندارد مرکز استان 0
9-مدیر عامل بانک استان 0
ب -ترتیب کار شورا:
1-جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت دارد وتصمیمات آن با 5رای معتبر خواهد بود0
2-جلسات شورا در محل استانداری و هر15 روز یکبار به ریاست استاندارتشکیل خواهد شد ،دبیر شورا،مدیر کل بازرگانی استان و دبیرخانه آن در محل اداره کل بازرگانی هر استان خواهد بود0
3-استاندار میتواند حسب نیازازارگانهای مورد نظر یا کارشناسان یا افراد صاحبنظر بدون حق رای در جلسه دعوت بعمل آورد 0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12057
تاریخ تصویب :
1365/03/21
تاریخ ابلاغ :
1365/04/31
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
موضوع :