جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده -قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی وآئیننامه های اجرائی آنها واساسنامه اتحادیه پستی جهانی وآئیننامه عمومی وپروتکل های نهائی آنهاکه در تاریخ اکتبر1979 میلادی مطابق بامهرماه 1358 هجری شمسی در هیجدهمین کنگره جهانی پستی منعقده در ریودوژانیرو به امضاء نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است بشرح زیر تصویب واجازه تسلیم اسناد مصوب آن داده میشود0
1-اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر سه باب در 33 ماده و پروتکل نهائی آن وآئیننامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر شش فصل در 130 ماده وپروتکل نهائی آن در سه ماده 0
2-قرارداد پستی جهانی مشتمل بر چهار بخش در 86 ماده وپروتکل نهائی آن در 25 ماده 0
3- آئیننامه اجرائی قراردادپستی جهانی مشتمل بر چهار بخش در220 ماده و نمونه های پستی مربوط به قرارداد و آئیننامه اجرائی 0
4-موافقتنامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر شش باب در 60 ماده وپروتکل نهائی آن در 10 ماده 0
5- آئیننامه اجرائی امانات پستی مشتمل بر هشت فصل در 151 ماده ونمونه های پستی مربوطه 0
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است اسناد و احکام را بجای اسناد و احکام مصوب کنگره قبلی (1974 لوزان )از تاریخ 10/4/59 مطابق با اول ژوئیه 1981 میلادی بموقع اجراءبگذارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه اول تیرماه یکهزاروسیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1365/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :