جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 32914 25/4/1365

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1365 بنا به پیشنهاد شماره 923/1 مورخ 11/2/1365 وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمودند0بند زیر به عنوان ماده 8 به آئیننامه اجرائی تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 موضوع تصویبنامه شماره 62984 مورخ 23/7/1364 الحاق گردد0

ماده 8-کلیه اراضی بنیاد مستضعفان که از طریق سازمان زمین شهری و یا اراضی دایری که از طریق بنیاد مذکور مورد انتقال قرار میگیرد از واریز مبلغ دریافتی موضوع تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 به خزانه دولت معاف میباشد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12059
تاریخ تصویب :
1365/04/08
تاریخ ابلاغ :
1365/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :