جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده 1- هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد و یا در راه انجام وظیفه وفات نموده یا معلول شود بنحوی که قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد ،مقرری ماهانه ای که برابر با حقوق ثابت نمایندگی او است ،بعنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تکفل قانونی وی ویاخودنماینده حسب مورد پرداخت میشود0 تبصره 1- اگر فوت نماینده پس ازدوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور باشد از مزایای این قانون بهرمند خواهد شد0
تبصره 2-هرگاه نماینده ای از کارکنان دولت ،سازمانهاوموسسات وابسته به دولت ،شهرداریهاو بطور کلی هر موسسه ای باشدکه بموجب مقررات مربوط میتواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می توانند فقط از یکی ازدوحقوق (دولتی یامجلس )استفاده نمایند0در صورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم بعهده کمیسیون ماده (4)این قانون خواهدبود0
ماده 2- عائله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف - زوجه دائمی نماینده تا زمانی که شوهر اختیارنکرده باشد0
ب -فرزندان و نوادگان ذکور (بشرط آنکه پدرشان فوت شده وتحت تکفل نماینده باشند)تاسن هجده سالگی تمام ،مگر اینکه بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاههایا موسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند در این صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست وپنج سالگی پرداخت میشود0
ج - فرزندان و نوادگان اناث (بشرط آنکه پدرشان فوت نموده وتحت تکفل قانونی نماینده باشند)بشرط آنکه همسر اختیارنکرده باشند0
د- فرزندان و نوادگان (بشرط آنکه پدرشان فوت نموده وتحت تکفل قانونی باشند)علیل و ناقص العضو که قادر به انجام کارنباشند0
ه -پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانونی باشند0
ماده 3- حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تکفل قانونی تقسیم می شود0
ماده 4- تعیین حقوق وظیفه ومستمری وهمچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی نماینده وسهم هریک آنهابعهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیات رئیسه ،کمیسیونهای قضائی ،بهداری ، دیوان محاسبات و امور اداری واستخدامی مجلس میباشد0
ماده 5- برقراری حقوق وظیفه ومستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله تحت تکفل او میباشد0تشخیص این موضوع در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 4 است 0
ماده 6- کلیه نمایندگانی که از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون بعللی شهید شده و یا در راه انجام وظیفه فوت نموده و یا معلول گردیده اندنیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود0
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزاروسیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12066
تاریخ تصویب :
1365/04/19
تاریخ ابلاغ :
1365/05/11
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :