جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده 1-بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشورمطابق اصل 55 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است براساس ضوابط مقرر در این قانون (صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور )هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید0
تبصره - دستور العمل چگونگی تهیه و تنظیم (صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور )وهمچنین نمونه فرمهای مورد نیاز وچگونگی تنظیم و ارائه آن با رعایت مفاد این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور مشترکا تعیین وابلاغ خواهدشد0
ماده 2- کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای دولتی وهمچنین نهادهای انقلاب اسلامی وشرکتها و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلفند حسب مورد حسابها و صورتهای مالی خود را تهیه و پس از تایید ویاتصویب مراجع ذیربط در مواعد ذیل یک نسخه آنرا به وزارت اموراقتصادی دارائی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشوراعلام نمایند0
الف - در مورد وزارتخانه ها وموسسات دولتی صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد وحساب نهائی هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد0
ب - در مورد شرکتهای دولتی وسایر دستگاههای مذکور دراین قانون طبق مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر اینصورت حساب نهائی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد 0
تبصره 1- آن تعداد از دستگاههای مذکوردراین قانون که تا تاریخ تصویب این قانون نتوانسته اندحسابهای نهائی وصورتهای مالی سنوات 1361 به بعد خود را در مواعد قانونی مربوط تهیه وبه مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حسابها وصورتهای مالی سال 1361 تاپایان 1364 خود را به ترتیبی که در آئیننامه اجرائی این قانون معین میشود تنظیم و ارسال دارند0
تبصره 2- حسابهاوصورتهای مالی سنوات (1353تاپایان 1360)کماکان بر طبق تبصره (66)قانون بودجه سال 1361 وتبصره (69)قانون بودجه سال 1363 تنظیم خواهد شد0
ماده 3- وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات 1361 تاپایان 1365 را طبق برنامه زمان بندی شده که در آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد شد تهیه وتنظیم نموده و پس ازتایید هیات وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال دارد0
ماده 4- هرگاه بعضی از دستگاههای مذکور در این قانون نسخ حساب نهائی ویاحساب وصورتهای مالی هریک ازسنوات مربوط را در مهلتهای تعیین شده به وزارت امور اقتصادی ودارائی ارسال ننمایندوزارت مزبور مکلف است بشرح زیر عمل نماید0
1- فهرست دستگاههای موضوع این ماده را به ضمیمه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هرسال جهت بررسی وتعقیب موضوع واقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشورارسال نماید0
2-در سورد دستگاههای مندرج درفهرست موضوع بند (1)این ماده که ازمحل اعتبارات عمومی دولت استفاده نموده انددر مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداختهای خزانه از این بابت پس از وضع وجوه برگشتی به خزانه و درمقابل درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولی های خزانه از این بابت رادرصورت حساب عملکردسالانه بودجه کل کشور همان سال منظورنماید0
3-چنانچه تراز نامه وحساب سود وزیان سالانه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که به گواهی هیات مدیره یاهیات عامل ،حسب مورد رسیده لیکن ظرف مهلت تعیین شده در این قانون به تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط نرسیده باشد ارقام مورد لزوم از صورتهای مالی مذکور استخراج ودرصورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور درج نماید0
4- درمواردی که تهیه حساب درآمدوهزینه مربوط به اعتبارات جاری وسرمایه گذاری ثابت واختصاصی منظور در قانون بودجه هرسال برخی از دستگاهها جزئا ویا کلا برطبق عناوین وتقسیم بندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه ،موادهزینه ،طرح در مورد هزینه وطبقه بندی درآمدها)به علت عدم رعایت موازین مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادی ودارائی مجاز است ارقام هزینه ،پیش پرداخت علی الحساب ودرآمد این قبیل موارد را از صورت حسابهای مربوط استخراج وبصورت یک قلم در صورتهای منضم به صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور سال موردنظرمنظور وفهرست دستگاههای متخلف موضوع این بند را جهت بررسی وتعقیب واقدامات قانونی همراه صورت حساب عملکردسالانه بودجه کل کشوربه دیوان محاسبات کشورارسال نماید0
5- وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اصلاح شده دستگاههای موضوع بندهای (2)و(3)این ماده را در سالی که حساب نهائی ویا صورتهای مالی مصوب مربوط به وزارت مذکور واصل میگردد تهیه وهمراه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال به هیات وزیران تسلیم نماید تاپس از تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال گردد0
ماده 5- مسئولان مربوط در دستگاههای مشمول این قانون منجمله شرکتها وموسسات دولتی که شمول قانون به آنهامستلزم ذکر نام است مکلفند اطلاعات ومدارک مربوط به حسابهای سنوات مذکور را که به نحوی از انحاء در رابطه با تهیه وتنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هرسال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادی ودارائی قرار میگیرد در اسرع وقت تهیه وبه وزارت مذکور ارسال نمایند0
تبصره - سازمان تامین اجتماعی مکلف است درآمدهای وصولی و عملکرد هزینه های هرسال خود را با همان عناوین ومشخصات وطبقه بندی که در قانون بودجه سال مربوط برای آن پیش بینی شده یامیشودبراساس ضوابط مقرر دراین قانون جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام نماید0
ماده 6-دیوان محاسبات کشورمکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی حسابها واسنادومدارک وتطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام وهر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خودبه مجلس شورای اسلامی تسلیم )وهرنوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیاتهای مستشاری ارجاع نماید0
ماده 7-وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است بمنظورفراهم آوردن موجبات تنظیم بموقع صورت حساب عملکردسالانه بودجه کل کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ضمن تجدید نظر در تشکیلات موجود نسبت به ایجاد تشکیلات متناسبی برای این امر اقدام نماید0وزارت برنامه وبودجه اعتبارات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی ودارائی برای اداره تشکیلات مذکورواجرای این قانون رادربرنامه جداگانه ای تحت عنوان (برنامه تنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور) در لایحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود0
تبصره - تا معادل بیست درصداعتبار برنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 7 برای اصلاح وبهبود سیستمهای حسابداری مورد عمل وهمچنین تشویق و ترغیب کارمندان وسایر کسانی که در امر تهیه وتنظیم حسابها وهمچنین صورتحسابهای عملکرد سالانه بودجه کل کشور فعالیت موثری مبذول میدارنددر لایحه بودجه هر سال مطابق اصل 53 قانون اساسی اختصاص خواهد یافت واعتبار مذکور بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات استخدامی وبارعایت مقررات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف میباشد0
ماده 8- شرکتها وموسسات وسازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این قانون میباشند0
ماده 9- پس از تصویب آئیننامه اجرائی این قانون قسمت اخیرماده (37)ومواد(74)و(78)قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 (وهمچنین بند(ج )ماده (1)و ماده (8)وقسمت اخیر ماده 43 قانون دیوان محاسبات کشور در رابطه با تهیه لایحه تفریغ بودجه )وسایر قوانین ومقررات مغایر ملغی است 0
ماده 10-آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه وپس از تاییددیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید0
قانون فوق مشتمل بر ده ماده وپنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست ودوم تیرماه یکهزاروسیصدوشصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 26/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12069
تاریخ تصویب :
1365/04/22
تاریخ ابلاغ :
1365/05/14
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :